Kerkenraad

Taak kerkenraad

Volgens de spelregels in de kerk, vastgelegd in de kerkorde, zijn aan de kerkenraad een aantal taken en verantwoordelijkheden opgedragen. Het meest in het oog springen de financiën, de gebouwen en andere bezittingen, de zg. vermogensrechtelijke aangelegenheden. De beheerstaken worden gezamenlijk behartigd door een college van kerkrentmeesters.
De begrotingen en jaarrekeningen worden door de kerkenraad vastgesteld. Daarnaast heeft de kerkenraad een coördinerende taak. Hij kan deze coördinerende taak slechts in overleg met de wijkkerkenraden uitoefenen. De kerkenraad draagt een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om zaken die van wijkoverstijgend belang zijn.

Plaatselijke regeling
Een plaatselijke regeling is de kerkorde vertaald in de eigen situatie. Zo is in de kerkorde bepaald wat het minimum aantal ambtsdragers is om een kerkenraad te kunnen vormen. Maar het staat de kerkenraad vrij, met in acht name van het minimum, het aantal te bepalen.

Beleidsplan
Eens per van 4 jaar stelt de kerkenraad een beleidsplan voor de komende 4 jaar op. In het beleidsplan geeft de algemene kerkenraad weer waarop zij zich, uitgaande van haar identiteit, de komende 4 jaar wil richten om met elkaar kerk te zijn.

Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit, de volgende, door de wijkgemeenten aangewezen ambtsdragers en een aantal direct door de kerkenraad benoemde personen/ ambtsdragers. Enkele ambtsdragers het moderamen (dagelijks bestuur); dit zijn de preses (ouderling), scriba (diaken), vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters, vertegenwoordiger van de Diaconie en een predikant.