Collecte / Gaven

In deze coronatijd zijn we voor uw donaties voor de collectedoelen die in de viering worden aangekondigd geheel aangewezen op uw bereidheid deze over te maken op de bankrekening van de Kerk. We vragen u dan ook aan deze collecten goede aandacht te geven. De diaconale  collecten worden aangekondigd in de dienst en in het kerkblad. Daarnaast wordt tijdens de vieringen gecollecteerd voor de Kerk en voor de Zending. De opbrengsten van de collecte  voor de Kerk hebben we hard nodig voor alle lopende kosten van de Kerk.

Tenslotte wordt tijdens  de viering van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor de Voedselbank.

U kunt uw bijdrage aan de collecten overmaken aan:

Protestantse Gemeente te Rijswijk
IBAN: NL90 INGB 0669 4102 41

Bij het kopje  “mededelingen”  vult u dan in welk bedrag u aan de verschillende doelen toe wilt delen. U kunt natuurlijk ook voor elk doel dat u wilt steunen een aparte overschrijving versturen.

Het kerkelijk bureau zal vervolgens de binnenkomende stortingen toedelen aan de doelen die zijn opgegeven.

_____ ***** _____

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Voedselbank

De zendingscollecte is bestemd  voor het project Because we Carry. Vrijwilligers van deze organisatie  proberen het leven in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden een beetje draaglijker te maken.

 

Op 18 december collecteren we voor het Leger des Heils.

In december is het thema van de diaconale collecten Eenzaamheid.

In de vorige editie van het kerkblad heeft u kunnen lezen hoe het Leger des Heils ook in Rijswijk actief is voor mensen voor wie eenzaamheid een schrijnend probleem kan zijn. In de Smeltkroes aan het Pieter Postmapad organiseren ze een inloop waar aandacht is voor wat mensen die dag nodig hebben. In deze feestmaand is gezelligheid niet voor iedereen weggelegd. We willen u oproepen aan dit initiatief uw gaven te schenken.

Op 24 december, de viering van de komst van het Licht in de wereld,
collecteren we voor SeeYou.

De drijfveer van Martien en Jenny Cozijnsen, de ouders van Margreet Aantjes, om deze stichting in 1982 op te richten, werd gevormd door het Evangelie. De bewogenheid van Jezus met mensen die niet gezien en gehoord werden, gaf hen richting en motivatie om het werk voor Dark & Light (het latere SeeYou) vorm te geven. Ook vandaag de dag vormt dit de drijfveer en motivatie om op te komen voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden, ongeacht achtergrond, geslacht, religie, leeftijd of handicap.moeders kinderen (vergroot)
SeeYou doet meer dan alleen ogen repareren,
“We geven iemand het leven terug”

Kan zien (vergroot)
Ik was bang dat ik geen vrienden kon maken

oogen (vergroot)
Het mobiele oog-team bereikt op 1 dag 200 mensen.

Op 25 december en 31 december collecteren we voor het project van Kerk in Actie.

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via

NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

We steunen met Kerst deze actie maar ook willen we de activiteiten van Because we Carry blijven steunen met onze zendingscollecte.
Laten we de slachtoffers van oorlog en geweld in Syrië, Afghanistan en Irak niet vergeten, en vooral ons inspannen voor de toekomst van de kinderen in de vluchtelingen- kampen.
Alle inzet hiervoor is onze steun meer dan waard.