Vanuit de kerkenraad

Het was op dinsdag 13 november geen gemakkelijke vergadering: het moderamen (dagelijks bestuur) kwam bijeen om de financiële zorgen van onze kerkelijke gemeente te bespreken, nadat de penningmeester namens het College van Kerkrentmeesters op verzoek van het moderamen ons al een waarschuwend bericht had toegezonden. Al jarenlang teren we in op het financiële vermogen van onze gemeente: de jaarlijkse inkomsten dekken bij lange na niet de jaarlijkse uitgaven, ondanks het feit dat we zo veel mogelijk bezuinigen op zaken als activiteiten, onderhoud en andere verplichtingen. U herinnert zich vast nog wel de Actie Tekort van enkele jaren geleden, maar zo’n actie is slechts een tijdelijk hulpmiddel en leidt niet tot structurele verbeteringen van de financiële situatie. We redden het nog wel een aantal jaren, maar we zullen toch uiteindelijk scherpe keuzes moeten gaan maken om een beter evenwicht te bewerkstelligen tussen ontvangsten en uitgaven. En dat houdt in dat we op redelijk korte termijn die noodzakelijke keuzes moeten gaan vaststellen en daarbij een tijdplanning moeten gaan maken om die beleidskeuzes de komende jaren in gang te zetten en te realiseren. Kortom: we zullen in het nieuwe jaar moeten gaan bepalen hoe onze kerkelijke gemeente er over een jaar of vijf uit zal moeten zien, in aanmerking nemend de verminderende financiële situatie van onze kerk. In december vergadert de kerkenraad over dit onderwerp, we houden u op de hoogte.

 

Tja, dit onderwerp vergde het grootste deel van onze vergadertijd, maar natuurlijk spraken we ook nog over andere zaken. Goed nieuws is dat onze kerkelijk werker mevrouw Maria Opgelder nu formeel is ingeschreven in het Register van Kerkelijk Werkers en ook voor de module Liturgiek en Homiletiek. Haar preekconsent wordt nu aangevraagd.

 

Nog een onderwerp: de tv-opnamen van de Evangelische Omroep op zondag 16 december in de Oude Kerk, waarbij de Nieuwe Kerk gesloten zal zijn en waarbij we die zondag met elkaar al Kerst zullen vieren. Het wordt een heel bijzondere kerkdienst en we hopen dat u allen daarbij aanwezig zult zijn om samen bij te dragen aan een geweldig feestelijke Kerstdienst!

 

Tot slot een onderwerp waarover u al vele malen hebt gehoord en gelezen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, die op 25 mei dit jaar van kracht is geworden. De privacyverklaring in het kader van de AVG is al eerder door de kerkenraad besproken, het moderamen heeft nu besloten deze tekst op de website van onze Protestantse Gemeente te (laten) plaatsen zodat u kennis kunt nemen van uw rechten op het gebied van privacyregels en privacybescherming. Leest u deze privacyverklaring door en mocht u geen toegang tot internet hebben, dan kunt u mij een kort briefje sturen met het verzoek om deze tekst per post aan u toe te sturen. Vergeet u niet om dan uw postadres op het briefje te noteren.

En dan staan we nu aan de vooravond van Kerst: de weken van advent zijn op 2 december alweer begonnen, de laatste weken van het jaar breken aan. Het wordt ook op kerkelijk gebied weer een drukke maand, met prachtige vieringen en gezellige activiteiten, waarover elders in dit kerkblad meer wordt geschreven. Ik wens u heel goede en mooie Kerstdagen toe en een gezegende overgang van het oude jaar 2018 naar het nieuwe jaar 2019!
 
 
Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad