Kerkblad

Voor de verspreiding van informatie en voor het handhaven van het onderling contact verschijnt het kerkblad onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Inleveren van kopij bij voorkeur via e-mail: kerkblad@pgrijswijk.nl

Jaarlijks wordt van de gemeenteleden een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. U ontvangt daarvoor een acceptgirokaart.
De bijdrage bedraagt € 20,00
NL65 INGB 0002 1600 10  ten name van Kerkblad Protestantse Gemeente

 

Instagram  pgrijswijk