Vanuit de kerkenraad

Het belangrijkste onderwerp van gesprek binnen de Kerkenraad is de financiële situatie van onze Protestantse Gemeente Rijswijk: u weet het, jaarlijks lopen de inkomsten terug door een afnemend aantal gemeenteleden terwijl de uitgaven voor belangrijke onderwerpen als onderhoud en personeelskosten en de activiteiten voor eredienst en pastoraat niet minder worden. Met name de leden van het College van Kerkrentmeesters en het moderamen zijn hier heel direct bij betrokken. Na het eerste gesprek met onze externe gemeentebegeleider, begin februari, is vervolgens uitgebreid gesproken door het moderamen samen met de voorzitters van de beide colleges en met de penningmeester om de volgende stappen te bepalen. Er wordt een commissie (een projectgroep) ingesteld van 6 à 7 leden, waarbij adequate en relevante deelname van gemeenteleden vanuit onze beide kerken van groot belang is. De voorzitter van deze projectgroep is al bekend, samen met deze voorzitter is het moderamen bezig om gemeenteleden te benaderen om deel te nemen in dit project. Daarbij wordt de doelstelling van het project omschreven en wordt de taakstelling (‘opdracht’) van de projectgroep opgesteld. En uiteraard wordt gewerkt aan een plan van aanpak met tijdpad. Dit alles wordt ook met de gemeentebegeleider besproken. Maar het kost meer tijd dan je in eerste instantie zou verwachten: we hebben als moderamen daarom besloten hier heel zorgvuldig bij te zijn en niet overhaast te werk te gaan. Vooral ook willen we u allen als gemeenteleden op de hoogte houden, in eerste instantie via het Kerkblad maar in een later stadium ook via gemeenteavonden. Onze kerkelijke gemeente dient betrokken te zijn en te blijven bij dit ingrijpende proces voor de toekomst van onze kerk in Rijswijk.

Maar ondanks de financiële zorgen mogen we ons ook verheugen op goede resultaten. De nieuw ingestelde Taakgroep Pastoraat is volop bezig om het nieuw vastgestelde pastorale beleid om te zetten in pastorale activiteiten, waarbij de aandacht wordt gericht op meerdere doelgroepen, waaronder zelfstandig wonende ouderen, bewoners van zorgcentra, gezinnen met inwonende kinderen, oud-ambtsdragers en meer. Het opgestelde jaarplan blijkt hierbij een prettige handleiding te vormen. U gaat hier binnenkort meer over horen.

Graag vestig ik ook de aandacht op de activiteiten die in het boekje Van Binnenuit, opgesteld vanuit de Taakgroep Vorming en Toerusting, worden aangekondigd. U allen hebt dit boekje al eerder ontvangen via het Kerkblad. Leest u het nog eens door en sluit u eens aan bij een presentatie of bij een workshop, bij een groepsgesprek of meditatie. Er zijn heel veel mooie kerkelijke Van Binnenuit activiteiten gepland en georganiseerd, prachtig om daar aan mee te doen!

En u hebt het vanaf medio maart al gemerkt: de Veertigdagentijd is gaande, we bereiden ons voor op de Stille Week en op Pasen. Op de woensdagavonden voorafgaand aan de Stille Week vinden in vijf verschillende kerkgebouwen in Oud-Rijswijk vijf avondgebeden plaats. En op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Stille Week vinden oecumenische avondgebeden plaats in Nieuw-Rijswijk. Achterliggende gedachte is dat we in het kader van ‘Wij Geloven in Rijswijk’ samen met de andere kerken in Rijswijk deze korte avondgebeden mogen vieren. Elders in dit kerkblad vindt u meer informatie over de precieze datums en tijden. U bent van harte welkom in de Veertigdagentijd aan deze vieringen deel te nemen.

Huibert van Eijsden
Scriba kerkenraad