Nieuwe Kerk

Zondag 3 februari
vierde zondag na Epifanie
Jezus is begonnen aan zijn werk. In Galilea heeft het nieuws over Hem, leraar en genezer, zich als een lopend vuurtje verspreid. Maar dan komt Jezus in Nazaret, de plaats waar Hij opgegroeid is. De verwachtingen zijn hooggespannen. Hier, in de plaats waar Hij is opgegroeid en de mensen Hem kennen, zal Hij wel extra mooie dingen zeggen en nog grotere wonderen doen. Maar opeens ontpopt Jezus zich als een profeet, iemand die de werkelijkheid waarin Hij leeft betrekt op het Koninkrijk van God dat Hij verkondigt. Iemand die geen blad voor de mond neemt als het erop aankomt Gods waarheid te verkondigen. En dat valt niet in goede aarde. Wat kunnen wij daarvan leren?
Mw. Anita Winter, Amsterdam

Zondag 10 februari
vijfde zondag na Epifanie
Cantorij van de Nieuwe Kerk
Het alternatieve spoor van het leesrooster biedt lezingen aan uit het bijbelboek Ester. Deze zondag zullen we hier aandacht aan besteden. We lezen hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 : 1 – 11. Ester is een bijzonder boek, naast Ruth het enige bijbelboek waarin een vrouw centraal staat. Haar rol groeit van die van ondergeschikte naar redster van de toekomst van haar volk. Want het belangrijkste thema van het boek is omkeer. Omkeer in het lot van het Joodse volk: van uitzichtloosheid en ten dode opgeschreven zijn naar toekomstperspectief en nieuw leven. Deze omkeer wordt benoemd en gevierd in het Poerimfeest waarmee het boek afsluit. De Cantorij van de Nieuwe Kerk, o.l.v. Philip Meijer, zal haar muzikale medewerking verlenen aan deze dienst.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 17 februari
zesde zondag na Epifanie
jezusIn deze dienst zullen we gedeelten lezen uit ‘de bergrede’ van Lucas, die te vinden is in hoofdstuk 6. De inhoud komt grotendeels overeen met de veel bekendere rede van Matteüs. Maar deze wordt wel ‘de veldrede’ genoemd omdat hij plaatsvindt in het vlakke land. Er worden dingen van ons gevraagd waar geen mens helemaal aan kan voldoen. Maar die ons wel een richting wijzen om te gaan. Psalm 1 zullen we ook lezen. Deze wordt wel beschouwd als een soort voorloper van de bergrede. In deze dienst worden Liza Zandee en Annette Brouwer tot ouderling bevestigd. Deze dienst is een Plus-dienst. Dat betekent: Een gewone dienst maar met net iets meer ruimte voor creativiteit en iets eenvoudiger om het voor de aanwezige kinderen en tieners wat toegankelijker te maken.
Ds. Susan Karreman

Zondag 24 februari
zevende zondag na Epifanie
We bevinden ons nog altijd in de periode van Epifanie, de periode die begon toen het licht van een bijzondere en grote ster de plek aanwees waar Jezus was geboren. Sindsdien begon het licht ons steeds meer te dagen. Voor de zevende zondag na Epifanie is ook zo’n stralend licht weggelegd. U kunt het lezen in Lucas 6: 27-38. Daar gaat het over het boogliefhebben van je vijanden. Over goed doen zonder ook maar het minste terug te verwachten. “Al te goed is buurmans gek”, zeggen wij dan al gauw. Onze normen van samenleven conflicteren met de opvattingen van Jezus, want Hij is degene die aan het woord is, in Lucas 6. Niet zomaar een mensenmenigte is Zijn gehoor, het zijn Jezus’ eigen volgelingen, de twaalf. Dus we kunnen ons deze woorden beslist aantrekken, ze zijn voor ons bedoeld. Een tekenend oud-testamentisch voorbeeld  van dit verhaal over liefhebben wordt ons aangereikt door Jozef, zoon van Jacob. Leest u  er alvast Gen. 45 op na. Zwaar vernederd door zijn broers werd hij, maar hij is er  bovenop gekomen en is nu aan het bewind in Egypte,
aan het hof van Farao. Daar kloppen de broers uiteindelijk aan om voedsel. Ze schrikken zich kapot als ze hun broer herkennen, ze zullen zijn wraak wel vrezen. Maar er is geen wraak. Sterker nog: Jozef komt met een uitspraak die naar onze maatstaven ongelooflijk is. Verzoening en hereniging is daarvan het gevolg. Licht begint te stralen. Want wie vredelievend zijn hebben de toekomst, zo staat geschreven in de 37e Psalm. En de Eeuwige, vanuit Zijn ruimte, ziet de zon opgaan over de aarde.
Maria Opgelder

Op zaterdagmiddag 9 februari zal om 14.30 uur een kinderconcert door Elly en Rikkert plaatsvinden voor kinderen van 4-12 jaar. Voor de jongere kinderen wordt oppas georganiseerd. Volwassenen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De aanvangstijd is 14.30 uur en de toegangsprijs bedraagt slechts €3. Er zal gecollecteerd worden voor ‘Kinderen in de knel’.
kinder concert
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar via de web-site zingenindekerk.nl