Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019 van de Protestantse Gemeente Rijswijk (PGR)

Na goedkeuring van onze jaarrekening 2019 vindt u hierbij een korte samenvatting van deze jaarrekening. Alle bedragen in de grafieken zijn in duizendtallen.

Inkomsten en Uitgaven (x 1.000 €)

inkomstenuitgaven

Inkomsten:
–    Vrijwillige bijdragen: Opbrengsten uit de actie Kerkbalans. De neerwaartse trend van de laatste jaren in kerkleden heeft zich voortgezet, maar dat heeft zich niet geuit in een lager totaal, omdat het gemiddelde per lid is gestegen.
–    Verhuur gebouwen: Dit zijn huurinkomsten van de beide kerkgebouwen en van andere panden. Is iets gestegen.
–    Rente-inkomsten: Inkomsten uit sparen en beleggen. Deze inkomsten lijden onder de erg lage rente.
–    Diverse baten: Dit betreft o.a. de collecten en giften, opbrengsten van het kerkblad en de inzameling t.b.v. landelijke afdrachten. Blijft constant.

Uitgaven:
–    Kosten gebouwen: Dit betreft de kerkgebouwen maar tevens panden waar huurinkomsten tegenover staan.
Aanmerkelijk hoger dan voorzien i.v.m. uitgebreid onderhoud, voornamelijk gerelateerd aan het optimaal voldoen    aan de veiligheidsvoorschriften in beide kerkgebouwen.
–    Predikanten / kerkelijk werker: Vrijwel gelijk aan vorig jaar ondanks de vacature voor een predikant. Dit is veroorzaakt  door gezondheidsproblemen van een predikant, waardoor meer werk moest worden verricht door de kerkelijk werker en omdat ook voor een vacature een bijdrage aan de PKN moet worden afgestaan.
–    Kerkelijk personeel: Dit betreft organisten, kosters en administratief medewerkers (kerkelijk bureau). Lichte verhoging door verhuur gebouwen, waarbij hulp kosters nodig is.
–    Landelijke organisatie en wijkkassen: Dit betreft landelijke afdrachten, bijdragen aan taak- en werkgroepen en de wijkbudgetten.
–    Diversen: Dit betreft accountantskosten, bank- en administratiekosten en kosten voor het kerkblad.    De kosten en opbrengsten van het kerkblad houden elkaar ongeveer in evenwicht.

Resultaat 2019:
Het tekort over 2019 bedraagt € 174.305, terwijl € 95.000 was begroot. Op grond van in het verleden gemaakte afspraken, komt € 58.471 voor rekening van het Fonds O & R (Onderhoud en Restauratie v/d Oude Kerk) en eindigt het saldo voor de Protestantse Gemeente Rijswijk in een tekort van € 114.523.
Namens de Protestante Gemeente Rijswijk danken wij allen die op een positieve wijze aan dit resultaat hebben bijgedragen.
In het bijzonder zijn wij Ger den Ouden dankbaar voor het vele werk dat hij heeft verricht voor het tot stand komen van de jaarrekeningen en budgetten van de afgelopen 3 jaren.

Inzage in de Jaarrekening 2019
U wordt in de gelegenheid gesteld de jaarrekening in te zien op het kerkelijk bureau
Steenvoordelaan 364 te Rijswijk (Nieuwe Kerk) op 4 en 11 augustus van 09.00 tot 12.00 uur.

Mocht u vragen hebben over de jaarrekening neemt u dan contact op met het
College van Kerkrentmeesters.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Frits Slotema, voorzitter