Oude Kerk

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag
viering voor alle leeftijden
De avonddienst op Witte Donderdag markeert het begin van de drie heilige dagen van Pasen, elk met een eigen karakter dat zichtbaar wordt in de verschillende vieringen. Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. En we horen het verhaal van de voetwassing (Johannes 13: 1 – 15) waarin Jezus laat zien dat zijn weg in dienst staat van anderen: “Ik zorg voor jou.”
Deze viering begint iets eerder dan normaal, namelijk om 19.00 uur, want het is een viering voor alle leeftijden, d.w.z. voor jong en oud, vanaf 5 jaar (er is geen crèche). Het is geen kinderviering, maar een viering voor kinderen en volwassenen, zodat wij samen ons geloof kunnen beleven.
Ds. Michiel de Leeuw

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
De afgelopen jaren mocht ik al enkele malen voorgaan in de Goede Vrijdagviering. Cirkelend rond het geheim van Pasen – waar we van Witte Donderdag tot en met de paasmorgen in taal en tekens vieren – ervaar ik de viering waarin de paaskaars gedoofd wordt altijd weer als heel aangrijpend. En wat zijn we bevoorrecht dat de cantorij, onder leiding van Henny Heikens de lezing van het evangelie weer wil verklanken met muziek die de ziel raakt. Een jonge ‘traditie’ in de Oude Kerk is ook dat u/jij bij het verlaten van de kerk weer een lichtje bij het kruis mag plaatsen. In een wereldzee van lijden, samengebald in het symbool van het kruis, vlammen lichtjes van hoop op. In stilte mogen we daarna de kerk verlaten, als mensen die een onuitsprekelijk geheim koesteren.
Ds. Rob van Essen

Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag
Paaswake
Vanaf de vroege christenheid wordt in de nacht voor Pasen een paaswake gehouden. Hierin wordt gespannen uitgezien naar de morgen, het licht van Pasen. We beginnen de dienst in het koor van de kerk om 21.30 uur als het donker is. Dan wordt door de diaken de nieuwe paaskaars brandend binnengebracht. We concentreren ons op gebed, stilte, gezang en meditatie, afgewisseld met klassieke lezingen uit het Oude Testament waarin sprake is van doortocht uit het donker naar het licht.
Vast element in de viering is ook de gedachtenis van onze doop, die gepaard gaat met een geloofsbelijdenis. In de vroege kerk was het gebruikelijk om in de Paasnacht mensen te dopen; de gedachtenis herinnert ons aan het teken dat wij hebben ontvangen, dat wij met Christus gestorven zijn en opgestaan tot een nieuw leven.
Aan het slot geven we met kaarsjes het licht van de paaskaars aan elkaar door, wordt het paasevangelie gelezen en zingen we een paaslied. Met de zegen gaan we (rond 22.30 uur) de nacht in, op weg naar de nieuwe morgen.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 1 april
Pasen
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: William Begthel
Paasmorgen!
De Stille Week, waarin we aan de diepten van het lijden raakten, komt tot een climax op het feest van Pasen. Na de onwezenlijke stilte van de zaterdag, de stilte van het graf, klinkt de trompet van de overwinning! Het ongelooflijke is gebeurd en zet ons leven voorgoed in een ander licht. Om dit gevoel kracht bij te zetten zal de trompettist Carlos Cunha deze dienst opluisteren met trompetgeschal. Het Paasevangelie lezen we uit Johannes 20, over de ontmoeting van Maria en Jezus in de tuin. Hier klinkt een echo van de andere lezing uit Genesis 2, over die andere tuin, in Eden: een nieuw begin! Deze zondag is tevens de afsluiting van het kindernevendienstproject ‘Ik zorg voor jou’, met als paasthema: “Ik geef je de toekomst”.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 8 april
tweede zondag van Pasen
Crèche: Naomi & Layla Colen
Kindernevendienst: Tineke Visser
De diepere laag van Thomas
De tweede zondag na Pasen: soms wordt deze zondag getekend als een soort terugslag: het blijkt allemaal wat tegen te vallen, wat blijft er over van de gloed en de glans van de paasmorgen? Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, maar die toon en die stem ebben weg en dan rest ons alleen de gestalte van Thomas, de mens die vaak getypeerd is als de ongelovige, de man die niet anders kan dan twijfelen. Vervolgens werd er dan weer opgemerkt dat twijfel toch wel bij het geloof hoort en dat Thomas dus eigenlijk heel normaal mag heten.
Echter: we willen eens wat nader naar Thomas kijken: de diepere laag trachten op het spoor te komen van deze mens. Is er misschien nog iets anders aan de hand dan ongeloof? Een mens is toch meer dan wat voor ogen is; bij het wezen van de mens hoort toch ook het denken, nadenken, denken tot op God. Tenslotte komt het erop aan, dat het denken tot zichzelf gekomen is, zo leerde G.A. van den Bergh van Eysinga.
Wellicht kan de naam die deze discipel draagt, ons een sleutel aanreiken; in ieder geval gaan we op zoek, want het zou kunnen dat we dan ook bij ònze innerlijke dieptedimensie komen. Wie is Thomas en wat beweegt hem?
Dr. Klaas D. Goverts

Zondag 15 april
derde zondag van Pasen
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Heleen Heidinga
Een zondagje Petrus
Wat we deze zondag lezen, is uitzonderlijk: Johannes 21 helemaal, dus het hele slot van het Johannesevangelie. Want dat levert bijzondere inzichten op. Je ontdekt dan dat er iets van een levenslijn van Petrus wordt uitgeschreven. En dan valt op hoe uitgesproken en uitzonderlijk de rol van Petrus ná Pasen is. De vraag waar hij drie keer op rij door Jezus voor wordt geplaatst – “Heb je mij lief?” – bevestigt Petrus’ bijzondere rol. En de vraag zélf bevestigt natuurlijk hoe belangrijk ‘liefde’ in het Johannesevangelie is. Maar wat in Johannes 21 dan uiteindelijk toch het meest opmerkelijk is, is dat ik dat verhaal van Petrus niet op afstand kan houden: het palmt me in. Petrus’ ervaring raakt me. Zijn emotionele ervaring met Jezus brengt me terug bij de kern: liefde als weg, tot en met de uiterste overgave.
Johannes 21 dus in extenso. Een lang verhaal dat we in fragmenten lezen (1-14, 15-19, 20-23 en 24-25) en afwisselen met het zingen van ‘God, mijn God, naar u blijf ik zoeken’ (het refrein van Lied 63b). De eerste lezing is 1 Johannes 1:1-10 een inspirerende aanvulling, want de briefschrijver wil louter licht brengen, vreugde. Heerlijk!
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam

Zondag 22 april
vierde zondag van Pasen
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Ira Spannenburg / Maartje Groot
Huwelijkszegening Michiel en Marike
Op deze 4e zondag van Pasen, ‘Jubilate’, vindt toepasselijk een jubelende dienst plaats in de Oude Kerk, een feestelijke viering waarin Marike Gelinck en Michiel de Leeuw een zegen vragen over hun huwelijk, dat op 14 april gesloten is. Zij vinden het bijzonder om dit moment te vieren in het midden van hun geloofsgemeenschap. In de dienst lezen we uit het boek Ruth (1: 1 – 19), een verhaal over trouw en wat dat betekent. Muzikale medewerking is er van de Cantorij Oude Kerk én van sopraan Marike Verbeek.
Deze dienst is een gezamenlijke viering van de Protestantse Gemeente Rijswijk, waarbij de Nieuwe Kerk deze zondag gesloten is. U bent allen van harte welkom in de Oude Kerk!
Ds. Elke Herlaar

Zondag 29 april
vijfde zondag van Pasen
Crèche: geen
Kindernevendienst: geen
Voorganger: Ds. A. Jonges, Rijswijk