Vanuit de kerkenraad

Op vrijdag 24 augustus heeft mw. Maria Opgelder in Zwolle de eindpresentatie van haar afstudeerscriptie gegeven en daarmee behaalde ze een uitstekend eindcijfer voor haar studie. Van harte gelukgewenst Maria, grandioos! Ze is vervolgens ingeschreven voor de cursus ‘Uitvaartbegeleiding’ en ze dient de aanvraag in om te worden ingeschreven in het Register van Kerkelijk Werkers. In de vergadering van de kerkenraad heeft ze een toelichting gegeven op haar afstudeerscriptie. Ze wil zich nu onverdeeld gaan richten op het werk in Rijswijk. De zware studie in Zwolle is achter de rug. Veel succes en vreugde gewenst, Maria!

In de vergadering is door ouderling mw. Marjo Lievaart een gedegen toelichting gegeven over de nieuwgevormde Taakgroep Pastoraat en het daaraan verbonden Jaarplan 2018-2019. De ouderlingen-pastoraat hebben samen met de predikanten en kerkelijk werker meermalen samen gesproken over pastoraat, over de huidige en de gewenste activiteiten, over de samenstelling van de taakgroep en de vertegenwoordiging vanuit de beide kerken. Ook aan gemeenteleden wordt gevraagd hierin deel te nemen. Clusteringen van meerdere soorten pastoraat zijn omschreven en in het jaarplan worden aandachtsvelden en thema’s vastgesteld. U wordt via het kerkblad verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Ook andere zaken zijn uitgebreid besproken: de Jaarrekening PGR 2017 is vastgesteld, het preekrooster voor 2019 is doorgenomen, de kerkrentmeesters werken aan de planning voor de nieuwe Actie Kerkbalans, de nieuwe folder voor Van Binnenuit is via het kerkblad gedistribueerd, voor de jongeren van de kerk wordt iets leuks georganiseerd en nog meer. De vergadering is daarop afgesloten met een korte liturgische viering in de Nieuwe Kerk.

Via dagblad Trouw hebben veel gemeenteleden kunnen kennismaken met het nieuwe kwartaalblad ‘Petrus’ van de Protestantse Kerk Nederland. Iedereen kan zich daarop zelf abonneren; in de kerken liggen nog enkele exemplaren ter inzage. In dit nieuwe blad staan vooral persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe met elkaar kerkzijn mensen troost, steun en zin geeft. Ik heb dat op donderdagavond 13 september zelf mogen ervaren bij een regionale verhalenavond van ‘Petrus Vertelt’ in de Ichthuskerk in Zoetermeer, waar vier jonge mensen hun persoonlijke verhaal vertelden. Over wel geloven, niet meer geloven en toch weer naar de kerk voor de muziek, een hernieuwd begin. Over zorg en begeleiding van je moeder die gaat overlijden en die jou tot je verrassing aan een dierbare vriend verbindt. Over een onbevangen en enthousiaste reis namens een kerkelijke NGO naar Uganda, waar je wordt geconfronteerd met de verschrikkelijke ervaringen van de genocide van 1994. Over een christelijke woongroep in Den Haag die steun biedt aan vier mensen aan de rand van de samenleving, die op hun beurt juist weer steun bieden aan de leden van de woongroep. Het was een prachtige avond, die me bijblijft.

En op 16 september mochten we gezamenlijk in de Nieuwe Kerk de Startzondag beleven, waar ds. Susan Karreman en dhr. Kees van der Zwaard, theoloog en theatermaker, samen voorgingen. Een prachtige en verrassende viering, die we mochten vervolgen met samen koffiedrinken, gesprekken voeren, hernieuwde kennismakingen en een gezamenlijke lunch. Een prachtig begin van het nieuwe kerkelijk jaar in Rijswijk!

Huibert van Eijsden
Scriba kerkenraad