Overzicht Nieuwe Kerk

Zondag 3 oktober
derde zondag van de herfst
achttiende na Trinitatis  
Gezamenlijke dienst Oude Kerk

Zondag 10 oktober
vierde zondag van de herfst  
negentiende na Trinitatis
Crèche: Monique vd Bijl
Voor deze zondag biedt het rooster Marcus 10: 17-31. Dat is het verhaal van de vrome man die struikelt over zijn rijkdom. Het is een voorbeeld-geval. Is het voor rijken écht zo moeilijk om in de sfeer van Gods nieuwe wereld te komen. Betekent het jaarthema van de PKN ‘Uw koninkrijk kome’ volgens Marcus dat je alles moet opgeven, je bezit, je dierbaren? We gaan in gesprek met die lastige woorden: bevragen, spreken tegen, wachten, vinden hun wijsheid.
Ds. A. Alblas,  Oegstgeest

Zondag 17 oktober
vijfde zondag van de herfst
twintigste na Trinitatis  
Crèche: Azien Fieret
De christelijke kerk bestond in de tweede eeuw waarschijnlijk voor de helft uit slaven. Jezus’ woorden over vrijheid en een bevrijde toekomst waren niet tegen dovemansoren gericht. Ze verwezen naar een meester hebben, die bepaalt wanneer je slaapt, wat je doet, wanneer je plast en wie je liefhebt. Ergens lijkt slavernij ver van ons: tegenwoordig geen ketenen meer om de nek en iedereen heeft mensenrechten. Niet dan?
Tegelijk zoeken bedrijven de grens weer op met kleding maken in landen zonder vakbond, en weinig arbeidersrechten. En schulden kunnen iemand net zo hard ketenen als kettingen.
Spreken over vrijheid en de vrijheid in Christus blijft actueel. U hoort het zondag 17 oktober.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 24 oktober
zesde zondag van de herfst
eenentwintigste na Trinitatis  
vijgenboom
Op deze zondag zullen we stilstaan bij de vijgenboom die maar geen vrucht wil dragen. Het Bijbelverhaal staat opgetekend in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 13 vers 6 t/m 9. Daar spreekt Jezus een hele menigte toe en Hij besluit zijn onderricht met het vertellen van de gelijkenis van de landheer, de tuinman en de vijgenboom. Het is een eenvoudig verhaal maar er zit zoveel wijsheid en liefde in verborgen! En juist die liefde en die wijsheid helpen de menigte -en ons- om de uiteindelijke boodschap te verstaan en te aanvaarden. Wat die boodschap precies is, wal verteld worden in de dienst, maar het draait om een oproep van Jezus aan de menigte om tot inkeer te komen. Moeten WIJ misschien tot inkeer komen? En áls dat zo is: tot inkeer van wát dan precies?
Maria Opgelder

Zondag 31 oktober
zevende zondag van de herfst
tweeëntwintigste na Trinitatis  
Crèche: Astrid Spuij
tien geboden
Op deze zondag lezen we uit Marcus twee opeenvolgende gedeelten: Marcus 12 vs 18-27 en 28-34. Een twistgesprek over het leven na de dood tussen de Sadduceeën, die er niet in geloofden en Jezus. Jezus is overtuigd van ons voortbestaan in een andere werkelijkheid. Maar gelijk daarop  is er een andere vraag van een Schriftgeleerde: Wat is het belangrijkste gebod? Het antwoord van Jezus trekt ons weer terug naar de aarde: Heb God lief boven alles en jouw naaste als jezelf. We kunnen eindeloos speculeren- en soms mag dat best- over het leven na de dood. Maar van het Jodendom kunnen we leren dat hier en nu, op deze, aarde onze opdracht ligt. En als we die serieus nemen hebben we er onze handen vol aan! In deze dienst zullen we, na lange tijd, de maaltijd van de Heer vieren. Uiteraard op veilige wijze en met inachtneming van de coronaregels.
Ds. Susan Karreman