Oude Kerk

Zondag 30 juni
tweede zondag van de zomer
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Ira Spannenburg
Loslaten en volgen
Vooruitblikkend op de tweede zondag van de zomer geef ik graag de lezingen door:
de eerste lezing: 1 Koningen 19,15-16 en 19-21 en uit het evangelie: Lucas 9,51-62.
Twee lezingen over geroepen worden. Kort gezegd: als je geroepen wordt, antwoord je dan? En hoe? Kun je alles loslaten om de roepstem te volgen?
Na de preek zingen we lied 816. Neem het erbij, zing het thuis een paar keer door, en let op de laatste regel: reizen naar onbekende plaatsen (de Mensenzoon heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen, zegt het evangelie), “dat Gij ons onderkomen zijt.” Geroepen worden is je plaats weten, je eigenlijkste onderkomen.
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam
 

Zondag 7 juli
derde zondag van de zomer
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Marieke Begthel
handenIn deze dienst zal Noëlie gedoopt worden. Zij is geboren op 22 oktober 2018. En is het dochtertje van Eva Ceton en Germain van de Velde. Zij zijn zeer gelukkig met haar en willen in deze dienst door de doop haar laten opnemen in het verbond tussen God en mensen. Zijn belofte: Hij zal dit kind nooit verlaten. Hun belofte: Ze zullen dit kind vertrouwd maken met het christendom en met de christelijke gemeenschap. Zodat ze ooit later zelf mag kiezen en dan ook weet waar ze wel of niet voor kiest. Wij lezen op deze zondag uit psalm 139 waar gesproken wordt over een God die ons weefde in de schoot van onze moeder. En die ons vormeloos bestaan al zag én liefhad.
De tweede lezing is uit Lucas 10 vs 1-9 over de uitzending van de leerlingen van Jezus. Hier komt de bijzondere uitspraak voor: Zie ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Hoe kunnen we als gelovige mensen weerloos en toch weerbaar zijn? Dat is een spannende vraag voor deze zondag!
Ds. Susan Karreman
 

Zondag 14 juli
vierde zondag van de zomer
Crèche: Marike Gelinck
Kindernevendienst: Tineke Visser
Bevestiging ambtsdrager
Op deze zondag vlak voor de zomervakantie mogen we Hans Dominicus bevestigen in het ambt van diaken. Dit zullen wij met vreugde doen! In de hoop en het geloof dat hij begeesterd aan dit goede werk zal beginnen. We lezen deze zondag dan ook niet voor niets een gedeelte uit de Bergrede, waarin het zwakke en kwetsbare zalig wordt gesproken (Matteüs 5: 1 – 10). En die zwakke en kwetsbare is nu net de core business (excusez le mot) van de diaken. En niet alleen van de diaken trouwens, want deze zorg wordt niet aan de Diaconie uitbesteed, zodat de rest van de gemeente gerust kan gaan slapen, nee de Diaconie gaat ons allen voor op die weg: volgers gezocht dus!
Ds. Michiel de Leeuw
 

Zondag 21 juli
vijfde zondag van de zomer
Op deze zondag willen we het hebben over Jakob. Centraal staat de droom van de Jakobsladder. Maar er gaat nog veel aan vooraf: een familieleven waar je van gruwt, waarin Rebekka  centraal staat, naast een man, waar niets van uitgaat en twee kinderen, die zeker niet op elkaar zijn afgestemd. En daar doorheen gaat het verhaal van leugens in de vorm van dingen, die net bezijden de waarheid staan, van bitterheid en wraakgevoelens. En dat alles loopt voorlopig uit op de ontmoeting van de voortvluchtige Jakob met God bij het latere heiligdom van Betel: engelen, die van beneden naar boven gaan en dan weer terug. Jakob is verrast, zegt dat hij het niet in de gaten had, dat God daarin was. En aan de hand van twee centrale momenten ontdekt hij dat, als hij zegt: Dit is niets dan een huis Gods en een poort des hemels. Dat eerste is de plaats waar de mens God mag ontmoeten: de oude heiligdommen, maar ook onze Godshuizen. Dat  tweede is het vergezicht, dat daarmee nauw verbonden is: de poort des hemels.
Ds. J Verburg
 
Zondag 28 juli
zesde zondag van de zomer
Themadienst: Luchtkastelen in de zomer
Volgens Prediker is alles lucht en leegte, niets draagt ons.
Wat wij als fundament onder ons leven beschouwen, alles wat ons leven zin geeft, cultuur, relaties, onze geloofsovertuiging, dat alles hangt als een luchtkasteel boven de afgrond van de werkelijkheid.
Heeft deze niet-zo-goede boodschap ook een keerzijde?
We gaan er in deze viering naar op zoek!
Het boekje met de titel ‘Luchtkastelen’ (TBS-pastor Okke Wisse, Van der Hoevenkliniek, Utrecht.) heeft als onder- titel: Over de afgrond die ons bindt…. zou je ter voorbereiding kunnen lezen.
Mensen hebben elkaar nodig en er zijn ‘Bijbelwoorden die als een vlies ons over de afgrond dragen’.
(Huub Oosterhuis)
Graag tot ziens hartje zomer, 28 juli!
ds. Harm Jan Meijer.

Zondag 4 augustus
zevende zondag van de zomer
kindVoor deze zondag treffen we Lucas 9: 51-62 en 1 Kon. 19: 19-21 op het Oecumenisch Leesrooster aan.
Elisa krijgt de mantel toegeworpen van Elia. Dat betekent dat hij Elia dienend volgen moet. “Oké”, zegt Elisa, “maar laat me eerst afscheid nemen”. “Is goed” zegt Elia, “ik dwing je nergens toe.” In Lucas 9, wat eigenlijk een beetje vreemde lezing is gezien de tijd van het jaar, zegt Jezus: “Volg Mij.” Maar als Hij dan ten antwoord krijgt dat er eerst afscheid moet worden genomen, zegt Hij iets anders dan wat we Elia hoorden zeggen. Kiezen, besluiten en handelen moet kennelijk in een split second gebeuren. Geen twijfel, geen terughoudendheid, geen aarzeling. Je gaat óf links, óf rechts. Meteen.  Bij Elia ging het wat relaxter toe. Wat heeft dat te betekenen?
Maria Opgelder

Zondag 11 augustus
achtste zondag van de zomer
De tekst uit Lucas 12 vs. 49 tot en met 56 is niet wat je noemt een zoetlieve-Jezustekst. Jezus is vuur komen werpen op aarde. Hij is gezonden om een doop te ondergaan die hem met angst vervult. En dat betekent dat het geen vrede maar verdeeldheid is die Hij komt brengen, en dat notabene tussen de mensen die elkaar het minste kunnen missen, de leden van één familie!
Dat is allemaal niet makkelijk te accepteren. Maar laten we eerlijk zijn: de familie streeft haar eigen belang na; zelfbehoud is haar devies! Het is het eerste wat Jezus doorbreekt als hij zijn eerste leerlingen wegroept, zodat zij hun vader Zebedeüs achterlaten bij het bedrijfskapitaal, het schip!
Ds. P. Lugtigheid

Zondag 18 augustus
negende zondag van de zomer
Dienst van Schrift en Tafel
Voor deze zondag kies ik – voor de verandering – eens voor een psalm. Psalmen zingen we wekelijks, maar een preek erover houden, dat gebeurt niet zo vaak. Terwijl er zoveel te zeggen valt over deze geloofsgedichten. De psalm die we deze zondag lezen is psalm 33, een fraai voorbeeld van Hebreeuwse poëzie. Met grote krachtige beelden wordt de machtige Schepper van hemel en aarde bezongen. Een lofzang die bij ons – kritische moderne mensen – ook wel de nodige vragen oproept. “He’s got the whole world in his hands”, maar eerlijk gezegd lijkt het daar niet altijd op. Als er weer eens een ramp gebeurt, een vliegtuig neerstort of een oorlog wordt begonnen, dan vraag je je wel eens af of Hij daarboven de wereld wel écht in de hand heeft. En daarom kun je de psalm ook zien als een koppig geloofsgedicht: en tóch is het zo! We vieren deze zondag avondmaal, met brood en wijn, de vruchten van de schepping, met dank aan de Schepper van hemel en aarde!
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 25 augustus
tiende zondag van de zomer
Op deze zondag 25 augustus hoop ik de vinger te leggen bij Efeziërs 6: 10-20. Dit gedeelte is een aansporende tekst, die bedoeld is voor de gelovigen persoonlijk maar ook voor de hele gemeente. Opvallend is dat de schrijver ervan de gemeente vraagt om een wederzijds gebed: hij voor de gemeente en zij voor de prediker. Het is een duidelijk gegeven in deze brief: héél de gemeente komt aan de orde, waarbij de nadruk ligt op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.  Aanvaard elkaar, zegt de brief, want samen sta je sterk. Maar let op het fundament: de gemeente is niet alleen gebouwd op goede voornemens van mensen, maar op het werk van Christus, de Ene die nooit tegenvalt.
Ds. H.J. Franzen, Pijnacker