Oude Kerk

Zondag 7 oktober
derde zondag van de herfst
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Ira Spannenburg
In deze herfsttijd volgen we de lezingen uit het evangelie van Marcus. En daardoor stuiten we vandaag op een evangelietekst (Marcus 10 : 1 – 16) over ouders en één over kinderen. Die over de ouders is een beruchte tekst met een discussie over de vraag of echtscheiding is toegestaan: “Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden.” Die over de kinderen is een geliefde tekst (“Laat de kinderen tot mij komen”) waarin kinderen als voorbeeld worden gesteld voor hen die het Koninkrijk Gods willen binnengaan. Ik ben net als u benieuwd wat deze twee tekstgedeelten ons te zeggen hebben.
Ds. Michiel de Leeuw

Wereldwinkel
Op zondag 7 oktober is er weer een stand van de wereldwinkel in de Oude Kerk aanwezig.
U komt toch ook?

Zondag 14 oktober
vierde zondag van de herfst
Crèche: Marike Gelinck
Kindernevendienst: Maartje Groot
We vervolgen onze lezing uit Marcus met een niet minder prikkelende tekst dan vorige week. Dit keer worden rijke mensen met kamelen vergeleken: de laatsten komen nog makkelijker door het oog van een naald dan dat de eersten het Koninkrijk Gods binnen geraken. Een ongemakkelijke tekst als je in zo’n rijk deel van de wereld woont als wij. “Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten,” zegt Jezus. Dat wordt nog een hele uitdaging deze zondag… Gelukkig worden we muzikaal ondersteund door de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Philip Meijer.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 21 oktober
vijfde zondag van de herfst
Marcus 10: 32-45
De vraag van Jacobus en Johannes is misschien niet zo misplaatst. Jezus zegt tenminste niet: “Dat mag je niet vragen, hoe komen jullie nota bene daarbij?” Die uitdrukking – ter rechter en ter linkerzijde – komt overigens nog een keer bij Marcus voor in het kruisigingsverhaal ‘met hem kruisigden ze twee rovers, één ter linkerzijde en één ter rechterzijde.’ Hebben ze wel door dat Jezus zelf zich bewust was van de weg die Hij ten einde moest gaan? Het kost de leerlingen steeds weer moeite om Jezus te volgen op de weg naar Jeruzalem. Die weg vertoont veel bochten, is eigenlijk helemaal geen gemakkelijke weg. Jezus’ antwoord aan Jacobus en Johannes bevat een verwijzing naar het aanstaande lijden: “want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” Ware grootheid schuilt in de bereidheid tot dienen. Wat betekent dat concreet? Dat we zelf open gebroken worden tot een leven in liefde, dat we aangedaan worden door leed en onrecht. Wie leeft van Gods genade, doorbreekt onaandoenlijkheid. We worden gevoelig en verantwoordelijk voor mensen in hun noden en hun verdriet. En dan wil ik zondag nog iets zeggen over dat aller- allerlaatste .. ‘zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Ds. Arjen Cuperus

Zondag 28 oktober
zesde zondag van de herfst
Oogst- en diaconale viering
Ds. K. Zwart en de diakenen gaan samen voor in deze dienst met een diaconaal karakter. Deze dienst krijgt als titel mee: Vastzitten en loskomen.
De lezingen Amos 8, vers 1-7 en Marcus 10 vers 46-52 zullen centraal staan.
Amos, de profeet, wijst ons als lezers, op het maatschappelijke systeem waarin mensen verstrikt zitten en dat zo slachtoffers maakt. Regels worden boven het menselijke gesteld. In Marcus lezen we het verhaal van Bartimeüs. Hij is voorbeeldfiguur voor mensen die hun situatie niet kunnen veranderen (vastzitten).
Waar haal je het idee, het inzicht, de moed en de kracht vandaan om los te komen uit al deze vormen van leven in ballingschap?
Welke profetische stem voor gerechtigheid en heelheid kunnen wij allemaal samen laten horen? Als een gezamenlijke diaconale stem. Wij zijn immers allemaal diakenen, in of buiten het ambt. Hoe komen wij die mensen op het spoor die verstrikt zijn geraakt in onmenselijke systemen? Hoe helpen wij daar waar geen helpers zijn? Kennen wij daarnaast ook het gevoel van uitsluiting? Hoe komen we tot wegen van bevrijding en herstel van vormen van een menselijke en gezamenlijke liefderijke gemeenschap. We denken erover na in deze dienst.
Weet u welkom.
Diaconaal werker Therese van Kampen.

Zondag 4 november
zevende zondag van de herfst
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Marieke en William Begthel
In de maand november t/m eerste advent stel ik het boek Openbaring centraal in de kerkdiensten. Dit is het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster, dat ons leidt door de eerste helft van het boek Openbaring van Johannes. Voor veel kerkgangers (en voorgangers) niet bepaald het meest vertrouwde Bijbelse terrein. Toch kan de visionaire kracht van de apocalyptiek ons inspireren in deze tijd van Voleinding die overloopt in de verwachting van Advent. Op deze zondag beginnen we met de lezing van hoofdstuk 4, waarin een deur naar de hemel opengaat.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 11 november
achtste zondag van de herfst
Crèche: Sarah en Layla Colen
Kindernevendienst: Ira Spannenburg
Hoor LuisterIn deze dienst worden we teruggebracht tot de kern van geloven. We zullen in Deuteronomium 6 vs 1-9 het zogenaamde Sjema (Hebreeuws voor ‘Hoor, luister’) tegenkomen: Hoor Israël, de Heer is onze God, gelijk gevolgd door het gebod om God lief te hebben met alles wat in je is. Jezus voegt daar in de lezing uit Marcus 12 vs 28-34 gelijk het op één na belangrijkste gebod aan toe: Heb uw naaste lief als uzelf. Voor mensen haast onmogelijke geboden? Er wordt zeker veel van ons gevraagd, maar als we deze woorden door Joodse ogen lezen (het zijn immers Joodse teksten) dan komen we toch dichter bij de praktische uitvoerbaarheid.
Ds. Susan Karreman

Vooruitblik: EO-opname Kerstdienst op zondag 16 december in de Oude Kerk
Op zondag 16 december (3e advent) om 10.00 uur zal de Evangelische Omroep in onze Oude Kerk de opname maken van de Kerstdienst, die wordt uitgezonden op Kerstmorgen 25 december om 09.00 uur op NPO 2. Deze opname zal een hele happening worden met heel wat licht- en geluidsapparatuur die in de kerk worden aangebracht. En het zal vast ook een mooie ervaring zijn voor onze Rijswijkse gemeente. De Nieuwe Kerk zal die zondag gesloten zijn, zodat wij als Protestantse Gemeente Rijswijk gezamenlijk in de Oude Kerk deze TV-registratie kunnen meebeleven. Zet de datum dus alvast in uw agenda!
Ds. Michiel de Leeuw