Collecte / Gaven

In deze coronatijd zijn we voor uw donaties voor de collectedoelen die in de viering worden aangekondigd geheel aangewezen op uw bereidheid deze over te maken op de bankrekening van de Kerk. We vragen u dan ook aan deze collecten goede aandacht te geven.
De diaconale  collecten worden aangekondigd in de dienst en in het kerkblad. Daarnaast wordt tijdens de vieringen gecollecteerd voor de Kerk en voor de Zending.
De opbrengsten van de collecte  voor de Kerk hebben we hard nodig voor alle lopende kosten van de Kerk.

Tenslotte wordt tijdens  de viering van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor de Voedselbank.

U kunt uw bijdrage aan de collecten overmaken aan:

Protestantse Gemeente te Rijswijk
IBAN: NL90 INGB 0669 4102 41

Bij het kopje  “mededelingen”  vult u dan in welk bedrag u aan de verschillende doelen toe wilt delen. U kunt natuurlijk ook voor elk doel dat u wilt steunen een aparte overschrijving versturen.

Het kerkelijk bureau zal vervolgens de binnenkomende stortingen toedelen aan de doelen die zijn opgegeven.

 

In juli staat bij de diaconale collecte het thema vluchtelingen centraal.

Op zondag 10 en 17 juli is de diaconale collecte bestemd voor kinderwerk op het AZC Rijswijk.

In Rijswijk  is het thema vluchtelingenopvang soms onderwerp van heftige politieke debatten. Je zou dan kunnen vergeten dat het vaak om mensen gaat, die hopen dat ze de vele nare ervaringen die ze doorgemaakt hebben achter zich kunnen laten en kunnen gaan werken aan een nieuw begin voor hen en hun kinderen. Onze kerkelijke gemeente kent een aantal vluchtelingen ook persoonlijk en ze worden hartelijk opgevangen in ons midden. Soms moeten we ze met pijn in ons hart weer laten gaan. Soms kunnen we onze mogelijkheden gebruiken om hun een tweede kans te geven in het lastige proces van de asielprocedure. Ook zijn er vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Rijswijk actief op het AZC  bij de lessen Nederlands, de fietsen= makerij en bij kinderactiviteiten. Het leek er even op dat alles zou stoppen maar we gaan weer door. De kinderactiviteiten zijn ondanks corona en ondanks alle onzekerheid voortdurend doorgegaan. Met dank aan de vrijwilligers.  Met name voor de  kinderen in het AZC willen we nu uw bijdrage vragen. Om leuke dingen voor en met hen te doen.

AZC2

Op 24 juli willen Rembrand en Margreet Rodenburg in de Nieuwe Kerk komen vertellen over hun werk bij de Mission Aviation Fellowship  in Oeganda.  

Natuurlijk is deze dag  de collecte bestemd voor de MAF.  De familie Rodenburg is lid van onze gemeente geweest en onze gemeente heeft het werk van Rembrand en Margreet  bij de MAF al  vele jaren gesteund. Tot voor kort was hun werk het doel van onze zendingscollecte. Op dit moment krijgen ze een jaarlijkse gift vanuit het vermogen van de  diaconie en komen ze twee keer per jaar voor op ons collecterooster. We blijven hen steunen. De Diaconie is blij dat we ze kunnen verwelkomen op 24 juli in de Nieuwe Kerk. In overleg met de dienstdoende diaken zullen ze in en  na de dienst vertellen over hun werk. De MAF vervult een belangrijke rol bij de hulpverlening op afgelegen plekken in Afrika en Azië.  Met hun vliegtuigen weten ze snel  plekken te bereiken waar anders soms dagen reistijd voor nodig is. Het gaat vaak om medische hulp of noodhulp bij rampen of ook om pastores naar hun gemeente te vervoeren of om landbouwdeskundigen te helpen de adviezen voor de  goede teeltwijze van voedsel ter plekke te kunnen geven. We hopen op een goede dienst en bevelen de collecte zeer bij u aan.
MAF wered

Op 31 juli is de diaconale collecte bestemd voor een project  van Kerk in Actie  in Egypte.

De Koptische kerk in Egypte vertegenwoordigt een belangrijke minderheid in dat land. Maar vaak ook zijn het mensen die  een schamel bestaan leiden. Kerk in Actie ondersteunt  de plaatselijke kerken in Egypte  bij hun streven om op te staan tegen de armoede .

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.
koptisch werk
De kleine Koptisch Orthodoxe gemeentes in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk.
Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.

kinders
De collectegaven voor de Zending  hebben dit jaar als doel de stichting Becuase We Carry.
De vrijwilligers van deze stichting zetten zich in om het leven van de vluchtelingen op de Griekse eilanden een beetje dragelijker te maken, Met veel inzet worden acties gehouden en initiatieven ontplooid om het goede te doen.
Met al onze  zorgen over de situatie in Europa en vluchtelingen uit Oekraïne moeten we hen niet vergeten!

voedselbank
De Avondmaalscollecte is ook  dit jaar bestemd voor de Voedselbank.

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbank. Laat hen niet in de steek.

Zondag 7, 14 en 21 augustus collecteren we voor Exodus

Uit de bajes, en dan?
Per jaar komen alleen al in de regio Zuid-Holland West duizenden mensen vrij uit de gevangenis. Een groot deel van hen belandt na hun vrijlating van de regen in de drup. Het blijkt vaak moeilijk een leven na detentie weer op de rails te krijgen. Een mens verliest in de gevangenis namelijk niet alleen zijn vrijheid, maar vaak ook zijn baan, inkomen, huis, en het contact met vrienden en familie. Bovendien dragen ex-gedetineerden door hun veroordeling voortaan een stempel met zich mee. Dit draagt eraan bij dat het voor veel mensen moeilijk is om na detentie een positieve plek in de samenleving te vinden.

Recidive en veiligheid
Ondanks het vaak oprechte voornemen om de criminaliteit voorgoed de rug toe te keren, begaat 66% van de ex-gedetineerden binnen vier jaar na het verlaten van de gevangenis opnieuw een delict. Dit leidt niet alleen tot veel persoonlijke ellende maar ook tot grote maatschappelijke overlast en kosten. Het terugdringen van recidive is een belangrijke stap naar een veiliger samenleving.

HuizenZuidHolland voor begeleid wonen
Exodus Zuid-Holland
Exodus Zuid-Holland biedt al 30 jaar opvang en begeleiding aan mensen die net uit de gevangenis komen en proberen hen via een begeleidingsprogramma gericht op Werk, Wonen, Relaties en Zingeving blijvend op het rechte pad te krijgen. Dit doen ze met succes: mensen die het begeleidingsprogramma afronden, recidiveren bijna de helft minder dan ex-gedetineerden die het zonder deze begeleiding moeten doen. Een van de belangrijkste succesfactoren hierbij, is het vergroten van iemands inzicht in zijn of haar eigen (probleem)gedrag en de mogelijkheden die iemand heeft om op een andere manier met problemen om te gaan.
Exodus Zuid-Holland heeft verschillende diensten voor de gedetineerden. Zo biedt Exodus Zuid-Holland opvang en begeleiding aan mensen die uit detentie komen. Dit doen ze in hun Exodushuizen in Den Haag, Rotterdam, Leiden en Gouda, maar ook in ambulante vorm in diezelfde steden en de meeste omliggende gemeentes. Naast een team van professionele begeleiders beschikken we ook over een team enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen indien gewenst ingeschakeld worden als maatje voor deelnemers aan het Exodustraject. Voor meer informatie over Exodus Zuid-Holland kunt u de website https://exoduszuidholland.nl/ raadplegen.