Beleidsplan CvD

Beleidsplan van de

Diaconie van de

Protestantse Gemeente te Rijswijk

Voor de jaren

2018 tot en met 2022

Wie
MISSIE

De diaconie geeft handen en voeten aan het verhaal van Gods bewogenheid met mensen.

In het Evangelie worden we daartoe opgeroepen. Daarover wordt verteld in de samenkomsten en daarover zingen we.

Dat gebeurt waar leden van onze gemeenschap zich ontfermen over kwetsbare mensen die op ons pad komen.

Dat krijgt vorm in het lenigen van maatschappelijke nood en het ondersteunen van initiatieven die de medemenselijkheid en de gerechtigheid in onze samenleving bevorderen, dichtbij en veraf.

Dat wordt zichtbaar in de Eredienst bij de maaltijd van de Heer, bij de wekelijkse collecten en bij de bijdrage aan de dankzegging en voorbeden.

Diakenen willen de kerkelijke gemeente en haar leden en mensen van goede wil die mee willen doen, helpen bij het vormgeven van de betrokkenheid op de nood van de wereld.

Zij steunen en ontwikkelen activiteiten die uitdrukking geven aan de liefde van onze Heer voor alle mensen. In het bijzonder voor hen die onze hulp inroepen en voor hen voor wie geen helper is en zij die dreigen buitengesloten te worden.

Wetende dat we allemaal kwetsbare mensen zijn aan wie de nood niet voorbij gaat geven we onze zorg voor elkaar vorm, vanuit het besef dat waar mensenlevens tot bloei komen de vreugde doorbreekt.

Inleiding

Ter voorbereiding van het beleidsplan hebben de diakenen in 2017 een 3-tal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we kennisgenomen van diaconale inzet van de Amsterdamse diaconie en de uitgangspunten die daar gehanteerd worden. We hebben naar onze eigen activiteiten gekeken, naar de omgeving waarin wij kerk zijn en we hebben naar onze dromen geluisterd. We hebben nagedacht over de toekomst van onze gemeente en de rol van de diaconie daarin.

De toekomst van de kerkelijke gemeente

De diakenen zijn van mening dat de rol van de Kerk in de samenleving in de toekomst steeds meer ingekleurd zal worden door het door de kerk en haar leden vormgegeven diaconaat.

Op het kerkelijk erf zelf zien wij de omgeving rond woord en gebed kleiner, veelkleuriger en intensiever worden. De aandacht voor elkaar in de vorm van groepen en in de vorm van pastoraat en diaconaat zal belangrijker worden. De gastvrijheid voor mensen die niet makkelijk een plek in de samenleving krijgen zal eveneens belangrijker worden.

De ontwikkelingen bij de overheid

De overheid trekt zich terug als alleen-verantwoordelijke voor het sociaal domein, en zoekt verbinding met organisaties die op dat terrein kennis, ervaring en visie hebben. We zien het als een opdracht van de Diaconie het gesprek aan te gaan en waar mogelijk en nodig een voortrekkersrol te spelen, en nieuwe verbindingen te zoeken, aan te gaan of te herstellen. Bovenal wil de Diaconie trouw zijn in haar verbindingen. Meer dan ooit is de kern van het diaconale werk aandacht voor degenen die onze hulp nodig hebben als persoon.

Doel

Vanuit het besef dat diaconaat begint bij onvoorwaardelijke aandacht voor mensen, is het doel van het diaconaat:

Het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Doelgroepen en aandachtsvelden van het diaconaat

Bij de vormgeving van het diaconaat van onze kerkelijke gemeente in de komende periode richten de diakenen zich op een aantal doelgroepen en een aantal aandachtsvelden.

Doelgroepen zijn:

Ouderen, jongeren, eenzamen, gehandicapten, zieken, vluchtelingen, rouwenden, mensen in materiële nood, mensen op zoek naar raad en daad en ex-gedetineerden.

De diakenen willen er voor hen zijn binnen onze gemeenschap en daar buiten.

Aandachtsvelden zijn:

Armoede, eenzaamheid, houdbaarheid van onze aarde en (dreigende) maatschappelijke uitsluiting.

Daarnaast is er aandacht voor en steun aan projecten in landen die in ontwikkeling zijn en waarmee vanuit onze gemeente via onze ZWO groep of vanuit Kerk in Actie goede contacten zijn.

Onze huidige activiteiten

De diakenen zijn mede verantwoordelijk voor vormgeving van de eredienst, bij de inzameling van de gaven, bij de (voorbereiding van de) dankzegging en de voorbeden en bij de viering van de maaltijd van de Heer.

De diakenen stellen een collecterooster op met de doelen waarvoor gecollecteerd wordt.

De diakenen beheren de gelden die aan de diaconie zijn toevertrouwd.

In de Commissie Maatschappelijk Hulpbetoon komen de individuele vragen om materiële hulp aan de orde die aan de diakenen gesteld zijn.

Vanuit het zustercomité worden ouderen bezocht. Door het diaconale ouderenwerk wordt jaarlijks een busreis verzorgd. Er is een ontmoetingsgroep waarin tweewekelijks activiteiten voor ouderen worden georganiseerd in de Nieuwe Kerk. In zowel de Oude Kerk als in de Nieuwe Kerk is een handwerkgroep actief. De kookgroep Jam-Jam verzorgt elke 14 dagen een maaltijd voor 50 personen in de Nieuwe Kerk. Met kerst is er een maaltijd voor ouderen. Ook worden rond kerst kerstbakjes bezorgd bij nabestaanden van overleden huisgenoten in het afgelopen jaar. 3 keer per jaar is er een lunch voor iedereen in de Oude Kerk. Diakenen nemen deel aan het overleg met andere kerkgenootschappen in de regio met betrekking tot activiteiten op het AZC in Rijswijk. De diaconie is betrokken bij de opzet en vormgeving van een weggeefwinkel. De diaconie onderhoudt goede betrekkingen met de Voedselbank Rijswijk. De diaconaal werker organiseert samen met Welzijn Rijswijk een gespreksochtend “Koffie met inhoud”. Samen met de predikant van de Nieuwe Kerk organiseert zij gesprekken over rouwverwerking en samen met STEK een lunch-gespreksgroep. 2 keer per jaar is er een oecumenische diaconale viering samen met RK-parochie van de Bernadettekerk. Met gemeentelijke instanties is regelmatig overleg aangaande initiatieven in het sociaal domein. Daarnaast wordt door de ZWO cie. de betrokkenheid van de diaconie bij projecten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking vorm gegeven.

Deze activiteiten willen we voortzetten en goede aandacht blijven geven. We zijn blij dat we in zoveel activiteiten aandacht kunnen geven aan ouderen, mensen die dreigen te vereenzamen en mensen die op een of andere manier onze zorg en aandacht nodig hebben. Deze aandacht voor elkaar en de ander is de kern van ons diaconaal handelen.

Perspectieven

Diaconaat begint bij aandacht voor de ander. Er is en blijft behoefte aan een luisterend oor voor vragen van persoonlijke maar soms ook van praktische aard. Dit vraagt om tijd, aandacht en menskracht. Er is een aantal mensen dat zich in de kerk niet (meer) thuis voelt. Maar de vraag naar zingeving is groot, zowel buiten maar ook binnen de kerk. Getuigen van geloof kan heel goed in diaconale activiteiten en hoeft niet altijd te beginnen met woorden.

Het ambt van diaken in de Protestantse Gemeente Rijswijk betekent verantwoordelijkheden dragen binnen de eigen gemeente maar ook naar de samenleving. Inspiratie vinden we in het Evangelie, vanuit bezinning en liturgie, waarbij we openstaan voor nieuwe vormen.

De diakenen hebben een belangrijke rol in de liturgie, denken mee over de inrichting daarvan en mogelijke vernieuwing daarin.

De diakenen hebben in de afgelopen periode ontdekt dat, als we ingaan op de vraag van mensen om aandacht voor hen, hun zorgen, hun idealen en dromen over een betere wereld, er soms ook een vraag komt naar nieuwe werkvormen. Dat kan een gespreksgroep zijn, een rouwgroep, een weggeefwinkel of gezamenlijke maaltijden. Ze willen helpen die tot stand te brengen of uit te breiden. Ze willen ook ruimte geven aan nieuwe initiatieven.

De instroom van vluchtelingen in onze samenleving en de vestiging van een AZC in de gemeente Rijswijk doet een beroep op onze diaconale verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen om ze welkom te heten en op de verantwoordelijkheid van onze gemeenschap om hen daar bij te betrekken. De vragen die dat ook oproept willen we niet uit de weg gaan. De verantwoordelijkheid kunnen we delen met alle kerkgenootschappen die in onze gemeente en omgeving gevestigd zijn. Dat is een groot goed dat we willen behouden en waar dat kans van slagen heeft willen uitbouwen.

De houdbaarheid van een goede leefomgeving voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen is een grote zorg. “Bid en Werk” lijkt hier het uitgangspunt te moeten zijn. Bidden omdat het gaat om ingewikkelde processen die we niet helemaal kunnen doorgronden en ons soms ook angstig maken. Voor al ons werk is de zegen van de Allerhoogste nodig, en zeker ook in dit opzicht. Maar er dienen zich wel al mogelijkheden aan om eraan te werken dat de belasting van de natuur door onze consumptie teruggedrongen wordt.

Praktische invullingen.

Om ons beleid handen en voeten te geven willen we de volgende zaken in gang zetten, we willen:

 • De rol van de diakenen in de eredienst versterken en daarover voorstellen doen aan kerkteams en de kerkenraad;
 • Inventariseren wie zich in de gemeente wil inzetten voor diaconale activiteiten en welke diaconale activiteiten door gemeenteleden gemist worden;
 • De gastvrijheid vergroten naar leden en niet-leden van de kerk, het gesprek daarover op gang brengen en waar nodig voorstellen doen voor aanpassingen aan gebouw en inrichting;
 • De nood van onze samenleving aan de orde stellen in de kerkgemeenschap en samen met mensen van goede wil activiteiten ontwikkelen daar waar er mogelijkheden liggen om deze nood aan te pakken;
 • De betrokkenheid van gemeenteleden bij de ZWO projecten stimuleren;
 • De zichtbaarheid van de diaconie in de samenleving vergroten door goede activiteiten te organiseren, goed bereikbaar te zijn via de belangrijkste communicatie middelen en deel te nemen aan het maatschappelijk debat dat door de overheid en anderen wordt georganiseerd;
 • De openheid van bestaande diaconale activiteiten bevorderen, bijvoorbeeld door na te gaan of de doelgroep van deze activiteiten kan worden verbreed tot mensen van buiten de kerkgemeenschap;
 • In individuele contacten en groepswerk meer aandacht geven aan zingeving voor hen die met diaconaat in aanraking komen;
 • Uitbreiding van het initiatief “Koffie met Inhoud” door elders ook een koffie-inloop met inhoudelijk gesprek te organiseren;
 • Toegankelijk zijn voor alle maatschappelijke, materiële en inhoudelijke vragen die mensen bezighouden, bijvoorbeeld door een open inloop met het karakter van een raad en daad balie op te zetten;
 • Werken aan de houdbaarheid van een goede leefomgeving, bijvoorbeeld door voorstellen te doen over de energie consumptie van onze gebouwen;
 • Jongeren, te beginnen uit onze kerkgemeenschap, betrekken bij diaconaat; door samen met hen diaconale projecten uit te voeren of op te zetten;

Al deze voornemens kunnen we niet in één keer uitvoeren. Sommige zijn al in gang gezet andere hebben een lange voorbereiding nodig. Er zijn plannen bij die kansrijk lijken en plannen die we wellicht moeten laten varen. Maar we gaan aan de slag. Een jaarplanning kan ons daarbij helpen.

Vraaggerichtheid is hierbij ons uitgangspunt Allereerst betekent dit dat we de bestaande activiteiten handhaven en als binnen die activiteiten er ook behoefte aan bestaat deze zo mogelijk uitbreiden. Daarnaast willen we nieuwe activiteiten ontwikkelen indien we een concrete vraag op het spoor komen die aansluit bij ons diaconale beleid. Nieuwe activiteiten worden eerst georganiseerd als duidelijk is dat daar voldoende vraag naar is. Kortom we werken vraaggericht en niet aanbodgericht.

Menskracht is nodig om activiteiten vorm te geven. We komen mensen tegen, binnen en buiten de kerk, die graag mee willen doen met het vormgeven van activiteiten die ingaan op de nood die men in de samenleving signaleert. Het ontbreekt echter aan een organisatorisch kader, en aan mensen die dat kunnen vormgeven. Daarom willen we onderzoeken of uitbreiding van betaalde professionele inzet een oplossing kan bieden voor het vinden, ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers.

We constateren dat er in onze kerkgemeenschap mensen zijn die iets willen betekenen voor een ander en we constateren dat er vragen leven die ons niet altijd bereiken. Daarom willen we binnen onze gemeenschap talenten inventariseren, wat kan men en wat wil men doen voor anderen. Tegelijkertijd kan daarbij de vraag gesteld worden waar men zelf behoefte aan heeft. Vanuit een soort talenten en behoefte/ideeën-beurs die zo ontstaat en die niet beperkt behoeft te blijven tot binnen de kerk, kunnen vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Uiteraard is daar bij goede coaching belangrijk.

Welke plannen we ook gaan ontwikkelen we moeten weten hoe we voldoende juiste mensen kunnen bereiken, met andere woorden hoe krijgen we voldoende enthousiaste vrijwilligers en voor welke activiteiten moeten we geheel of gedeeltelijk professionals inzetten.

Samenwerking

We willen komen tot voorstellen over de verdere ontwikkeling van onze rol in de kerkelijke gemeente en de diaconale presentie in de Rijswijkse samenleving en daar buiten. Voor de uitvoering van ons beleid kunnen we niet zonder steun van en samenwerking met anderen.

Allereerst de Pastores, de Kerkenraad en de gemeenteleden.

Vervolgens met de andere Rijswijkse kerken en kerkelijke instanties van buurgemeentes zoals bijv. STEK.

De bestaande samenwerking met gemeentelijke instellingen, het welzijnswerk in de gemeente Rijswijk en maatschappelijke instanties willen we verder uitbouwen als dat de uitvoering van ons beleid effectiever maakt. Ook zullen we moeten accepteren dat we niet alle vragen die we tegen komen en belangrijk vinden zelf kunnen beantwoorden. In voorkomende gevallen zullen we andere kerken en organisaties daarbij moeten ondersteunen.

De activiteiten van de Samenlopers, mensen uit een tiental Kerken en christelijke groepen die bewoners van het AZC helpen om thuis te raken in de Nederlandse samenleving, blijven we steunen, de Weggeefwinkel blijft bestaan en kan rekenen op onze steun. De individuele financiële hulp door de Commissie Maatschappelijk Hulpbetoon wordt waar nodig geïntensiveerd, eventueel in samenwerking met de Stichting Urgente Noden in Rijswijk waaraan de diaconie doneert. Ook de samenwerking met PCI/RK-parochie wordt gecontinueerd. Aan de Voedselbank blijven we onze steun verlenen.

Huisvesting

Een goede toegankelijke, gezellige en gastvrije huisvesting is belangrijk. Bij verdere ontwikkeling van de diaconale activiteiten is dat een voorwaarde. Als daarvoor bouwkundige aanpassingen moeten plaatsvinden in onze eigen gebouwen gaan we daarover het gesprek aan met de kerkrentmeesters en het betreffende kerkteam. Soms zullen we in het kader van de samenwerking met andere groepen onderdak willen verlenen. Soms zullen we activiteiten met anderen in locaties van anderen willen vormgeven. Voor weer andere activiteiten kan het nodig zijn ruimte te onderhuren bij derden.

Financiën

Voldoende beschikbare financiën zijn een onontkoombare randvoorwaarde voor onze activiteiten en plannen. We vragen voor onze activiteiten, en voor de steun die we anderen willen geven, aan de gemeenteleden om dat via de collecten mogelijk te maken. Daarnaast is er de opbrengst uit het vermogen. Het uitgangspunt daarbij is dat we streven naar een veilig en redelijk rendement op het vermogen. Bij beleggingen kiezen we voor fondsen welke houdbaarheid van de aarde en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering hoog in het vaandel hebben. Als voor een goede uitvoering van onze diaconale opdracht het niet te voorkomen is dat we interen op het vermogen is dat bij uitzondering acceptabel. Waar nodig en mogelijk zullen we een beroep doen op fondsen die verwante doelen nastreven. Ook willen in voorkomende gevallen een beroep doen op overheidssubsidies.

Communicatie

Een goede communicatie betekent dat niet alleen de leden van de kerk, maar ook de Rijswijkse bevolking, de buurkerken, de burgerlijke gemeente en de maatschappelijke instellingen moeten weten dat de diaconie er is, dat daar een beroep op gedaan kan worden en dat daar mee kan worden samengewerkt. Maar ook dat men welkom is om actief deel te nemen, in welke mate dan ook.

Een goede onderlinge communicatie is van groot belang, maar we zullen ook door regelmatige publicatie van de activiteiten mensen moeten activeren. Het kerkblad is daarvoor een eerste mogelijkheid maar beperkt in oplage en frequentie. De huis-aan-huis bladen zoals Groot Rijswijk en de Rijswijkse Courant die wekelijks verschijnen willen hopelijk een rol spelen in onze publiciteit. Daarnaast bestaat er ook een website van het Rijswijks Dagblad die informatie over Rijswijk opneemt. Soms kunnen gerichte folders een bijdrage leveren, als een goede verspreiding daarvan verzekerd is.

Het College van Diakenen

Rijswijk, januari 2018

Een jaarplanning voor 2018 zou dat de volgende zaken kunnen betreffen:

Bestendigen en blijven ondersteunen van de functionerende diaconale activiteiten in de gemeente.

Een voorstel indienen om diaconale zorg voor rouwenden vorm te geven en zo nodig te coördineren.

De toekomstige invulling van de zgn. Oogstdienst vaststellen.

Bezinning op de rol van diakenen in de Eredienst en het formuleren van voorstellen daarover.

Vaststellen van een statuut om het vermogen te beheren.

Initiatief nemen voor het bestendigen van de samenwerking tussen kerken op diaconaal vlak aanvullend op de activiteiten van de Samenlopers.

Formuleren van gewenste diaconale deeltaken en inventariseren van de bereidheid voor inzet in diaconale deeltaken en vraag naar zorg en aandacht onder gemeenteleden.

Uitbreiden van groepswerk in samenwerking met Welzijn Rijswijk zoals bijv. Koffie met Inhoud.

Afspraken maken met het bestaande Jeugd en jongerenwerk in de kerkelijke gemeente om te komen tot diaconale projecten.

Verkennen van de noodzaak, mogelijkheid en kansen voor een raad en daad balie en de formulering van de specifieke aandachtsvelden daarvan.

Noodzaak en mogelijkheden van, in uren, grotere inzet van professionele begeleiding en onderzoeken, inventariseren welke vorm dat dan zou kunnen krijgen en taken formuleren met als doel eind dit jaar daarover een besluit te kunnen nemen.

Noodzakelijk is aan deze plannen een verantwoordelijke persoon en een deadline te verbinden. Deze verantwoordelijke is ervoor verantwoordelijk dat er een concreet plan komt, waarover een besluit genomen kan worden.