Vanuit de kerkenraad

Op zondagmorgen 7 januari konden de gemeente-leden elkaar na de eredienst bij een kop koffie of thee of een glaasje limonade een heel voorspoedig en gezegend Nieuwjaar wensen en daarna zat de korte kerstvakantie voor de meesten er op: het werk kon weer met verve worden opgepakt. En dat geldt ook voor de werkzaamheden in de Protestantse Gemeente Rijswijk. Graag maak ik hier een groot compliment aan degenen die in en rond de kerk altijd klaar staan en die met name in de dagen rond Kerst heel veel extra werk hebben verzet: de koster en de leden van het kosterteam van de beide kerken. Dank voor al jullie inspanningen!

Ook het moderamen, dagelijks bestuur van de kerkenraad, kwam weer bijeen: op dinsdag 16 januari werd de eerste agenda van het nieuwe jaar doorgesproken, met daarop als belangrijkste onderwerp de introductie van mevrouw Maria Opgelder in onze kerkelijke gemeente. Ik ga daar meteen op door.

In het vorige kerkblad hebt u kunnen lezen dat de kerkenraad in december unaniem heeft besloten het advies van de Adviescommissie over te nemen en mevrouw Maria Opgelder aan te stellen als kerkelijk werker. Haar taken behelzen het pastoraat in de gemeente (in nauw overleg met de beide predikanten), het leiden van uitvaarten en het voorgaan in een aantal erediensten. Haar werkzaamheden beginnen medio februari, ook al zal haar studie naar verwachting pas in juli zijn afgerond, waarna ze kan worden ingeschreven in het Register van Kerkelijk Werkers.

Tot het moment van inschrijving mogen we nog niet spreken van kerkelijk werker, maar spreken we van kerkelijk medewerker. Maar wel zal Maria op korte termijn worden geïntroduceerd in de beide kerken zodat u met haar kunt kennismaken: op zondag 18 februari in de Nieuwe Kerk en op zondag 25 februari in de Oude Kerk. En let wel, op zondag 18 februari in de Nieuwe Kerk zal Maria tevens worden bevestigd in het ambt van ouderling door ds. Susan Karreman.

Vanzelfsprekend zal mevrouw Maria Opgelder de nodige begeleiding krijgen om haar weg te vinden in deze nieuwe gemeente en in deze nieuwe functie. We hopen dat u als gemeenteleden spoedig in de gelegenheid zult zijn haar te ontmoeten, hetzij in de eredienst hetzij bij een persoonlijk gesprek. Het is zo belangrijk dat ze haar kennis en ervaring kan gaan inzetten voor met name het pastoraat. Gelukkig mogen we daarvoor ook nog steunen op ds. Kees Zwart, die als pastoraal werker deze maanden actief is in onze kerkelijke gemeente en die bij velen van u al bekend is. Kees, dank je wel voor jouw ondersteuning van het kerkelijk werk in Rijswijk!
Over een flink aantal andere onderwerpen is nog gesproken, waarbij ik graag één onderwerp hier nader toelicht. Vorig jaar 2017 hebben we allemaal feestelijk kunnen vieren dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Maar de samenwerking van de vier kerken in 2017 (de Rooms-katholieke Parochie, de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Rijswijk) is als dermate positief ervaren dat we graag de samenwerking voortzetten en zo’n twee keer per jaar een gezamenlijk evenement blijven organiseren. De voorgangers en een klein team leden van de vier kerken blijven zich hiervoor inspannen. Wordt vervolgd!

Huibert van Eijden
scriba kerkenraad