Nieuwe Kerk

Zondag 25 april
vierde zondag van Pasen
Leiderschap
Vorige week al zijn we bezig geweest met de opdracht die Petrus kreeg: om leiding te geven aan de mensen van God zoals een herder lammeren, schapen, ja een hele kudde leidt: vanuit zorg en liefde. Vandaag komt dat ‘pastorale leiderschap’ opnieuw ter sprake. Vorige week ging het om Petrus, die met horten en stoten leiderschapstalenten leerde ontdekken. Vandaag gaat het om Gods’ leiderschap in wie alle leidinggevenden zich kunnen, ja: móeten spiegelen.
Mocht je tijd vinden om de beide lezingen voor deze zondag eens rustig door je heen te laten gaan, dan ben je een gezegend mens. Het zal je opvallen dat Ezechiël 34,1-16 ophoudt bij de opmerking dat God zélf zal omzien naar de mensen die in de samenleving het onderspit delven. Het verhaal is het verhaal van de herder en de schapen, een verhaal dat verteld blijft worden, tot in onze tijd toe: rijken worden rijker en onverschilliger, armen worden onverbiddelijk armer en hulpelozer. God zélf de herder? Het zal je dan meteen opvallen dat Johannes 10,11-16 op die vraag antwoord geeft met één van die markante “Ik ben”-uitspraken van Jezus: “Ik ben de goede herder”. Al het goede leidinggeven staat in het perspectief van Jezus’ herderschap.
Ds. Kees G. Zwart,  Amsterdam

Zondag 2 mei
vijfde zondag van Pasen
Op deze zondag zal in de diaconale viering aandacht zijn voor het werk van Stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN). SKIN is de koepelorganisatie voor internationale- en migrantenkerken in Nederland. Wist u dat er zo’n 1 miljoen migrantenchristenen in Nederland leven? Zij komen samen in meer dan 1000 kerken in heel Nederland. Deze kerkgemeenschappen hebben heel verschillende achtergronden. In een stad als Rotterdam bracht de zeevaart veel Europese migranten binnen via de haven, die zich vestigden en kerkdiensten in hun eigen taal begonnen. Sommige gemeenschappen zijn als vluchtelingen naar Nederland gekomen. Anderen zijn afkomstig uit landen waar Nederland een voormalige koloniale band mee had, of zijn als expat of arbeidsmigrant naar Nederland gekomen. Sommigen zijn al lang hier, anderen pas. Zij plantten hier kerken, en zo is een veelkleurig kerkelijk landschap ontstaan. Sommige kerken zijn protestants, andere katholiek of Orthodox. Misschien heeft u wel eens zo’n kerk bezocht? Alleen al in een stad als Den Haag zijn er immers meer dan honderd internationale- en migrantenkerken.
Op deze zondag zal Madelon Grant, coördinator van SKIN en al tien jaar betrokken bij de internationale- en migrantenkerken in Nederland, meer vertellen over het werk dat SKIN doet met en voor deze kerken, en hoe ze dat de jaren door ook als een verrijking heeft mogen ervaren. Als christenen in dit land is het goed om te weten dat we Samen Kerk zijn, samen één lichaam in Christus vormen. Alleen als we elkaar beter leren kennen, kunnen we bouwen aan een gezamenlijke toekomst als Kerk in Nederland. Van harte welkom!
Madelon Grant / Therese van Kampen

Zondag 9 mei
zesde zondag van Pasen
Vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Juist nu zijn vriendschappen belangrijk, nu we elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. Vrienden zoeken contact met elkaar, en bij echte vrienden mag je ook wel eens niet gezellig zijn. Misschien ontdek je in deze tijd dat je niet veel echte vrienden hebt, of dat je in de laatste jaren zelf niet zo’n goede vriend bent geweest.
Zelfs Jezus had vrienden nodig, zo merkte hij op de vooravond van Zijn lijden. Vrienden die met Hem meebaden. Of op zijn minst wakker bleven. Deze zondag draait het om vriendschap, en wat vriendschap inhoudt. Tot dan!
Ds. Sifra Baayen

Donderdag 13 mei
Hemelvaart
In deze viering, waarin de Hemelvaart van luchtJezus centraal staat, staan we net als de volgelingen destijds, met grote ogen en bij wijze van spreken met open mond te kijken naar de dingen die gebeuren. Jezus spreekt de volgelingen en ons toe, en opeens is Hij weg. De wolk die ons het zicht op Hem ontneemt is een metafoor voor het grote mysterie dat hier plaatsvindt. Wij kunnen ons alleen zoekend en tastend tot dit mysterie verhouden, en ons samen buigen over de vraag welke betekenis dit alles in ons eigen leven heeft, waarbij we ons nadrukkelijk niet alleen zullen bezighouden met Zijn verdwijning, maar ook met Zijn verschijningen die daaraan voorafgaand hebben plaatsgevonden en die al net zo wonderlijk zijn, en die uiteindelijk in het perspectief staan van onze grote verwachting van een komend Verschijnen voor altijd.
Maria Opgelder

Zondag 16 mei
zevende zondag van Pasen
Voorganger: Ds. H. Liefting,  Gouda

Zondag 23 mei
Pinksteren
pinksteren

Op deze feestelijke zondag lezen we uit Genesis 11 vs 1-9 het verhaal van de toren van Babel. Het is het tegenbeeld van wat staat beschreven in Handelingen 2 vs 1-13, dat we ook zullen lezen. Babel betekent verwarring en elkaars taal niet meer verstaan. Pinksteren betekent verschillende talen spreken en toch allemaal hetzelfde horen. Pinksteren lijkt ver weg nu we wereldwijd in Babel (het woord ‘Babel’ betekent letterlijk verwarring) wonen. Maar toch wordt het ons ook dit jaar weer aangezegd: er is een manier van leven mogelijk waarin we elkaar en onze God weer leren verstaan. De uitnodiging ligt er om weg te trekken uit de grote stad Babel en wegen van ontmoeting te zoeken onder een ruime, open hemel.
Ds. Susan Karreman

Zondag 30 mei
Drieëenheid / Trinitatis
Op deze eerste zondag na Pinksteren worden wij beschenen door het heldere drievoudige licht uit het onzienbare. De Bron van alle leven en licht die daar woont en troont zal ons pad verlichten en bezielen. Van onze kant is er ook iets nodig. We lezen daarover uit Exodus 3. Over Mozes die op blote voeten heilige grond betreedt. Uit Johannes 3 lezen we over het gesprek tussen Jezus en Nikodemus, die te horen krijgt dat de Geest hoorbaar is maar dat niemand weet vanwaar hij komt en waarheen hij gaat. Met andere woorden: wij kunnen de Geest gewaarworden, maar we kunnen hem niet aansturen, wij wórden door hem aangestuurd. We moeten dan wel ontvankelijk zijn, want anders worden we hem niet gewaar.
kaarsDaarom zullen we ons buigen over de vraag wat wij kunnen doen om werkelijk ontvankelijk te zijn voor het geluid van de Geest. Zoals Mozes blijk gaf van een heilige ontvankelijkheid bij de braambos waarop hij vlammen zag dansen maar, maar het waren vlammen die de struik niet verteerden. Vorige week, met Pinksteren, daalde dat heilige vuur neer op onze eigen hoofden, een vuur dat ook ons niet verteert maar ons juist versterkt. We willen graag steeds verder versterkt worden, opdat we krachtige mensen zijn die leven tot eer van God, daartoe geleid door de Geest.
Maria Opgelder

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)