Vanuit de kerkenraad

Als u op 22 of 23 april het nieuwe kerkblad ontvangt, is Pasen alweer ruim twee weken geleden: het Licht van Christus is ontstoken, in de beide kerkgebouwen brandt de prachtige nieuwe paaskaars bij de erediensten, die online worden gevierd. Helaas vinden de vieringen nog steeds zonder kerkgangers plaats, alleen de noodzakelijke medewerkers zijn in de kerk aanwezig. De kerkenraad spreekt de hoop uit dat u thuis toch kunt genieten van de online vieringen, via kerk-tv of kerkradio, en dat u daarbij weet hebt van onze gezamenlijke verbondenheid bij deze kerkdiensten. Een groot aantal gemeenteleden spant zich in om als musicus, zanger, technicus voor beeld en geluid, koster, lector of ambtsdrager hieraan bij te dragen. En onze eigen voorgangers en de gastpredikanten zorgen iedere zondag opnieuw voor een prachtige uitvoering van liederen en gebeden, lezingen en overdenking. We blijven uitzien naar verlichting van de coronabeperkingen en we blijven hopen op kerkdiensten in de nabije toekomst waarbij we eindelijk weer als gemeenteleden mogen samenkomen.

In dit nieuwe kerkblad wordt ook weer een actuele nieuwsbrief ingevoegd. We hopen daarin meer en beter nieuws te kunnen melden, afhankelijk van de volgende persconferentie van het demissionaire kabinet, die op dinsdag 13 april zal hebben plaatsgevonden.

In maart is in de vergadering van het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, weer gesproken over een aantal belangrijke zaken. Zo heeft de werkgroep Kerk-TV samen met het college van kerkrentmeesters laten weten dat de aanbesteding van de nieuwe apparatuur voor kerk-tv in de beide kerken heeft plaatsgevonden en dat de oplevering, plaatsing en ingebruikstelling in de maand mei wordt verwacht. Voor de Oude Kerk wordt nu gezocht naar enkele gemeenteleden die als vrijwilliger bereid zijn op de zondag de bediening van de apparatuur te verzorgen. In de Nieuwe Kerk zijn al vele jaren meerdere vrijwilligers actief die de kerk-tv bedienen, samen met de leden van het beamteam, waarvoor we hen allen zeer dankbaar zijn!

Vanuit het moderamen is een regeling opgesteld om bij de online kerkdiensten op een veilige en verantwoorde manier met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Het komt erop neer dat de aanwezigen (nu alleen nog de medewerkers, maar naar we hopen binnenkort ook de kerkgangers) naar voren komen om bij de liturgietafel brood en wijn te ontvangen, waarbij de wijn alleen in kleine bekertjes per aanwezige wordt uitgereikt. De grote tinnen of zilveren avondmaalsbekers worden niet meer gezamenlijk gebruikt uit oogpunt van hygiëne en veiligheid, ze worden alleen nog gebruikt bij de instellingswoorden die de predikant uitspreekt, waarbij wijn uit de schenkkan symbolisch in de grote beker wordt geschonken. Voor de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk zijn de regelingen in detail iets verschillend omdat nu eenmaal de beide kerken ieder op de eigen wijze zijn ingericht. Deze nieuwe regeling is ook praktisch uitvoerbaar met maximaal dertig kerkgangers. De vieringen worden geëvalueerd om na te gaan hoe we op den duur ook met grotere aantallen kerkgangers op een corona veilige manier het Heilig Avondmaal kunnen vieren.

Over de voortgang van de Commissie Verkenning Toekomstscenario’s (CVT) is uitgebreid gesproken. Een commissie voor Fase 2 van de CVT gaat worden samengesteld, waarvoor de namen van potentiële commissieleden zijn genoemd. De doelstelling van CVT Fase 2 en de taakstelling van de commissie Fase 2 zijn vastgesteld. De criteria waaraan het eindrapport CVT zal worden getoetst zijn besproken. En de enquête die door de commissie medio dit jaar aan de gemeenteleden zal worden voorgelegd is in beginsel gereed. De voortgang van dit voor onze kerk in Rijswijk zo belangrijke onderwerp gaat niet snel, maar wel gedegen. Het is van groot belang dat dit zorgvuldig wordt uitgewerkt en gerealiseerd.

In de dagen voor Pasen zijn er heel veel zegentegeltjes rondgebracht: zo’n mooi initiatief in onze kerkelijke gemeenschap! De PKN in Utrecht heeft dit project in zicht gekregen en heeft dit voorgelegd aan KRO-NCRV voor het tv-programma ‘Petrus in het land’. Mogelijk zal aan dit project aandacht worden besteed in een komende tv-uitzending. Dank u wel voor al uw enthousiaste bijdragen aan dit prachtige initiatief!

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad