Vanuit de kerkenraad

Het oude jaar 2021 hebben we achter ons gelaten, het nieuwe jaar 2022 staat voor ons open: namens de kerkenraad mag ik u een Gezegend en Voorspoedig Nieuwjaar wensen! Ook Advent en Kerst zijn achter de rug, aan het einde van opnieuw een bijzonder jaar met een grote impact op het maatschappelijk leven en daarmee ook het kerkelijk leven. Toch hoop ik dat u, ondanks alle beperkingen ten gevolge van de coronabesmettingen, hebt kunnen genieten van mooie en warme kerstdagen, met het Licht dat opnieuw voor ons is opgegaan. We weten dat dit Licht ook de zo essentiële hoop uitstraalt die voor ons allen zo belangrijk en noodzakelijk is. Geloof, hoop en liefde: met deze drie mogen we ook het nieuwe jaar weer ingaan. Ik wens u daarom een mooi en hoopvol nieuw jaar toe.

Een terugkerend onderwerp in deze column is ‘corona’. Welke beperkingen of verlichtingen zijn er begin van deze maand januari 2022 van toepassing op onze kerk in Rijswijk? Op het moment van schrijven van deze column, op dinsdag 14 december vanwege het tijdig inleveren van de kopij voor het nieuwe kerkblad, weet ik dat niet precies. De beperkende maatregelen zijn in december voortgezet, maar misschien hebben de maatregelen geleid tot vermindering van de besmettingen? En misschien is verlichting mogelijk? We kunnen het nu nog niet voorspellen, in de kerkenraad wachten we de verdere ontwikkelingen af. Helaas hebben de beperkingen in december moeten leiden tot minder samenzang in de kerk en zelfs tot het afgelasten van de erediensten in de avond, dit vanwege de lockdown dagelijks vanaf 17.00 uur. Dat daardoor, net als in december 2020, de gezamenlijke Kerstnachtdienst en de Oudejaarsavonddienst niet konden doorgaan, doet pijn. Maar nogmaals: we hopen op verbetering.

Om u toch op de hoogte te kunnen houden van actuele ontwikkelingen is de maandelijkse nieuwsbrief omgezet in een wekelijks nieuwsbericht, dat op de vrijdag wordt verzonden en wel alleen dán wanneer er een noodzaak voor is. Ik denk daarbij inderdaad aan aanpassing van coronamaatregelen. Of aan informatie over de enquête voor onze gemeenteleden, zoals die in december is verstuurd. Helaas kan het wekelijkse nieuwsbericht alleen digitaal worden aangeboden, per e-mail. We streven ernaar om de informatie ook op de website van onze Protestantse Gemeente Rijswijk te plaatsen. En belangrijke informatie zal ook op de zondag in de kerkgebouwen worden medegedeeld door de ouderling van dienst.

Ik noemde hiervoor al de enquête voor onze gemeenteleden. In het kerkblad van december is hier al uitgebreid over geschreven, er is hiertoe zelfs een inlegvel in dat kerkblad gevoegd, met informatie over het doel van de enquête met het oog op de toekomst van onze kerk in Rijswijk. Met klem vraag ik u om deel te nemen aan deze belangrijke enquête, die u ook de mogelijkheid biedt om uw mening te geven en zo invloed uit te oefenen op wat de komende jaren op kerkelijk gebied moet worden gedaan om samen kerk te kunnen blijven in Rijswijk. Vult u alsnog de enquête in en laat op die manier van u horen!

We hebben in december ook afscheid genomen van één van onze ambtsdragers: dhr. Frits Slotema is jarenlang ouderling-kerkrentmeester geweest, tevens voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Vanwege zijn verhuizing naar Leidschendam, al in het najaar van 2020, wil hij nu toch echt afscheid nemen. We danken Frits van harte voor al het werk dat hij vol toewijding voor onze kerk in Rijswijk heeft gedaan en wensen hem en zijn echtgenote een prachtige tijd toe in hun nieuwe woonplaats!

En dat brengt me op een ander precair punt: de grote behoefte binnen onze Protestantse Gemeente Rijswijk aan nieuwe ambtsdragers. De kerkenraad wordt gevormd door onze ouderlingen en pastores, door de kerkrentmeesters en diakenen. Maar hun aantal neemt geleidelijk af, terwijl het kerkelijke werk niet minder wordt. Overweegt u daarom om toe te treden tot de kerkenraad in één van de genoemde ambten, uw bijdrage is hard nodig voor de toekomst van onze kerk!

En zo gaan we het nieuwe jaar in, opnieuw een jaar met veel onzekerheden. Maar ook een jaar waarin we met elkaar weer mogen blijven geloven in het Licht dat ons voorgaat en dat we altijd voor ogen mogen houden. Nogmaals wens ik u allen namens de kerkenraad een Gezegend en Voorspoedig Nieuwjaar toe.

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad