Vanuit de kerkenraad

De verschijningsdatum  is vrijdag 31 mei, volgend op Hemelvaartsdag. Nog een laatste week is ‘wit’ de liturgische kleur in onze beide kerken, dan volgt het ‘rood’ met Pinksteren en daarna wordt de liturgische kleur weer ‘groen’. Pinksteren, de feestelijke dag waarop we gedenken dat de heilige Geest ons leven is komen verrijken, de dag waarop de apostelen de boodschap van Jezus verkondigden in alle talen. Wat geweldig mooi dat ook wij deze boodschap mogen uitdragen naar de mensen om ons heen. Ik wens u alvast feestelijke Pinksterdagen toe!

Vanuit de kerkenraad kan ik deze keer niet veel nieuws melden: op de dag waarop ik deze column schrijf zal ik ook de komende vergadering van het Moderamen van dinsdag 21 mei voorbereiden, maar daarover bericht ik u dan in het volgende kerkblad. Wel kan ik u melden dat het kleine team van specialisten (waarover ik in het vorige kerkblad schreef) hard aan het werk is om alle mogelijke plannen en situaties voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente in beeld te brengen, gekoppeld aan de financiële mogelijkheden die ons voor de komende jaren voor ogen staan. Dit werk doen de teamleden in relatieve ‘stilte’ omdat het geen zin heeft alle opties breeduit toe te lichten: dat zou alleen maar verwarrend kunnen zijn en kunnen leiden tot allerlei ongewenste speculaties. Maar nogmaals wil ik duidelijk stellen dat u als kerkelijke gemeenteleden op een gegeven moment op de hoogte zult worden gebracht van de uiteindelijke opties en dat u als gemeente dan zult bepalen wat er zal gaan gebeuren in de Protestantse Gemeente Rijswijk, de komende vele jaren.

Toch een kleine bijzonderheid vanuit de kerkenraad: normaliter wordt ieder jaar gestemd over de samenstelling van het Moderamen, het dagelijks bestuur. De afgelopen vier jaar is de samenstelling ongewijzigd gebleven, met vier bestuurders in het Moderamen: steeds een predikant, een ouderling (in dit geval de preses), een diaken (in dit geval de scriba) en een ouderling-kerkrentmeester. Vorige maand april is na vier jaar een nieuw Moderamen gekozen, een ‘wisseling van de wacht’ met vijf in plaats van vier leden. Ik wil hierbij graag de aftredende leden ds. Michiel de Leeuw en mw. Ine van der Ree van harte bedanken voor hun jarenlange inzet en bijdragen aan het extra werk dat het Moderamen doet voor onze kerk!

Weet u nog van twee maanden geleden, zondag 31 maart, de gezamenlijke Diaconale viering in de Nieuwe Kerk, waarin onze diaconaal werker mw. Therese van Kampen voorging? Het thema behandelde onze grote verantwoordelijkheid jegens de aan onze zorg toevertrouwde aarde, de schepping. Duurzaamheid, milieu en klimaat zijn belangrijke onderwerpen die ons allemaal aangaan. Veel kerkgangers droegen tijdens de viering bij met ideeën en suggesties op post-it papiertjes, die op twee grote houten ‘voeten’ werden geplakt om onze duurzame ‘footprint’ in beeld te brengen. Op deze diaconale viering komt een vervolg: dinsdagavond 11 juni wordt een diaconale gemeenteavond georganiseerd in de Nieuwe Kerk. Op deze avond wordt verder gesproken over de mogelijkheden en plannen voor onze zorg voor de schepping. Verderop in dit kerkblad leest u daar meer over, in een tekst van mw. Therese van Kampen. U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze diaconale gemeenteavond!

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad