Oude Kerk

Zondag 3 juni
eerste zondag na Trinitatis

Op zondag 3 juni hoop ik met u de Schrift te openen bij 1 Samuel 26: 13 t/m 18 en bij Handelingen 9: 1 t/m 9 en 17 – 22.  Op de eerste zondag na het Pinksterfeest wil ik met u stilstaan bij het werk van de Heilige Geest aan de hand van deze twee lezingen. De Geest van God kan door zijn werking een mens een nieuwe identiteit geven. Bij Saul in 1 Samuel gebeurt dat door David, die met zijn vraag “Waarom vervolg je mij?” de koning herinnert aan de achterkant van Sauls gelijk. ‘Sjaoel’ kan namelijk betekenen ‘degene die gevraagd is’, ja, zelfs ‘afgebeden’ is. De tweede betekenis is echter: ‘de geleende’. De heerser die zijn kracht zoekt in het te gronde richten van zijn tegenstander(s) moet veranderen in de mens die weet dat zijn macht slechts ‘geleend’ is. Bij de Saulus in Handelingen brengt dezelfde vraag – nu door Davids Zoon Jezus – het besef teweeg dat hij in feite maar een Paulus (kleintje) is en naar die nieuwe identiteit moet handelen wil hij de Heilige Geest verstaan. Beide Saulen meenden dat ze rechtens een uitstekend werktuig waren in de hand van God. De Geest leert hen anders.
Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Ds. H.J. Franzen, Pijnacker.

De wereldwinkel na de dienst met een stand aanwezig in de Oude Kerk.
Tot dan.

Zondag 10 juni
tweede zondag na Trinitatis

m.m.v. Cantorij van de Nieuwe Kerk
We vervolgen vandaag onze lezing uit het boek Job. In het tweede hoofdstuk horen we hoe Job, door toedoen van Satan en met toestemming van God, nóg harder geraakt wordt dan eigenlijk voor mogelijk kon worden gehouden. De gifbeker was kennelijk nog niet helemaal leeg. Ook hier weer klinkt een uitspraak van de getroffene, die door de eeuwen heen geciteerd is, maar toch niet gemakkelijk te omhelzen: “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?”
Het goede dient zich vervolgens aan in de gestalte van drie vrienden, die Job willen komen troosten en die beginnen met een week lang naast hem te zitten zwijgen. Voorwaar een opgave, die me doet denken aan een kort gedichtje van Ida Gerhardt, getiteld “Ziekenhuisbezoek”:

Wanneer een mens, door pijn getatoueerd
afwerensmoe zich op zijn zijde keert,
het zweet nog tracht te wissen met het laken;
wellicht, wellicht dat ge eindelijk zwijgen leert
.

De Cantorij van de Nieuwe Kerk, o.l.v. Philip Meijer, zal deze zondag muzikaal opluisteren.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 17 juni
eerste zondag van de zomer
De schreeuw van Job

Op de beide bovenstaande data gaat het in de beide diensten over hetzelfde Schriftgedeelte, uit het Bijbelboek Job. Job is alles wat hem dierbaar was, kwijtgeraakt. En dat is nogal wat: zijn kinderen, zijn werk, zijn bezit en tenslotte ook nog eens zijn gezondheid. Zijn vrienden komen om hem te steunen maar ze helpen hem van de wal in de sloot. Hij schreeuwt zijn ellende uiteindelijk uit aan het adres van God. Dat gaat er behoorlijk heftig aan toe. Zijn vrienden proberen hem te temperen maar Job houdt vast. Hij houdt Gòd vast. We zullen zien wat er dan gebeurt.
Deze  liturgie en preek over Job heb ik alweer een tijdje geleden geschreven. Het lijkt mij zinvol deze met u allen te delen. Dat heeft ook een speciale reden: in mijn sollicitatieprocedure voor mijn baan als kerkelijk werker, hier in Rijswijk, heeft deze liturgie en preek een rol gespeeld, en is destijds gelezen en gehoord door de leden van de Adviescommissie. Daarnaast is het zo dat op het oecumenisch preekrooster dan ook net als mogelijke Schriftlezingen gedeelten uit Job worden aangereikt. Dat komt erg mooi uit! Ds. Michiel de Leeuw preekt op 3 juni in de Nieuwe Kerk en op 10 juni in de Oude Kerk ook over Job, over net weer andere gedeelten van het Bijbelboek, en zo wordt het een mooie cyclus!
Maria Opgelder. 

Zondag 24 juni
tweede zondag van de zomer

We vervolgen onze weg in het boek Job en maken een sprong naar hoofdstuk 38, dat in de NBV het kopje heeft gekregen “Gods antwoord aan Job.” Na schier eindeloze monologen van Job en zijn vrienden om grip te krijgen op de oorzaak van Jobs lijden, komt nu Gods antwoord. Dat schept verwachtingen. Alleen is de vraag of het antwoord ook een antwoord ís, d.w.z. een antwoord waarmee je als mens verder kunt. Door de eeuwen heen hebben mensen zich namelijk stukgebeten op de vraag, waarom het kwaad goede mensen treft, zoals ook het bekende boek van Harold Kushner dat heeft geprobeerd. Wat als het jou treft? Terwijl je in je hart weet dat je beter had verdiend als er gerechtigheid in de wereld bestond? En wat kan God dan voor je betekenen? Waar haal je kracht en hoop vandaan? Hoe ga je om met het kwaad dat je treft en houd je toch vast aan het geloof in een goede en rechtvaardige God? Het antwoord kan ik u niet beloven, maar ik hoop dat we deze zondag aanknopingspunten kunnen vinden.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 1 juli
derde zondag van de zomer
Jongerendienst, m.m.v. Inspirited

Op deze zondag wordt er een jongerendienst gevierd in de Oude Kerk, voorbereid door de jongeren van de Jeugdkerk! Die voorbereidingen zijn in volle gang en hetzelfde geldt voor het bedenken van het thema, maar de werktitel zou kunnen zijn: “Met een schip volgeladen”, want het verhaal van Noach zal centraal staan. Het altijd tot de verbeelding sprekende verhaal over de drijvende dierentuin waarmee God zijn schepping wil redden van de ondergang. En ongetwijfeld inspirerend zal ook de muzikale bijdrage zijn van het koor “Inspirited” o.l.v. Peter Dingemanse. Van harte aanbevolen!
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 8 juli
vierde zondag van de zomer

Ds. W.F. Schormans,  Voorburg