Oude Kerk

Zondag 4 oktober
derde zondag van de herfst
Crèche: Thea van Unen
In deze dienst schenken we aandacht aan twee vragen die Jezus aan Zijn discipelen stelde. We vinden de genoemde vragen in Marcus 8:27b respectievelijk 29. De meeste aandacht gaat uit naar de tweede vraag.
Is deze tweede vraag die Jezus aan zijn eerste discipelen stelt, namelijk wie Hij voor hen is, voor óns, discipelen van nu, ook nog een vraag? Dat hoeft op zichzelf niet. Wat mij betreft althans houden we ons aan het bijbels gegronde antwoord dat de discipelgemeenschap van alle tijden en plaatsen, ofwel de kérk, geeft. Toch is er in de kerkgeschíedenis tot nu toe ook anders op Jezus’ tweede vraag geantwoord. Daarom is het goed om te zien hoe we het antwoord van de Kerk met overtuiging daartegenover kunnen stellen. Tegelijk vraagt dat huiswerk, juist als wij echt aan het antwoord van de Kerk willen vasthouden. Maar het is dan wel weer de moeite waard om te onderzoeken en te beseffen wat de aantrekkingskracht zou kunnen zijn van een principieel ander ántwoord op Jezus’ vraag. In dit andere antwoord dan is Jezus alleen mens.
Of we inderdaad Jezus alleen als mens zien of als een persoon die mede God in zich omdraagt, is veel meer dan alleen een theologische discussie of conclusie. Neen, het gaat om een zaak die allerlei kanten van ons geloofsleven doortrekt tot en met onze geloofspraktijk.
Drs. Ronald van Schouwen

Zondag 11 oktober
vierde zondag van de herfst
Crèche: Judith Ceton
Op deze zondag lezen we Matteüs 22:1-14 en Jesaja 25:1-9. Twee teksten die gaan over feest, feestelijkheden en feestmaaltijden. Zeker zijn dat teksten van vóór corona! Waar wij ons tegenwoordig tot het verstandige beperken wordt voor deze feestmaaltijden flink uitgepakt. En er worden zo veel mogelijk mensen uitgenodigd. Maar of ook iedereen komt…?
Naast of bij alle feestelijkheden vallen ook harde woorden. Zeer harde woorden. Ook daar gaan we het over hebben. Over hardheid en boosheid. Welke plek heeft woede in de Bijbel? En hoe gaan we eigenlijk met onze eigen woede om? Kunnen we boosheid het beste maar vermijden en wegstoppen of kan boosheid ook ruimte krijgen?
Ds. Mirjam Röhling
is predikant en geestelijk verzorger in woonzorgcentrum Onderwatershof.

Zondag 18 oktober
vijfde zondag van de herfst
Voorganger Ds. M. de Leeuw,  Apeldoorn

Zondag 25 oktober
zesde zondag van de herfst
Diaconale dienst
(gezamenlijk in de Nieuwe Kerk)

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)