Nieuwe Kerk

Zondag 31 maart
vierde zondag van de veertigdagentijd
Crèche: Monique van de Bijl
In de dienst zal de tekst uit Matteüs 25 vers 14 tot en met vers 30 centraal staan, de gelijkenis van de talenten. Jezus leert zijn leerlingen op deze manier dat de Goede Boodschap verder uitgedragen zal worden en dat zijn leerlingen, de volgers van zijn weg naar eigen draagkracht dat allemaal kunnen, als ze maar vertrouwen en volhouden.
Ook wij zijn volgers van zijn weg. Hoe gaan wij in deze tijd om met onze missie het evangelie uit te dragen? Waar staan wij voor? Waarin kunnen wij aan onze leefomgeving dienstbaar zijn? Wat zijn onze talenten en hoe is onze daadkracht?
Neem mijn handen, maak ze sterk
Door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
Op de wegen van uw wet.
Diaconaal werker Therese van Kampen

Zondag 7 april
vijfde zondag van de veertigdagentijd
Crèche:  Azien Fieret
In deze dienst lezen we Lucas 20:9-19. Jezus vertelt de bekende gelijkenis van de slechte wijnbouwers. De wijngaard wordt door hen beheerd, maar als de eigenaar een knecht stuurt, geven de wijnbouwers niets van de opbrengst aan hem mee. Ook de knechten die later naar de wijngaard komen, worden met lege handen weggestuurd. Als uiteindelijk de zoon van de eigenaar komt, wordt hij ter dood gebracht. Deze gelijkenis gaat over de heilshistorie van God met het volk Israël. Profeten werden niet geloofd en ten slotte werd de zoon van God ter dood gebracht. Het heeft God niet weerhouden zijn plan uit te voeren.
In deze dienst willen we nadenken waar het beeld van de wijngaard verder op duidt en welke plek wij zelf in de gelijkenis innemen.
Daan van den Born

Zondag 14 april
zesde zondag van de veertigdagentijd
Crèche:  Astrid Spuij
Plus-dienstpalmtak
Op deze palmzondag lezen we uit Lucas 19 vs 29- 41 over de intocht in Jeruzalem. Ook lezen we uit Filippenzen 2 vs 5-11, een lied over Jezus die de gestalte van een dienstknecht aannam.
De kinderen zullen tijdens de dienst een Palmpasenstok maken. Dit is weer een zogenaamde Plus-dienst: Een iets laagdrempeliger dienst, geschikt voor kinderen en jongeren. Met een wat eenvoudiger preek ( volwassenen vinden dat ook vaak fijn) en een opdracht voor de tieners.
Ds. Susan Karreman

De vier dagen van Pasen
Ze horen bij elkaar, de vier achtereenvolgende dagen waarin we het leven van Jezus volgen. Met als hoogtepunt de viering van de opstanding op Paasmorgen.

Donderdag 18 april
Witte Donderdag
brood breken
Dit zal opnieuw een heel bijzondere viering worden waaraan de kinderen van de catechese een groot aandeel hebben. We vieren met elkaar de maaltijd van de Heer en zitten a.h.w met de leerlingen aan tafel als Jezus voorafgaande aan het Joodse Paasfeest voor de laatste keer de Seder-maaltijd met hen viert. Ook zal er aandacht zijn voor de voetwassing die door Jezus zelf bij zijn vrienden werd gedaan. In deze dienst zal het Evangelie zo gebracht worden dat een kind het kan begrijpen. En hebben we als volwassenen de kans om terug te gaan naar de eenvoud van een kind.
Ds. Susan Karreman

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
Kleinkoor Cantemus Cum Corde zingt in deze vesper onder andere het achtstemmige Crucifixus, het hoogtepunt in het oeuvre van Antonio Lotti (1667-1740). Hij compo- neerde het voor het koor van de beroemde San Marco Basiliek in Venetië, waar hij de laatste jaren van zijn leven ‘Maestro di Capella’ was. Crucifixus is een deel uit het credo van de latijnse mis. Wij vertalen het met ‘Ja, Die voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus heeft geleden en is begraven,’
Vanuit de lage mannenstemmen opbouwend naar de hoogste vrouwenstemmen, richt het stuk zich op als het kruis, gevolgd door repeterende haast hamerende noten om uit te beelden hoe Jezus aan het kruis genageld werd. Als dat gedaan is klinkt ‘sub Pontio Pilatus’ (onder Pontio Pilatus) heel klagend: het was immers zijn keus om zo te beslissen om niet zijn baan kwijt te raken. In de erop volgende dalende lijnen komend van soms heel hoog is het alsof engelen Jezus komen helpen. Maar je kunt er ook in horen hoe Jezus van het kruis gehaald wordt en wordt begraven. De muziek kalmeert. De stemmen klinken niet meer kriskras door elkaar heen, maar gaan parallel, achtstemmig en zacht naar een vol, zelfs majeur slotakkoord. Het is volbracht!
(Ook op Palmzondag klinkt dit hemelse muziekstuk in de Oude Kerk)
Philip Meijer


Zaterdag 20 april
Stille Zaterdagpaaswake
Een dienst die vol staat van de symbolen. Waar het geloof beleefd kan worden ook zonder woorden. In het Jodendom begint de dag bij de avond. Hier sluiten we bij aan door aan het eind van de viering al te beginnen met de viering van de opstanding, waarmee we op paasmorgen verder gaan. Daarvóór lezen we over de weg die God met zijn volk is gegaan vanaf het allereerste begin bij de schepping. We gedenken onze doop en kunnen, als we dat willen, langs het doopvont gaan voor het teken van het water. Aan het begin van de dienst is de nieuwe Paaskaars binnen gedragen. En zingen we in een donkere kerk over het Licht dat de duisternis overwint. De cantorij zal ons zingen ondersteunen. Een belevenis is het om mee te maken. Als u nog nooit bent geweest, bent u van harte uitgenodigd!
Ds. Susan Karreman

Zondag 21 april
Pasen
Crèche:  Toos van Dokkum
Na een feestelijk paasontbijt is deze dienst het hoogtepunt van het jaar. Hier klopt het hart van het christendom. Zonder opstanding zou het vertrouwen bij de angstige en ontredderde leerlingen nooit zijn ontstaan. Wat er is gebeurd blijft een mysterie maar dat er iets groots en indrukwekkend heeft plaatsgevonden is zonneklaar.
paasmorgen
  
Wij vieren voluit de vreugde met kinderen, tieners en volwassenen bij dit feest van de hoop. Van het vertrouwen dat er een toekomst is, ook voor ons. We zijn erg blij dat het koor Inspirited in deze dienst zal zingen en ongetwijfeld de Paasvreugde nog zal vergroten.
Ds. Susan Karreman

Zondag 28 april
tweede zondag van Pasen
Crèche:  Wil Pors
Voorganger Ds. H.A. Tarpeh-van Ittersum, Utrecht