Collecte / Gaven

In deze coronatijd zijn we voor uw donaties voor de collectedoelen die in de viering worden aangekondigd geheel aangewezen op uw bereidheid deze over te maken op de bankrekening van de Kerk. We vragen u dan ook aan deze collecten goede aandacht te geven.
De diaconale  collecten worden aangekondigd in de dienst en in het kerkblad. Daarnaast wordt tijdens de vieringen gecollecteerd voor de Kerk en voor de Zending.
De opbrengsten van de collecte  voor de Kerk hebben we hard nodig voor alle lopende kosten van de Kerk.

Tenslotte wordt tijdens  de viering van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor de Voedselbank.

U kunt uw bijdrage aan de collecten overmaken aan:

Protestantse Gemeente te Rijswijk
IBAN: NL90 INGB 0669 4102 41

Bij het kopje  “mededelingen”  vult u dan in welk bedrag u aan de verschillende doelen toe wilt delen. U kunt natuurlijk ook voor elk doel dat u wilt steunen een aparte overschrijving versturen.

Het kerkelijk bureau zal vervolgens de binnenkomende stortingen toedelen aan de doelen die zijn opgegeven.

 

In de maand oktober staat
ons milieu centraal bij de diaconale collecten.

Op zondag 3 oktober wordt de diaconale viering geheel gewijd aan dit onderwerp, zie ook elders in dit blad. Voor de collecten vragen we de aandacht voor:
Pelgrimstocht: Gewoon Gaan !
Kerk in Actie, de Groene Kerk beweging, Vastenactie, Cordaid, Milieudefensie en verwante kerkelijke organisaties uit deelnemende landen organiseren een pelgrimstocht onder dit motto dat van 30 september tot 11 oktober ook ons land aandoet.
gewoon gaan
Ongeveer 30 pelgrims zijn in augustus gestart in Polen en zijn op weg naar Glasgow naar de 26e Wereldklimaatconferentie die daar in november wordt gehouden. Onderweg sluiten telkens groepen pelgrims zich aan voor één of meerdere trajecten.
Met deze pelgrimstocht willen wij als Kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. Deze pelgrimstocht doet ook Nederland aan. Samen met de organisatoren zorgen plaatselijke kerken voor onderdak en eten voor de pelgrims.
Deze tocht wordt georganiseerd vanwege de bezorgdheid over de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. Deze heeft grote gevolgen voor iedereen maar de  allerarmsten hebben hier het meest onder te lijden.
wandelen
Met klimaatgerechtigheid geven we handen en voeten aan de opdracht om de ander lief te hebben. Kerken en alle christenen worden door de pelgrims opgeroepen met deze tocht letterlijk en figuurlijk stappen te zetten en zo bij te dragen aan de bewustwording dat we zorg moeten dragen voor onze schepping.
De diaconie van onze kerk roept u op deze actie te  ondersteunen.
= Dat kan via de collecte, want er worden kosten
gemaakt voor deze pelgrimstocht.
= Dat kan door de petitie te ondertekenen die je kunt
vinden op www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
= Dat kan door een etappe mee te lopen.

Loop een etappe mee met de pelgrims op donderdag 7 oktober

Van 30 september tot 11 oktober voert de route van de pelgrimstocht door Nederland. We hebben geregeld dat een  aantal leden van onze Rijswijkse  kerkgemeenschap op donderdag 7 oktober mee kunnen lopen op het traject van Amersfoort naar Zeist, een route van 20 km.
Als je mee wilt lopen geef je dan op bij Leendert Verzijden lverzijden@xs4all.nl of 0622413825.
Natuurlijk kan je ook via de website www.groenekerken.nl jezelf voor een andere dag inschrijven.
Voor de organisatie van deze pelgrimstocht en de dagelijkse kosten daarvan willen we op  3, 10 en 17 oktober collecteren.

hart
Een tweetal organisaties, Groene Kerken en Vastenactie die mee organiseren hebben een klimaatbrief opgesteld.

Klimaatbrief:  Gewoon gaan!

Klimaatbrief aan gelovigen om samen in beweging te komen voor (het herstel van) Gods schepping.

Terwijl overheden er naar streven om van de pandemie te herstellen en leiders zich voorbereiden op de klimaatbesprekingen van de VN-Klimaattop in november, zetten wij onze stem middels de klimaatpetitie in om regeringsleiders op te roepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. Een eerlijk beleid waarbij de (financiële) steun aan de armste landen ter wereld verhoogd wordt, de lasten van de kwetsbaren worden verlicht, er geïnvesteerd wordt in groen herstel en schone energie op zo’n manier dat niemand zal achterblijven.

God heeft ons de aarde gegeven om te bewerken en te bewaken. God, de gever van het leven, heeft een zee en aarde vol leven geschapen. Een groot scala aan dieren, planten, vruchten, zaden en kleuren zijn prachtig gecreëerd. Alle organismen op aarde zijn van betekenis tot elkaar, gemaakt in een onderling afhankelijk ecosysteem waarin ze allemaal hun eigen rol hebben. God zag dat het goed was.

Maar het bleef niet goed. De onderlinge verbindingen tussen God, de mens en de schepping werden verbroken. Onze westerse levensstijl doet onrecht aan mensen, dieren, natuur en milieu. We zien grote delen inheemse bossen verdwijnen, oceanen en rivieren vervuilen, een sterke afname van het aantal dier- en plantensoorten en de kloof tussen arm en rijk neemt nog steeds verder toe. Het zijn de armste, de kwetsbare groepen, die extra hard getroffen worden. Door klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren en verliezen velen hun woningen. Ons over-consumeren heeft de schepping uitgeput en in verdrukking gebracht.

Een leven in evenwicht met de natuur en onze naasten begint bij verbondenheid met Gods liefde. Verbondenheid creëren we door ons te bezinnen op onze manier van leven, door te genieten van de tijd en ruimte voor wat er echt toe doet en niet meer te nemen dan wat we nodig hebben. De verbinding met Gods liefde leert ons onze naaste echt te zien en geeft ons oog voor de armen en kwetsbaren op de wereld.

Zorgdragen voor de schepping is geen optie. Als gelovigen, levend vanuit de liefde van God, voor Zijn schepping en alles wat leeft, zien we het zorgdragen voor Zijn schepping niet als een optie, maar als een opdracht. De opdracht om de ander lief te hebben en tot bloei te laten komen. Zodat gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid toeneemt en relaties in balans worden gebracht.

We laten als gelovigen onze stem horen ten behoeve van onze familie, vrienden, buren en de gemeenschap maar ook voor hen die niet gehoord worden richting onze overheid. Een stem van hoop en geloof, die zich sterk maakt voor een wereld waar liefde en gerechtigheid zal zegevieren. We hopen dat u als gelovige, individueel of namens uw gemeenschap, deze petitie ondertekent, vanuit uw verlangen om Gods herstel te zien voor deze wereld en vanuit de hoop op een harmonieus samenleven tussen God, mens, dier, natuur en milieu.

Op 24 oktober collecteren we voor een project van Kerk in Actie in Kameroen.

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

kameroen
Onze kerk is in actie voor een sterke kerk in Kameroen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen.
Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema “Versterk de kerk.” Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk doen met uw steun?
●    Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
●    Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst,
kost 105 euro.
●    Een theologiestudent in Kameroen een jaar
opleiden kost 2.000 euro.

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema “Versterk de kerk”, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen.
Hartelijk dank!
geitje

Op 31 oktober collecteren we voor een project van
Kerk in Actie in Indonesië

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.
indonesie
Yabima doet dat door boerengroepen te trainen in (ecologische) landbouwmethoden en hen te helpen bij het opzetten van spaar- en kredietgroepen, zodat zij kunnen investeren in nieuwe zaden of een stalletje om hun producten te verkopen. Daarnaast organiseert Yabima activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden, bedoeld om respect en begrip voor elkaar te krijgen. Het aantal conflicten in de regio is de laatste jaren toegenomen en Yabima wil graag haar grote netwerk en goede naam inzetten om een tegenbeweging te starten die zich inzet om in vrede samen te leven. “Zuid-Sumatra is een huis voor iedereen,” vinden de medewerkers van Yabima. Helpt u mee?  Geef boeren op Zuid-Sumatra een nieuwe kans
U kunt uw gaven storten op het banknummer dat in dit blad vermeld staat. Als u aangeeft welk doel u wilt steunen komt uw gave op de juiste plek terecht.
planten