Vanuit de kerkenraad

Belangrijkste onderwerp in de bespreking van het moderamen medio januari: de gezondheid van ds. Susan Karreman en, naar zij zelf hoopt en natuurlijk wij ook hopen, haar spoedige terugkeer in het midden van de kerkelijke gemeente. Ze heeft ons verteld hoe blij ze is met alle blijken van steun en aandacht en zorg, met kaarten en bloemen vanuit de gemeente. In deze maand januari moest ze nog verstek laten gaan maar ze hoopt van harte op zondag 2 februari voor het eerst weer voor te gaan in de kerk. Let wel, dit is een voorzichtig begin, Susan moet voorlopig beslist rustig aan doen om een terugval te voorkomen. Ze zal zelf aangeven wat wel en wat niet mogelijk is: wij zullen als gemeenteleden hier goed rekening mee moeten houden. Maar wat fijn als ze weer in ons midden is als predikant van onze gemeente!

In de vergadering van het moderamen hebben we gesproken over de gezamenlijke viering met alle kerken in Rijswijk op zondag 26 januari in de Bonifatiuskerk. We hopen dat we bij het verschijnen van dit nieuwe kerkblad mogen terugkijken op een prachtige en geslaagde viering met heel veel kerkgangers en parochianen van onze Protestantse Gemeente, van de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Volle Evangelie Gemeente, de Life Community Church en de Rooms-Katholieke Parochie. Zo mooi en zo goed om samen van ons geloof te getuigen. We hopen op verdergaande samenwerking in het kader van Wij Geloven in Rijswijk.

Ds. Julia van Rijn, onze classispredikant en bij velen van u nog welbekend van haar eigen jaren in Rijswijk, heeft een brief geschreven naar onze kerkenraad waarin ze vertelt hoezeer ze het heeft gewaardeerd om eind oktober 2019 te hebben kunnen kennismaken en te kunnen spreken en luisteren in de vergadering van de Kerkenraad. Ze betoont zich verheugd over de vele kerkelijke activiteiten, gedragen en uitgevoerd door grote aantallen vrijwilligers, maar met ons toont ze zich ook bezorgd over het feit dat slechts zo’n tien procent van de gemeenteleden ook daadwerkelijk de zondagse kerkdiensten bijwoont. En ze spreekt de hoop uit dat we als kerk in Oud-Rijswijk en Nieuw-Rijswijk nog meer naar elkaar mogen toegroeien om samen sterk te staan voor de toekomst van onze kerk in Rijswijk.

In het moderamen hebben we ook de planning en uitvoering besproken van de beide gemeentebijeen- komsten op woensdag 22 januari in de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. Wanneer u dit leest zijn die alweer een week achter de rug, maar we hopen dat de bijeenkomsten u de nodige informatie hebben kunnen bieden. De bijeenkomsten zijn bedoeld om u te informeren over de voortgang van de vacaturestelling voor een nieuwe predikant, ze zijn bedoeld om u te betrekken bij dit lastige en best langdurige proces en ze zijn bedoeld om u de gelegenheid te bieden om vragen te stellen en vooral ook om zelf bijdragen te leveren: u wordt uitgenodigd om schriftelijk en gemotiveerd namen aan te dragen van in uw ogen geschikt bevonden predikanten die u graag in Rijswijk zou willen zien. U kunt uw voorstellen toesturen aan mij als scriba. Ik informeer dan de beroepingscommissie.

Bij de gemeentebijeenkomsten maakt u ook kennis met de acht leden van de beroepingscommissie, die bestaat uit de volgende gemeenteleden (in alfabetische volgorde): mw. M. Aantjes, mw. H. Aartsen, dhr. C. Boogaard, dhr. T. Kremer, dhr. J. Verduijn, dhr. L. Verzijden, dhr. G. Vijverberg en mw. F. Wilmink. De beroepingscommissie werkt de vacaturestelling verder uit, spreekt met sollicitanten, ‘hoort’ potentieel geschikt bevonden kandidaten in hun eigen gemeente en brengt uiteindelijk een advies uit aan de kerkenraad. Let wel, de commissie doet het werk in stilte en brengt geen informatie naar buiten: de werkwijze van de commissie is mede bepaald door zorgvuldigheid en geheimhouding. Ze toetsen de sollicitanten ook aan de profielen die door de kerkenraad zijn opgesteld voor onze gemeente en voor de beoogde predikant. Deze profielen zijn openbaar, ze worden gepubliceerd op de website van onze kerk in Rijswijk.

We hopen als kerkenraad van harte dat velen van u de gelegenheid hebben aangegrepen om aan de gemeentebijeenkomsten van woensdag 22 januari deel te nemen. In het volgende kerkblad informeer ik u verder over het verloop van de vacaturestelling.

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad