Jaarrekening en begroting CvKRM

ANBI-overzicht2022

Jaarrekening 2021
Onlangs is de Jaarrekening 2021 door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Rijswijk goedgekeurd. Financieel was 2021 voor ons geen goed jaar. Door de COVID-pandemie viel een deel van de opbrengsten tegen. Ook levert spaargeld nauwelijks iets op. Reguliere kosten bleven echter onverminderd drukken op de begroting. Voor het jaar 2021 noteren wij een tekort op de jaarrekening van € 157.000,=.

Een tekort op de jaarrekening betekent dat we interen op de reserves van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. Een vraag die opkomt is: “Hebben we wel voldoende reserves?” Het antwoord is dat we snel interen op onze beschikbare reserves en dat – bij gelijkblijvende jaarlijkse tekorten – binnen 5-10 jaar deze reserves op zijn. We zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen van de begroting voor 2023 en zien dat de kosten door prijsverhogingen en inflatie alleen maar toenemen.

We zullen daarom in de komende periode, met een nadrukkelijk appel, een beroep op u en uw bijdragen blijven doen. En we hebben elkaars inzet, energie en creativiteit nodig om fondsen te vinden en te werven om de toekomst van onze Protestantse Gemeente in Rijswijk veilig te stellen.

In onderstaande diagrammen vindt u een samenvattend overzicht van de jaarrekening 2021.

renttab1

renttab2

Toelichting

Hierbij vindt u een korte toelichting op de verschillende posten:

Inkomsten:
•     Opbrengsten levend geld. Het gaat hier om vrijwillige bijdragen, giften,
solidariteitskas, collecten. De  neerwaartse trend van de laatste jaren in kerkleden
heeft zich voortgezet en door de COVID-pandemie  is de opbrengst van collecten
lager.
•     Verhuur gebouwen. Dit betreft huurinkomsten van de beide kerkgebouwen en van
andere panden.
Door de COVID-pandemie is de verhuur van kerkgebouwen aanzienlijk lager.
•     Rente-inkomsten. De inkomsten uit sparen lijden onder de lage rente.
•     Subsidies. Dit betreft de rijkssubsidie voor onderhoud van het rijksmonument
Oude Kerk.

Uitgaven:
•     Kosten gebouwen. Het gaat hier om onderhoud- en energiekosten van
kerkgebouwen.
•     Predikanten/Kerkelijk Werkers. Dit betreft (salaris)kosten van predikanten en
pastores voor de pastorale taken en zorg in onze gemeente.
•     Kerkelijk Personeel. Dit betreft (salaris) kosten van organisten, kosters en
administratief medewerkers  (kerkelijk bureau).
•     Landelijke Organisatie en Wijkkassen. Hierin zijn opgenomen landelijke afdrachten,
bijdragen aan taak- en werkgroepen en de wijkbudgetten.
•     Diversen. Dit betreft accountantskosten, bank- en administratiekosten en kosten
voor het kerkblad.

Inzage

U wordt in de gelegenheid gesteld de jaarrekening in te zien op het Kerkelijk Bureau, Steenvoordelaan 364 te Rijswijk (Nieuwe Kerk). Wij stellen het op prijs als u daarvoor een afspraak maakt. Uiteraard kunt u ook aan leden van het College van Kerkrentmeesters vragen stellen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Cor Notenboom, waarnemend voorzitter.