Collecte / Gaven

In deze coronatijd zijn we voor uw donaties voor de collectedoelen die in de viering worden aangekondigd geheel aangewezen op uw bereidheid deze over te maken op de bankrekening van de Kerk. We vragen u dan ook aan deze collecten goede aandacht te geven.
De diaconale  collecten worden aangekondigd in de dienst en in het kerkblad. Daarnaast wordt tijdens de vieringen gecollecteerd voor de Kerk en voor de Zending.
De opbrengsten van de collecte  voor de Kerk hebben we hard nodig voor alle lopende kosten van de Kerk.

Tenslotte wordt tijdens  de viering van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor de Voedselbank.

U kunt uw bijdrage aan de collecten overmaken aan:

Protestantse Gemeente te Rijswijk
IBAN: NL90 INGB 0669 4102 41

Bij het kopje  “mededelingen”  vult u dan in welk bedrag u aan de verschillende doelen toe wilt delen. U kunt natuurlijk ook voor elk doel dat u wilt steunen een aparte overschrijving versturen.

Het kerkelijk bureau zal vervolgens de binnenkomende stortingen toedelen aan de doelen die zijn opgegeven.

 

De diaconale collecten van zondag 9 en 16 januari staan in het teken van financiële hulpverlening voor inwoners van Rijswijk. De opbrengst van de collecte is op die beide zondagen bestemd voor SchuldHulpMaatje Rijswijk.
schuldhulp

SCHULDHULPMAATJE RIJSWIJK

De Stichting Voor Elkaar in Rijswijk (werknaam: SchuldHulpMaatje Rijswijk) is eind november 2020 opgericht vanuit de vier kerken in Rijswijk, in het kader van Wij Geloven in Rijswijk. De stichting werkt nauw samen met andere locaties van SchuldHulpMaatje in Nederland, maar ook met de sociaal-maatschappelijke instellingen van de Gemeente Rijswijk. Doelstelling van SchuldHulpMaatje Rijswijk is het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van inwoners van Rijswijk, hierin geïnspireerd door Bijbelse motivatie. De stichting zet daarvoor schuldhulpmaatjes in die op basis van vrijwilligheid professionele ondersteuning bieden aan inwoners in financiële zorgen of nood. In dit eerste jaar waarin de stichting actief is, zijn al twaalf vrijwilligers professioneel opgeleid om de benodigde steun te kunnen verlenen. We hopen het aantal vrijwilligers in dit tweede jaar te kunnen uitbreiden naar ten minste twintig personen. Dat zal hard nodig zijn, want het aantal aanmeldingen van hulpvragers in Rijswijk met financiële zorgen loopt snel op.

De schuldenproblematiek in Rijswijk is groot. Mede door de coronacrisis zijn veel gezinnen in financiële problemen geraakt doordat het inkomen is gedaald, betalingsachterstanden zijn ontstaan en het ene financiële gat met het andere moet worden gedicht. Het aantal risicovolle schulden neemt nog steeds toe. De schuldhulpmaatjes worden één op één gekoppeld aan hulpvragers, waarbij steun wordt gerealiseerd om weer overzicht en inzicht te krijgen in de persoonlijke financiën van de hulpvrager. Het uiteindelijke doel is om de hulpvragers te helpen weer op eigen benen te staan. Structurele begeleiding naar gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

De totale kosten die SchuldHulpMaatje Rijswijk jaarlijks maakt zijn relatief beperkt. De grootste kostenpost wordt veroorzaakt door de noodzakelijke professionele opleiding voor de eigen vrijwilligers. Daarnaast is de stichting lid van de overkoepelende Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, die als organisatie de noodzakelijke opleidingen coördineert, de benodigde ondersteuning biedt vanuit het eigen kennis- en expertisecentrum en die alle faciliteiten levert om als stichting te kunnen functioneren. SchuldHulpMaatje Rijswijk heeft geen eigen vermogen om dit alles te kunnen betalen en is daardoor afhankelijk van giften en subsidies, waarbij ook de gemeente Rijswijk en enkele belangrijke regionale en landelijke fondsen financieel bijspringen. De stichting heeft de ANBI-status. Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen: www.schuldhulpmaatje.nl/rijswijk

samenDeze tekst in het kerkblad is niet alleen bedoeld om u op de hoogte te brengen van het collectedoel, maar vooral ook om meer vrijwilligers te werven voor dit mooie werk! Wilt u als vrijwilliger (‘maatje’) uw medewerking verlenen aan de belangrijke doelstellingen van SchuldHulpMaatje Rijswijk, neemt u dan contact op met onze coördinator Kees van Oosterom via oostecw@gmail.com (zie ook de genoemde website) of met onze diaconie. Uw medewerking als vrijwilliger zal enorm op prijs worden gesteld!
aanm

Het onderwerp van de diaconale collecte van 23 januari is “Eenzaamheid”. Zeker in deze coronatijd is eenzaamheid van mensen met weinig contacten een grote zorg.  Ons collectedoel is het Leger des Heils. De missie van dit leger is: In naam van Jezus Christus mensen zonder onderscheid te helpen. Het Leger des Heils is op veel terreinen actief, maar zeker ook in aandacht voor eenzame mensen.
1 op de 10 mensen in Nederland is sterk eenzaam. Zij kunnen terecht in een van de 300 Buurtkamers die op evenzovele plaatsen in Nederland te vinden zijn. Daar kunnen mensen thuis komen en zijn er vrijwilligers die aandacht voor hen hebben Een initiatief om warm voor te lopen. Vanuit onze kerk willen we ook aandacht hebben voor eenzame mensen. Het is dan ook een oproep aan u om aandacht te hebben voor eenzame mensen in uw eigen omgeving.

eenzaam tweeHet doel van de diaconale collecte van 30 januari is de Mission Aviation Fellowship. De Mission Aviation Fellowship is jarenlang het doel geweest van de zendingscollecte in onze kerk.
Vanuit de diaconie blijven we deze organisatie zeker steunen. Ook met de collecte van vandaag. De Mission Aviation Fellowship heeft als missie dat ze geloven dat alle mensen bereikt moeten worden met Gods Liefde en dat die liefde ook met de daad moet worden vormgegeven. Met kleine behendige vliegtuigen kunnen ze hulpverleners, zieke mensen, missionarissen en ook noodzakelijke medicijnen en spullen vervoeren naar slecht bereikbare plekken in Afrika en Azie.
Ze verlenen waar mogelijk noodhulp bij rampen omdat zij vaak als eerste aanwezig kunnen zijn. Maar ook ondersteunen ze landbouwprojecten door deskundigen naar de plekken te vervoeren waar dezen het hardst nodig zijn.

draagbaar

De Zendingscollecte
Met de zendingscollecte gaan we in onze kerk een wat langere relatie aan met een project waar we ons van harte mee kunnen verbinden.
De afgelopen jaren was dat de Mission Aviation Fellowship. Via de familie Roodenburg waren er nauwe contacten  met onze gemeente. Als diaconie blijven we dit goede doel steunen met een jaarlijkse gift.
Het college van diakenen heeft voor de zendingscollecte dit jaar gekozen voor Because we Carry. Ook met dit project zijn er goede contacten in onze gemeente. Ons gemeentelid Thea van Unen is een van de vrijwilligers die meegeholpen heeft op Lesbos.  Voor dit project kunt u nu dus elke week uw gaven geven in de zendingsbussen en mandjes.
In dit kerkblad vindt u van beide organisaties de nodige informatie. Voor meer informatie over Because we Carry kunt u ook terecht op hun website www.becausewecarry.org
Regelmatig organiseert Because we Carry een inzameling van spullen die op dat moment nodig zijn. Over deze acties zullen we u ook op de hoogte houden.

krijgen