Vanuit de kerkenraad

In de maand februari is ds. Susan Karreman voorzichtig weer begonnen met het werk in onze kerkelijke gemeente. Ze gaat met tussenpozen voor in de erediensten en ze geniet daar ook van, maar de vermoeidheid is nog lang niet geweken. Pastoraal werk moet nog even op zich laten wachten, daar moeten we echt rekening mee houden. Maar de eerste stappen zijn gezet en daar zijn we allemaal blij om! Nogmaals van harte beterschap gewenst Susan!

En dank ook aan met name onze pastor Maria Opgelder, die een heel groot deel van het pastorale werk in onze gemeente op zich heeft genomen, samen met de leden van de Taakgroep Pastoraat. Een zware taak die van groot belang is om ook buiten de zondagse erediensten onze gemeenteleden te blijven steunen in het geloof. Sterkte en zegen gewenst met dit prachtige kerkelijke werk dat jullie doen!

We kijken nog terug op een drukke maand januari, die werd afgesloten met de gezamenlijke viering in de Bonifatiuskerk, waarbij alle andere kerken in Rijswijk waren gesloten: het was een prachtige samenkomst met ondersteuning en bijdragen vanuit de Rooms-Katholieke Parochie, de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel), de Nederlands-Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk) en de Protestantse Gemeente Rijswijk. Wat goed om samen te danken en te bidden, onze God te loven en te luisteren naar zijn Woord, en na de viering samen koffie te drinken en bij te praten met parochianen en gemeenteleden uit heel Rijswijk. We willen de gezamenlijke vieringen in het kader van Wij Geloven in Rijswijk graag voortzetten.

Op maandag 20 januari is de Beroepingscommissie geïnstalleerd: de namen van de acht leden zijn reeds in het vorige kerkblad aan u bekend gemaakt, evenals de taakstelling en de werkwijze. De commissie is het werk voortvarend begonnen met een aanscherping van de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant en met het vaststellen van de tekst voor de vacature. Deze vacature is aangekondigd op de website van de Protestantse Kerk Nederland. Vanuit het landelijke PKN-maandblad Woord & Weg en vanuit de wekelijkse nieuwsbrief PKN wordt hier ook de aandacht op gevestigd. U kunt de vacaturetekst en de profielen lezen op onze eigen website van de Protestantse Gemeente Rijswijk. We wensen ook de leden van de Beroepingscommissie veel zegen toe voor hun belangrijke werk voor onze gemeente!

En op woensdag 22 januari zijn de twee gemeentebijeen- komsten geweest, in de Nieuwe Kerk en in de Oude Kerk, om u als gemeenteleden te informeren over de voortgang van de vacaturestelling, om u te betrekken bij dit proces van vele maanden en om u de gelegenheid te geven vragen te stellen. Bijna tachtig gemeenteleden waren aanwezig en er zijn levendige en kritische discussies geweest over tal van onderwerpen, niet alleen over de vacature maar ook over beleidsmatige zaken. Prachtig om uw betrokkenheid te ervaren en ik hoop dat vanuit de kerkenraad uw vragen goed en duidelijk zijn beantwoord. Uw reacties zijn daarna ook op schrift gesteld en meegegeven aan de Beroepingscommissie.
Nogmaals noem ik de mogelijkheid voor u als gemeenteleden om zelf bijdragen te leveren: u wordt uitgenodigd om schriftelijk en gemotiveerd namen aan te dragen van in uw ogen geschikt bevonden predikanten die u graag in Rijswijk zou willen zien. U kunt uw voorstellen toesturen aan mij als scriba.

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad