Vanuit de kerkenraad

Midden in de Stille Week, vlak voor Goede Vrijdag, valt bij u dit nieuwe kerkblad in de brievenbus. Zowel in Nieuw-Rijswijk als in Oud-Rijswijk zijn eerder deze week drie gezamenlijke oecumenische avondgebeden gehouden. Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer, op Goede Vrijdag dooft het Licht… Maar na de Paaswake in de beide kerken vieren we op Paasmorgen de opstanding van Jezus: het Licht is weer ontstoken en we mogen ons enorm verheugen dat wij in Hem mogen leven. Ik wens u alvast mooie en feestelijke Paasdagen toe.

Ik schrijf Stille Week maar eigenlijk is het ook een drukke week want er zijn tal van kerkelijke activiteiten, mede door de dagelijkse vieringen ‘s avonds. Ook worden er weer diaconale attenties vanuit de kerken rondgebracht naar ouderen en zijn veel gemeenteleden betrokken bij de activiteiten rond de kerken. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via een flyer bij het loka-le weekblad (Oud-Rijswijk) of via een aankondiging in dit weekblad (Nieuw-Rijswijk). Leest u die nog eens na!

Woensdag 14 maart kwam het Moderamen bijeen om een aantal kerkelijke zaken te bespreken. Als eerste mogen we ons verheugen dat twee gemeenteleden zich onlangs bereid hebben verklaard diaken te worden in onze kerkelijke gemeente. Hun namen worden eerst genoemd in de kerkenraad, maar in het volgende kerkblad mag ik zeer waarschijnlijk hun aanstaande bevestiging in het ambt aankondigen. Er is volop behoefte aan nieuwe ambtsdragers (ouderlingen en diakenen en met name een nieuwe penningmeester voor het College van Kerkrentmeesters) want er is veel werk te doen. Bovendien kunnen nieuwe activiteiten worden gerealiseerd wanneer we over voldoende ambtsdragers (en natuurlijk over veel vrijwilligers) beschikken. Nogmaals een oproep aan u allen: denk eens na over een eigen periode van vier jaar als ambtsdrager en laat van u horen!

Een flink aantal verdere onderwerpen zijn besproken in het Moderamen. We zijn verheugd dat mw. Maria Opgelder haar werkzaamheden in Rijswijk met grote inzet en enthousiasme is begonnen. Op dit moment gaat haar aandacht uit naar tal van pastorale bezoeken en activiteiten. Op Hemelvaartsdag zal Maria voor het eerst voorgaan in de Nieuwe Kerk, in een gezamenlijke viering van beide kerken. Daarna zal ze dit jaar nog acht keer voorgaan. U hebt haar al kunnen ontmoeten, in de kerk en wellicht zelfs al eens op bezoek. We zijn heel blij dat ze als ouderling en kerkelijk werker het team van predikanten is komen versterken.

Op pastoraal gebied volgen binnenkort een aantal spannende vernieuwingen. De ouderlingen-pastoraat en de predikanten hebben een aantal malen bijeen gezeten om onder leiding van ouderling mw. Marjo Lievaart nieuwe structuren te ontwikkelen voor het pastoraat in onze kerkelijke gemeente. Natuurlijk kost het tijd en energie om alle nieuwe structuren en regelingen te realiseren, maar de eerste grote stap lijkt te zijn gezet. Naar verwachting gaat u vanaf deze zomer meer merken van de nieuwe aanpak van het pastoraat, zowel in groepsverband als individueel.

En tot slot mogen we ons verheugen in de activiteiten van het grote en enthousiaste team gemeenteleden en andere vrijwilligers dat bezig is de nieuwe Musical te plannen, te organiseren en te realiseren. Noteert u alvast de data: de uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni in de Nieuwe Kerk. We zien er naar uit!

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad.