Vanuit de kerkenraad

Een lang en zwaar jaar met alle noodzakelijke en opgelegde coronabeperkingen is achter de rug. Maar ook al zijn de verwachtingen voor dit nieuwe jaar 2021 aanzienlijk beter, met het vooruitzicht op de komende vaccinaties tegen het coronavirus, toch zijn we nog lang niet van alle zorgen en beperkingen af. Niet in sociaal en maatschappelijk opzicht en ook niet op het gebied van economie, onderwijs, cultuur, sport en nog veel meer. Ook niet op het vlak van kerkelijke activiteiten. We hebben als landgenoten, maar ook als kerkelijke gemeenteleden zwaar te lijden door het coronavirus: niet alleen vanwege besmettingen en ziekte, maar ook door de zware beperkingen. Niet alleen de ouderen, maar ook de jonge gezinnen. Niet alleen de ondernemers en zelfstandigen maar vooral ook de mensen in de zorg. Ik vertel u niets nieuws. Maar we hopen als kerkenraad van harte dat u niet opgeeft, dat u met elkaar de schouders eronder blijft zetten en dat we met elkaar blijven hopen op verbeterin- gen in de nabije toekomst. Geef die hoop nooit op!

Op dit moment van schrijven (12 januari vanwege de sluitingsdatum kopij) is het nog niet zeker wat er de komende weken gaat gebeuren. Het lijkt erop dat de huidige lockdown nog met een paar weken zal worden verlengd en dat daardoor de kerkdiensten voorlopig nog zonder kerkgangers plaatsvinden, waarbij alleen de medewerkers aan de eredienst op de zondagmorgen aanwezig zijn in de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk en waarbij de kerkdiensten ‘live’ worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Wanneer dit kerkblad uitkomt op 27 januari krijgt u er opnieuw een nieuwsbrief bij ingevoegd, waarop de actuele stand van zaken zal worden toegelicht. Ik ben ervan overtuigd dat op termijn de kerken weer opengaan voor erediensten en voor andere activiteiten. Maar we zullen nog geduld moeten hebben.

Wel is het de afgelopen tijd duidelijk geworden dat meer gemeenteleden dan voorheen gebruik maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten online te volgen, via kerk-tv of via kerkradio. Het blijft een apart gevoel voor onze voorgangers om in een ‘lege’ kerk de dienst te leiden, maar gelukkig zijn er altijd enkele medewerkers aanwezig voor begeleiding en muziek, die dan tevens de paar kerkgangers zijn. Toch heel fijn voor de voorganger om een paar aanwezigen te hebben tijdens het uitspreken van de gebeden en de preek. En na een korte periode van ‘kerstreces’ is ook de Werkgroep Kerk-TV weer hard aan de slag om de aanschaf en installatie van nieuwe apparatuur voor kerk-tv in beide kerkgebouwen verder te realiseren. Wellicht staat hierover in de ingevoegde nieuwsbrief meer informatie.

Medio januari is de eerstvolgende vergadering van het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad. We zijn na de Kerst weer hard aan het werk om verder vorm en inhoud te geven aan onze kerk in Rijswijk, waarbij we nu de draad weer oppakken voor wat betreft verdere uitwerking van het eindrapport van de Commissie Verkenning Toekomstscenario’s. In die uitwerking zullen de kerkelijke gemeenteleden worden betrokken, immers wij allen als gemeenteleden vormen samen de protestantse kerkgemeenschap hier in Rijswijk. U wordt van de verdere voornemens en ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Waar we als kerkenraad ook naar streven is de goede samenwerking met de drie andere kerken in Rijswijk: de Rooms-katholieke Parochie, de Volle Evangelie Gemeente (in de Hofrustkapel) en de Nederlands-Gereformeerde Kerk (in de Leeuwendaalkerk). Het plan voor een gezamenlijke gebedsdienst op 20 januari in de Bonifatiuskerk moest vanwege de lockdown worden aangepast, het is een online gebedsdienst geworden die op zondagmiddag 24 januari is uitgezonden via kerk-tv. Maar we streven ernaar om ook in de veertigdagentijd weer gezamenlijke Avondgebeden te organiseren in de verschillende kerkgebouwen, waarbij we natuurlijk hopen dat we weer met elkaar in de kerk kunnen bijeenkomen. Nogmaals: we geven de hoop niet op dat we elkaar op termijn weer in de kerk mogen ontmoeten. We zien daar naar uit!

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad

Doopaanvraag
De doop is aangevraagd door het echtpaar Rachelle de Wildt en Andrew Chaparro uit Rijswijk.
De doop van het echtpaar zal D.V. plaatsvinden op zondag 31 januari in de Nieuwe Kerk door ds. Susan Karreman.

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad