Oude Kerk

 Zondag 31 maart
vierde zondag van de veertigdagentijd
Gezamenlijke diaconale dienst in de Nieuwe Kerk
 

Zondag 7 april
vijfde zondag van de veertigdagentijd
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Ira Spannenburg
Voorganger: Mw. Drs. R. Oldenboom, Delft
 

Na afloop van de dienst is de Wereldwinkel weer aanwezig naast de toren in de Oude Kerk.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en de omzet te bevorderen.
 

Zondag 14 april
zesde zondag van de veertigdagentijd
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Maartje Groot
Palm en Passiezondag, met Cantemus Cum Corde
De dubbele naam ‘Palm- en Passiezondag’ geeft het ambivalente karakter van deze zondag weer, net als de combinatie van de liturgische kleuren rood (intocht) en paars (passie). Voorop staat de koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem, die ook de kinderen in de kerk op feestelijke wijze zullen vormgeven met palmpaasstokken, dit jaar ongetwijfeld weer volgehangen met lekkernijen. Maar de zoete intocht ten spijt, voert de weg tenslotte onontkoombaar naar het kruis. De lijdensweek is begonnen. We lezen het verhaal over de intocht uit het evangelie van Lucas (19 : 28 – 40). In deze dienst zullen enkele prachtige stukken worden gezongen door Cantemus Cum Corde o.l.v. Philip Meijer.
Ds. Michiel de Leeuw

Donderdag 18 april
Witte Donderdag
Voorganger Ds. A. Cuperus

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Met vioolspel
Dit is de dag waarop we stilstaan bij het sterven van Jezus. Het is dan ook een sobere dienst, maar het zal ook intens zijn. We scharen ons rondom het kruis, waar we zingen en bidden en waken. Er zal tevens een korte overweging zijn. Naast gedeelten uit het Oude Testament lezen we uit het lijdensevangelie van Johannes. Aan deze dienst zullen de violisten Joanneke Kersjes en Hanneke Winsemius hun muzikale medewerking verlenen.
Ds. Michiel de Leeuw

Zaterdag 20 april
Stille Zaterdag
Paaswake
Vanaf de vroege christenheid wordt in de nacht voor Pasen een Paaswake gehouden. Hierin wordt gespannen uitgezien naar de morgen, het licht van Pasen. We beginnen de dienst in het koor van de kerk om 21.30 uur als het donker is. Dan wordt door de diaken de nieuwe Paaskaars brandend binnengebracht. We concentreren ons op gebed, stilte, gezang en meditatie, afgewisseld met klassieke lezingen uit het Oude Testament waarin sprake is van doortocht uit het donker naar het licht.
Vast element in de viering is ook de gedachtenis van onze doop, die gepaard gaat met een geloofsbelijdenis. In de vroege kerk was het gebruikelijk om in de Paasnacht mensen te dopen; de gedachtenis herinnert ons aan het teken dat wij hebben ontvangen, dat wij met Christus gestorven zijn en opgestaan tot een nieuw leven.
Aan het slot geven we met kaarsjes het licht van de Paaskaars aan elkaar door, wordt het Paasevangelie gelezen en zingen we een Paaslied. Met de zegen gaan we (rond 22.30 uur) de nacht in, op weg naar de nieuwe morgen.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 21 april
Pasen
Crèche:  Judith Ceton
Viering voor alle leeftijden, met Cantorij Oude Kerk
Het hoogtepunt van de Stille Week, ja van de hele Veertigdagentijd, en zelfs van het hele kerkelijk jaar, is de viering op Paasmorgen! Na de onwezenlijke stilte van de zaterdag klinkt het lied van de overwinning! Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Dit jaar is de Paasdienst een viering voor alle leeftijden, d.w.z. voor jong en oud, dus kinderen vanaf 5 jaar maken de hele dienst mee (voor jongere kinderen is er crèche). We vinden het waardevol dat we dit feest samen kunnen beleven! De Cantorij van de Oude Kerk zal de feestvreugde muzikaal verhogen.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 28 april
tweede zondag van Pasen
Op deze zondag zien wij twee mensen die gaan vanuit de Godsstad, Jerusalem, naar een wat onbekend dorp, Emmaüs. Het lijkt erop dat deze twee de verkeerde kant op gaan; zij verlaten Sion en wat heeft men dan voor ogen? Wat voor zicht, uitzicht, is er dan voor een reiziger?
Soms is er een enkel woord dat ons op een spoor zet;  het zou kunnen dat dit ook in deze geschiedenis gaat gebeuren. De oude joodse mystiek vertelt heel vaak over gesprekken onderweg. Al gáánde breekt er iets door, zoals de joodse wijzen zeiden: licht is gezaaid voor de mens, licht wordt gezaaid voor de mens die terugkeert…
Als licht gezaaid wordt, dan is het verborgen, als zaad in de akker; maar ook: dan kun je er misschien iets van ontdekken op het pad dat je gaat.
Deze zondag heet vanouds: Beloken Pasen; de luiken gaan dicht. Of is het wellicht beter te spreken van: Voortgaand Pasen?
Wat is er aan de hand met Emmaüs? Kunnen we dit dorp ergens plaatsen, kan dit dorp een plaats worden waar iets gaat geschieden, iets wat we eigenlijk niet verwachten?
Is Emmaüs misschien een wezenlijk station op onze levensweg? Wat gaan wij als reizigers vinden?
Ds. Klaas D. Goverts