Diaconie

De diakenen zijn de handen van de kerk. Met het woord kerk wordt dan niet het gebouw of de organisatie bedoeld maar de gemeente. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elke 3 jaar opnieuw wordt vastgesteld en zonodig aangepast. De diakenen hebben een 5-tal hoofdopdrachten:

1. Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn;
2. Het bijeen brengen, beheren, en besteden van diaconale goederen en gelden;
3. Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten. Naar de classis Delfland heeft de diaconie haar voorzitter afgevaardigd, die periodiek met de dominee en de bestuurlijke ouderling de vergaderingen bezoekt;
4. Het dienen van de Kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen op haar roeping ten aanzien van sociale vraagstukken gerechtigheid te betrachten;
5. De gemeente bewust te maken van haar diaconale roeping en proberen deze te activeren zodat de diaconie meer als initiator fungeert dan als uitvoerder.

Concreet worden er door de diaconie bijdragen gegeven aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau.
Ook kan in voorkomende gevallen (geldelijke) ondersteuning worden geboden aan personen/gezinnen die om wat voor reden dan ook in ernstige financiële problemen zijn gekomen.

De diaconale activiteiten krijgen o.a. gestalte door:

* Het diaconaat rondom de eredienst (voorbeden, bloemengroet, avondmaal, verzorging van vervoer naar de kerk van ouderen en gehandicapten, collectes) tevens wordt er ook met andere kerkelijke instellingen in Rijswijk contact onderhouden;
* Het diaconaat in de kerkelijke gemeente (paasgroeten/kerstgroeten o.a voor gevangenen, gemeenschapswerk, vakantieweken, enz.).
* Het diaconaat en samenleving (contacten met de Sociale Dienst).
* Het diaconaat wereldwijd (samenwerking met ZWO-groep). Uiteraard wordt de gemeente door de secretaris geïnformeerd door publicaties in het kerkblad (diaconieuws).

Het college van diakenen van onze gemeente bestaat uit enthousiaste leden. Elk van hen heeft zijn/haar bijzondere taak als afgevaardigde naar andere commissies binnen of buiten onze kerkelijke gemeente. Zodoende is de diaconie een onmisbare schakel in het geheel.

Het e-mail adres van de diaconie is: deze link