Nieuwe Kerk

zondag 19 juli
vijfde zondag van de zomer
Het onkruid verduren
Deze zondag twee lezingen over zin, en vooral over de zinloosheid. Paulus zegt – alsof het een vanzelfsprekende gedachte is – dat de schepping zelf geen betekenis heeft. Lees het maar in Romeinen 8,18-21. En Jezus vertelt dat je onkruid moet laten staan, wil je het graan niet mee lostrekken, ontwortelen. Het is een wijs verhaal, een gelijkenis die je in Matteüs 13,24-30 leest. We lezen deze zondag ook de uitleg die de leerlingen aan Jezus vragen: 13,36-43.
Onkruid moet je kennelijk verduren. Simpel gezegd: goed en kwaad zijn er, je kunt het onderscheiden maar niet scheiden. Het kwaad krijgt dus alle kans, omdat het er gewoon is? Hoe zinloos is dat niet!
Spannende vragen roept dat op. Vragen die we in het kader zetten van wie God dan is: ‘erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde…’ – lied 329.
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam

zondag 26 juli
zesde zondag van de zomer
psalm 42Op deze zondag staat psalm 42 centraal. Het is een klaagpsalm maar ook een innerlijke dialoog van de bidder met zichzelf. De emoties in dit lied gaan heftig heen en weer. Van een gevoel van inktzwarte verlatenheid naar een broos maar vastberaden vertrouwen. Ook in Romeinen 8 vs 31-39 lijkt het te gaan om een innerlijke dialoog van Paulus die hij deelt met de christenen te Rome.
Het klagen en het verzet zijn in de diensten over het gebed tot nu toe nog niet zo aan de orde gekomen. Maar ze zijn heel belangrijk in het bidden! In deze dienst krijgen ze de ruimte en misschien geeft dat ons ook ruimte.
Ds. Susan Karreman

zondag 2 augustus
zevende zondag van de zomer
We lezen op deze eerste zondag van augustus psalm 1. Voor velen van u waarschijnlijk een bekende! Het is een zogenaamde wijsheidspsalm. Hier dus niet een gebed tot God maar het delen van innerlijke kennis. Het onderwerp is de twee wegen die mensen kunnen gaan. Zijn er dan niet meer wegen? Natuurlijk, maar in de rabbijnse traditie werden de dingen nogal eens zwart- wit voorgesteld. Met het doel mensen te confronteren en op scherp te stellen. In Matteüs 5 vs 1-10 lezen we de Zaligsprekingen. Beide teksten gaan over gelukkig-zijn.
Ds. Susan Karreman

zondag 9 augustus
achtste zondag van de zomer
Op deze zondag gaat het over Jezus die kalm over het meer loopt om zich bij zijn vrienden in de vissersboot te voegen, en Petrus die al meteen na de eerste seconde wegzakt in het water, het verhaal dat staat geschreven in zeeMatt. 14: 22 t/m 33. Petrus blaakt van gelovig vertrouwen maar verandert van de ene op de andere seconde in een ongelovige Thomas zodra hij de kracht van de wind voelt. Dat kennen wij wel. “Kleingelovige”, zegt Jezus dan. De vraag die zich aan onze voeten nestelt is of we ook ‘grootgelovig’ kunnen worden. En… hoe we dat dan moeten doen. Misschien zal duidelijk worden dat, hoe groot, klein of zelfs afwezig ons geloof ook mag zijn, er altijd een hand naar ons wordt uitgestoken om ons omhoog te trekken uit de golven. En dat dat, zoals Petrus dat aan den lijve heeft ervaren, geen spookhand is, maar een krachtige en warme hand van vlees en bloed.
Pastor Maria Opgelder

zondag 16 augustus
negende zondag van de zomer
Op deze zondag lezen we een pelgrimslied: Psalm 124. De psalmen 120 tot en met 134 zijn pelgrimsliederen. U moet zich voorstellen dat de mensen deze gezamenlijk zongen, als ze voor de grote feesten, met name het paasfeest, onderweg waren naar Jeruzalem. Het was een barre tocht, die meestal te voet werd afgelegd. Terwijl de zon op de hoofden brandde. De liederen hielden de moed er in. Deze psalm is ook een historische psalm: de herinneringen aan de grote daden van God worden wakker geroepen. In Matteüs 13 vs 1-9 is de bekende gelijkenis over het zaad aan de orde. Zou het zaad van het geloof beter wortelen als we Gods goedheid niet vergeten?
Ds. Susan Karreman

zondag 23 augustus
tiende zondag van de zomer
kerkteam Nieuwe Kerk

 

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)