Oude Kerk

Zondag 4 februari
vijfde zondag na Epifanie
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Heleen Heidinga
Schriftlezing : Johannes 2: 1 – 11, De bruiloft te Kana.
Belangrijk: 1. Het verhaal komt alleen voor bij Johannes.
2. Het verhaal staat heel bewust aan het begin van het evangelie.
De centrale zin en tevens de tekst voor de preek is: “Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard”.
Het gaat in de preek om wat die “heerlijkheid” inhoudt.
Het gaat vooral om het verschil tussen wet en evangelie, tussen (joodse) godsdienst en (christelijk) geloof.
Met hartelijke groet en tot zondag.
Ds. R. Steenstra

Wereldwinkel
Op deze zondag is de wereldwinkel aanwezig naast de toren in de Oude Kerk.
Tot dan.

Zondag 11 februari
zesde zondag na Epifanie
Crèche: Marike Gelinck
Kindernevendienst: Marieke en William Begthel
Voordat wij aan de ingetogen veertigdagentijd beginnen, klinkt op deze laatste zondag na Epifanie nog eenmaal een verhaal over de vernieuwing die in Jezus’ optreden zichtbaar wordt (Marcus 1: 40 – 45). De faam van zijn weldadige optreden móet zich wel verspreiden, een typisch epifaniethema! Maar Jezus staat ook in een traditie van heilzaam goddelijk ingrijpen in het leven van mensen en daarom lezen we ook het prachtige verhaal over de genezing van Naäman (2 Koningen 5). Over vernieuwing gesproken!
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 18 februari
eerste zondag van de veertigdagentijd
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Ira Spannenburg
Het thema van het veertigdagenproject is dit jaar “Ik zorg voor jou.” Dat is ontleend aan de lezing op deze zondag uit het Marcusevangelie (1: 12 – 15) over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Zoals wel vaker, is Marcus een stuk beknopter in zijn verhalen dan bijvoorbeeld zijn collega’s Matteüs en Lucas, zo ook in dit verhaal. Maar wat níet ontbreekt, is de notie dat de engelen voor Jezus komen zorgen op die onherbergzame plek. “Ik zorg voor jou”, dat lijkt me een fraaie rode draad door deze voorbereidingstijd voor Pasen. God die zorgt voor Jezus, Jezus die zorgt voor mensen, en mensen die voor anderen zorgen. Dit alles krijgt ook gestalte in het vieren van het Heilig Avondmaal deze zondag.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 25 februari
tweede zondag van de veertigdagentijd
Crèche: Naomi en Layla Colen
Kindernevendienst: Maartje Groot
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we over de verheerlijking op de berg (Marcus 9: 2 – 10). Drie leerlingen zijn getuige van dit gebeuren, maar belangrijker dan de drie leerlingen zijn twee getuigen uit vroeger eeuwen die op de berg verschijnen, Mozes en Elia. Die twee gaan met Jezus in gesprek. Het kinderproject “Ik zorg voor jou” heeft deze zondag dan ook als toespitsing: “Ik praat met je.” Want zorgen kan op vele manieren. In deze dienst zal Maria Opgelder, de nieuwe kerkelijk werker, zich kort aan u voorstellen.
Ds. Michiel de Leeuw