Vanuit de kerkenraad

In de vergadering van het moderamen van dinsdag 21 mei is gesproken over het langetermijnbeleid voor onze kerkelijke gemeente. Daarbij is de samenstelling besproken van de nieuwe commissie die de eerste fase van het plan van aanpak gaat uitwerken. De definitieve doelstelling en taakstelling waren in mei nog onderwerp van bespreking, maar ook die zijn nu vastgesteld. In fase één zal de commissie alle financiële zaken en implicaties uitzoeken, gekoppeld aan alle verschillende opties die ons voor ogen staan. In de tweede fase volgen de besprekingen met en in de kerkenraad en wordt de gemeente nader geïnformeerd, geraadpleegd en gehoord, waarbij de samenstelling van de commissie zal wijzigen en waarbij ondersteuning door een externe gemeentebegeleider vanuit de PKN opportuun is. Van groot belang: wat voor gemeente willen wij zijn en hoe willen we hierin de juiste vorm vinden. Ik ga daar namens het moderamen in deze column verder op in.

Het Langetermijnbeleid van de
Protestantse Gemeente Rijswijk
Tempus Fugit oftewel „de tijd vliegt”. Dat geldt zeker ook voor onze kerk in Rijswijk. Het aantal leden en de leeftijdsopbouw veranderen in een hoog tempo en daarmee ook de behoeften en de inkomsten. Maar ook een veranderende omgeving stelt ons voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Dat vraagt om een toekomstvisie en een daaraan gekoppeld langetermijn- beleid. Om dit op een gedegen manier uit te werken heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijswijk als eerste stap (fase 1) een commissie ingesteld waarvan de samenstelling en opdracht hieronder wordt beschreven.

Commissie Verkenning Toekomstscenario’s (CVT)
De samenstelling van de nieuwe commissie is als volgt: dhr. Teun Andeweg (voorzitter), dhr. Cor Notenboom, dhr. Ger den Ouden, mw. Ine van der Ree, dhr. Theo Kremer en mw. Maria Opgelder (onze kerkelijk werker).

De volgende opdracht is aan de nieuwe commissie gegeven: de Commissie Verkenning Toekomstscenario’s heeft als opdracht om denkbare toekomstscenario’s met betrekking tot de ontwikkeling van het ledenbestand, het aantal vrijwilligers, de personele bezetting, de gebouwen, de financiën, en het juridisch kader ervan te verkennen en in kaart te brengen. Daarbij wordt de commissie gevraagd tevens rekening te houden met de verwachtingen van onze kerkleden t.a.v. de inhoudelijke aspecten van het ‘kerkzijn’. De commissie heeft de opdracht aanvaard. Het betekent dat voor verschillende mogelijke toekomstscenario’s de oorzaken, de randvoorwaarden en de gevolgen onderzocht zullen worden en dat de vereiste specifieke acties geformuleerd zullen worden, waarbij wordt aangegeven op welke aannames de prognoses zijn gebaseerd.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze commissie een eindscenario voorstelt of daaromtrent adviseert. Het doel van de CVT is ervoor te zorgen dat alle benodigde informatie voorhanden is om in de volgende fase gefundeerde keuzes te maken en om op basis daarvan een langetermijnbeleid op te kunnen stellen. Het voornemen is om medio eind 2020 een rapportage voor te leggen aan het moderamen en de kerkenraad.

In de daarop volgende tweede fase komt de uiteindelijke keuze aan de orde hoe wij kerk willen zijn in Rijswijk en hoe dit past bij de verschillende toekomstscenario’s die de CVT heeft geschetst. Hiertoe zal de commissie worden uitgebreid of worden gewijzigd. In deze tweede fase wordt uiteraard ook de kerkenraad en uiteindelijk de gehele gemeente betrokken.

Naast de opdracht aan de CVT heeft het moderamen tevens het voornemen om aan de kerkenraad een voorstel te doen om te komen tot een verkenning van de verwachtingen van de kerkleden ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van ‘kerkzijn’ en het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe wij kerk willen zijn in Rijswijk en hoe daarin de kerkenraad en de gemeente betrokken kunnen worden. Daarbij onderzoeken we hoe de antwoorden op onze inhoudelijke vragen passen bij de verschillende toekomstscenario’s die de CVT schetst.

U kunt zich als gemeenteleden beslist indenken dat de aanpak van deze complexe en zeer belangrijke problematiek veel tijd en grote inspanning gaat kosten. Het gaat om de toekomst van onze kerkelijke gemeente en daar wordt uitgebreid en gedetailleerd onderzoek voor gedaan. Fase 1 is recentelijk dus begonnen, we houden u verder op de hoogte.

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad