Oude Kerk

Zondag 15 juli
vierde zondag van de zomer
In de zomerperiode komen nogal wat genezingsverhalen voorbij in de evangelielezingen.
Als oud-verpleger – en als pastor – heeft mij de relatie geloof en gezondheid altijd beziggehouden.
Deze zondag de opdracht aan de discipelen, Marcus 6: 6b tot en met 13, er in volkomen afhankelijkheid opuit te gaan, te genezen en demonen uit te drijven. Daar gaat de lezing uit Jesaja 52: 1-6 aan vooraf: vanuit Jeruzalem zal er heil (heelheid, vrede) uitgaan voor heel de wereld. Genezing, bevrijding en vrede: wie droomt daar niet van. Maar maakt die droom wel enige kans? We gaan in ieder geval met een lied over die droom (871) de kerk uit. Soms helpt een lied om te kunnen geloven.
Ds. Rob van Essen

Zondag 22 juli
vijfde zondag van de zomer
Het gaat deze zondag over het gesprek tussen Filippus en de hoveling van de Candacé uit de Soedan aan de hand van een tekst uit Jesaja. En dan volgt: Uitgaande van dit Schriftgedeelte, verkondigde hij hem Jezus. Twee dingen, die dicht bij elkaar liggen, maar niet gelijk zijn: Vanuit de woorden van de Schrift als uitgangspunt, worden we geleid naar de kern van het evangelie. Anders gezegd: de Bijbel ook is nooit op zichzelf de basis, dat is het heil van Christus en dat is niet hetzelfde. En het is erg belangrijk dat onderscheid vast te houden.
Ds. J. Verburg (Doorn)

Zondag 29 juli
zesde zondag van de zomer
Themadienst: ‘Alles woelt hier om verandering’
De hele wereld is in beweging en dat proces is onomkeerbaar. De komende 10 jaar zullen er alleen al uit Afrika nog zo’n 25 miljoen jongeren tussen de 15 en 35 jaar richting Europa trekken. Klimaatveranderingen met als gevolg honger en economische schaarste dwingen hen daartoe. Nog steeds zijn er mensen die menen dat je met muren en grenzen ellende van anderen buiten de deur kunt houden. Vanmorgen lezen we teksten komend uit het Joodse denken over eenheid.
‘Hoor Israël, de HEER, onze God, de HEER is EEN’. En woorden van Paulus op de Areopagus, de plaats waar Joodse en de Griekse denkwerelden elkaar ontmoeten….
Blijft er vandaag bij alle veranderingen nog vaste grond om samen te overleven?
Ds. Harm Jan Meijer.

Zondag 5 augustus
zevende zondag van de zomer
In deze dienst zullen we stilstaan bij Deut. 10: 12-21 en Marcus 7: 1-23. In de beide Schriftgedeelten gaat het over drijfveren en motieven van waaruit mensen proberen te leven ‘naar Gods bedoelingen’. De Schriftgeleerden uit Marcus 7 leven bijvoorbeeld trouw allerlei regels en gewoontes na. Ze zijn daaraan gewend. Voor hen hoort het zo, en van daaruit kijken zij ook kritisch naar anderen, of die het wel goed doen. Zo zien ze dat sommige volgelingen van Jezus hun brood eten met ongewassen handen en dat is niet conform de geloofsregels die zij hanteren. Ze spreken Jezus er op aan. In Zijn antwoord duidt Hij dan aan wat van wezenlijk belang is: God lief te hebben vanuit je hart, dáár gaat het om! In Deut. 10, waar aan het volk Israël wordt uitgelegd hoe te leven, wordt dit ‘de besnijdenis van het hart’ genoemd. Dat is wat God in de mensen zoekt: dat zij hun leven gestalte geven uit- en met liefde voor Hem in hun hart.
Maria Opgelder

Zondag 12 augustus
achtste zondag van de zomer
Dit keer gaat het in de preek over een punt dat in het kerkelijk leven centraal staat: de kerkgang. Voor sommigen nog altijd een traditie, maar wel hoe langer hoe minder. En daarom is het misschien goed om ons te realiseren, dat de zondagse kerkgang in principe met het geloof samenhangt. Mensen, die zeggen, zich aan de Bijbel te houden, moeten zich wel realiseren, wat er in de Bijbel over kerkgang staat en hoe die een eigen plaats in het geloofsleven heeft.
Ds. J. Verburg (Doorn)

Zondag 19 augustus
negende zondag van de zomer
Voorganger Ds. H. Marchand (Voorburg)

Zondag 26 augustus
tiende zondag van de zomer
Doopdienst
Op deze feestelijke zondag zal er een doopdienst plaatsvinden in de Oude Kerk, waarin twee kinderen worden gedoopt: Olivia Keus, zij is de dochter (en het eerste kind) van Jeffrey Keus en Monique van der Harst. En Ezra van Dam, hij is de zoon (en het eerste kind) van Dick van Dam en Ellen Schep. Beide ouderparen zijn, na een redelijk recente verhuizing naar Rijswijk, in contact gekomen met de Oude Kerk en willen hier graag betrokken zijn. Over de keuze voor een Bijbeltekst die centraal staat in deze viering, kan ik nog niets zeggen, want die zal in overleg met beide stellen worden gekozen.
Ds. Michiel de Leeuw