Vanuit de kerkenraad

U zult het als gemeenteleden allemaal hebben gemerkt: de landelijke commotie rondom de Nashville-verklaring, die in Nederland door een groot aantal predikanten uit vooral zeer conservatieve hoek werd ondertekend. De van oorsprong Amerikaanse Nashville-verklaring is een document dat zich zeer behoudend uitspreekt over het christelijk geloof, over het huwelijk en over seksualiteit, waarbij op dat laatste gebied weinig ruimte wordt gelaten aan mensen uit de LHBT-gemeenschap om in persoonlijke vrijheid de eigen identiteit te tonen. In de tweede week van januari leidde dit tot veel aandacht in de media en nadrukkelijke ophef onder grote delen van de bevolking, vooral ook in protestantse kringen. Ook hier in Rijswijk was sprake van nadrukkelijke verontwaardiging bij veel gemeenteleden, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Van verschillende kanten is de kerkenraad gevraagd zich uit te spreken over de inhoud van de Nashville-verklaring. Het Moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad heeft in gezamenlijk overleg hiertoe een verklaring opgesteld, die in de eredienst op zondagmorgen 13 januari in de Nieuwe Kerk en in de Oude Kerk is voorgelezen door de preses resp. de scriba. De tekst van deze verklaring kunt u lezen hiernaast op deze pagina.

Om het signaal dat van deze verklaring uitgaat niet alleen bekend te maken bij de eigen kerkelijke gemeenteleden, maar ook bij de andere bewoners van Rijswijk, is besloten de bekende Regenboogvlag te tonen bij de beide kerkgebouwen. Op zaterdag (marktdag) 12 januari is deze vlag opgehangen bij de Nieuwe Kerk en ook uitgebracht hoog in de toren van de Oude Kerk. Zie ook de bijgaande foto op pagine 3. Zowel binnen als buiten de kerkgebouwen en op de markt leidde dit tot opvallend positieve reacties. We hopen als kerkenraad dat de vele uitingen van verontwaardiging zullen verminde- ren na dit duidelijke signaal. Heel beslist wil ik nog stellen dat alle mensen in ons land het grondwettelijke recht hebben op de eigen mening, zonder veroordeeld te mogen worden door degenen die het niet met hen eens zijn. Ook binnen onze protestantse kerk kennen we zeer uiteenlopende meningen, waarover we kunnen spreken en debatteren, maar die we de ander niet kunnen opleggen. We laten iedereen in zijn of haar waarde, ook als we het niet met elkaar eens zijn.

U kunt zich indenken dat dit onderwerp een flink deel vormde van de besprekingen bij de vergadering van het Moderamen op dinsdag 15 januari. Alweer zo lang geleden, wanneer u deze column in het nieuwe kerkblad leest… Ook over veel andere zaken is gesproken, met name over het aan te passen beleid van onze Protestantse Gemeente Rijswijk voor de komende jaren, wanneer we onze krimpende financiële situatie onder ogen moeten zien. Het Moderamen heeft besloten binnenkort eerst met een professionele gemeenteadviseur van de PKN om de tafel te gaan zitten om informatie te delen, advies in te winnen en om een mogelijk plan van aanpak te ontwikkelen. Ook hiervan houden we u op de hoogte.

En als u deze column leest is de gezamenlijke viering in het kader van Wij Geloven in Rijswijk met alle gemeenteleden en parochianen op zondag 27 januari in de Bonifatiuskerk alweer achter de rug. Ik hoop dat we mogen terugzien op een geweldig mooie viering met de leden van de andere vier kerkelijke genootschappen in onze gemeente Rijswijk!

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad

IMG_2398 licht