Jeugdbeleid

Voortgang van het nieuwe Jeugdbeleid 2015-2018
Onlangs is in de kerkenraad de voortgang van het nieuwe jeugdbeleid besproken. Hierbij een korte samenvatting, zodat u allen op de hoogte bent van de resultaten en de ambities. Van het jaarplan 2015 van het nieuwe jeugdbeleid is al veel gerealiseerd. Wat dat betreft lopen we aardig op schema.

Een kleine greep:
– Met alle betrokkenen (kerkenraad, predikanten, jeugdwerkleiding en jongeren) is het nieuwe jeugdbeleid gecommuniceerd, besproken en deels ook al toegepast: ideeën en werkwijze zijn aangescherpt en geënt op de speerpunten
– Met de leiding van de Kindernevendienst van Oude en Nieuwe Kerk is een gezamenlijke bijeenkomst belegd, waarin gesproken is over mogelijkheden tot gezamenlijke afstemming èn gebrainstormd over de verbinding tussen kindernevendienst en kerkdienst (meer afwisseling in vormen, rekening houden met de kinderen en meer actie); een lijst met ideeën is aangelegd
– In de doelgroep 12-17 jaar (Jeugdkerk) is veel ondernomen; met de tieners samen zijn n.a.v. het nieuwe jeugdbeleid prioriteiten gesteld en activiteiten bedacht, die in een jaarprogramma zijn gegoten. Denk aan: Jeugdkerk 1x per maand, filmavond, Sirkelslag, Sleep-In in de kerk, jongerendienst in OK en NK, etc.
– De samenwerking met christelijke scholen is voor een deel geïntensiveerd. Denk aan de medewerking van de predikant aan Kerst- en Paasvieringen en meedenken over het vormgeven van de christelijke identiteit op school.

Voor 2016 ligt de focus op de volgende ambities:
– Kinderen meer betrekken bij de kerkdiensten zelf, bij de vormgeving en de invulling (rekening houden met taalgebruik, kinderen betrekken bij muziek, collecte of gebeden, meer preekvoorbeelden die jongeren aanspreken). Zodat kinderen en jongeren meer een eigen plek krijgen in de kerkdienst en er ook meer vertrouwd mee raken.
– Verkennen van de mogelijkheden om een instrumentale muziekgroep te starten (voor jong en oud) die incidenteel een bijdrage kan leveren aan kerkdiensten
– Behalve gespreksgroepen meer (eenmalige of kortdurende) activiteiten gericht op 16+, twintigers en dertigers: diaconale activiteiten (in samenwerking met STEK bv.), maaltijden, een kloosterweekend, e.d.
– Plannen van een jaarlijkse training voor de vrijwilligers in het Jeugdwerk om ze te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen.

Tot slot
De plannen zijn ook voor dit jaar ambitieus, zeker omdat de doelen van vorig jaar weliswaar nagenoeg gerealiseerd zijn, maar eigenlijk ook continue aandacht en energie vragen. Daarnaast moeten de predikanten hun eigen tijd en aandacht verdelen en moeten we zuinig zijn op onze vrijwilligers. We moeten onszelf dus niet teveel op de hals halen en eventueel doelen opschuiven naar volgend jaar als dat nodig blijkt. Maar we zullen zien hoever we komen.