Nieuwe Kerk

Zondag 7 oktober
derde zondag van de herfst
Crèche: Monique v/d Bijlisrael
Israëlzondag keert elk jaar terug als een zondag waarop in het bijzonder aandacht wordt besteed aan onze band met Israël en het jodendom. Maar eigenlijk is die band er altijd! Niet alleen op die ene speciale zondag. Want ons eigen christelijke geloof is voortgekomen uit het joodse geloof. We delen een groot deel van hetzelfde Heilige Boek: bij ons het Oude Testament en bij de Joden de Tenach. En we geloven in dezelfde Ene, die de God van Abraham, Isaak en Jacob was. Diezelfde Ene gaf aan Mozes twee stenen tafelen met daarop de Tien Woorden. Ook deze Woorden delen we met Joodse gelovigen. Ze zullen in onze kerkdienst weerklinken. Het zijn woorden die ons in vrijheid willen stellen, die ons vrede willen brengen. Eindelijk vrede. En dan bedoel ik innerlijke vrede, de vrede in onze harten. Voor het ontvangen van innerlijke vrede moeten wij fundamentele innerlijke keuzes maken voor recht en gerechtigheid. Daarover zullen we het hebben op deze zondag. Want vrede komt voort uit een hart dat wegen bewandelt die de Ene van ons wil. Niets anders wil Hij van ons. Alleen dat!
Maria Opgelder

Zondag 14 oktober
vierde zondag van de herfst
Crèche: Azien Fieret
kameelOp deze zondag staat op het rooster Marcus 10 vs 17-31. Het is een lange lezing die we in twee stukken knippen. Er zal deze zondag dus geen oudtestamentische lezing zijn. Het zal gaan over hoe moeilijk leven met God eigenlijk is. Zeker als je rijk bent, maar er zijn altijd wel dingen die je ervan af houden: “Ik wil wel geloven als…”. Deze dienst zal zo worden vormgegeven dat ook kinderen en jongeren er (hopelijk) iets in kunnen vinden.
Ds. Susan Karreman

Zondag 21 oktober
vijfde zondag van de herfst
Crèche: Toos van Dokkum
najWe lezen deze zondag Psalm 124 en een gedeelte uit het Marcus-evangelie. Daar gaat het om twee gebeurtenissen. Eerst bedingen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedëus, bij Jezus een plek-voor-later aan Zijn linker- en rechterzijde. Als de andere discipelen dat horen, krijgen ze met z’n allen ruzie. Want wie wil nou niet het beste plekje voor zichzelf?! De anderen zijn bang om achter het net gevist te hebben. Maar Jezus laat hun een heel ander perspectief zien. Wie uit is op de beste plek voor zichzelf, de eerste wil zijn, zal de laatste worden. En wie laatste is, wordt eerste. Niet om heersen gaat het, maar om dienen. Zèlf ben ik gekomen om te dienen, zegt Hij.
Jezus brengt dat meteen in praktijk. Hij dient Bartimëus, een blinde man met een groot en oprecht geloof. Hij geeft hem het gezichtsvermogen terug. Hij is er voor iedereen die alle vertrouwen in Hem heeft. Dat weerklinkt ook in Psalm 124. ‘Als Hij er niet voor ons was geweest (en is), dan zouden we allang ten prooi zijn gevallen aan wie zich tegen ons keerden… Maar de Heer van Israël is vóór ons. En onze hulp komt van Hem’. Daarom: Hij gaat ons voor, is de eerste, en dient ons.
Maria Opgelder

Zondag 28 oktober
zesde zondag van de herfst
Crèche: Astrid Spuij
Er wordt wat om hulp en aandacht geroepen in de Bijbel! In Marcus 10: 46-52 door een blinde langs de kant van de weg. Zo’n situatie waarin wij, voor zover we niet gehandicapt en arm zijn, ons onzeker voelen. Je kunt toch niet alle bedelaars helpen… In Jesaja 59:9-19 gaat het niet over de fysiek blinden, maar over de blindheid voor het onrecht en de onszelf aangeprate machteloosheid. Roepen vanuit je blindheid – fysiek of geestelijk – vraagt om moed. En daar is iemand voor nodig die je helpt vragen en wagen. Dat zijn de twee werkwoorden waar het in gemeente-van-de-Heer zijn om draait.
Ds. Rob van Essen

Zondag 4 november
zevende zondag van de herfst
Crèche: Monique v/d Bijl
vleugelsOp deze zondag steken wij lichtjes aan ter gedachtenis van onze gestorven gemeenteleden. Wij zetten hen in het licht, in het vertrouwen dat het Licht van God hen ook over de grens van de dood heen niet heeft verlaten. Verder kunnen er kaarsjes worden ontstoken ter gedachtenis van de mensen die wij nooit zullen vergeten, al zijn ze misschien al veel langer geleden overleden. Wij lezen uit Marcus 12vs 18-27 over de Sadduceeën die met Jezus in debat gaan over het leven na de dood. En de prachtige woorden van Paulus uit Romeinen 8 vs 35-39:
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus ? Ik ben blij dat onze cantorij in deze bijzondere dienst het zingen wil ondersteunen.
Ds. Susan Karreman

Zondag 11 november
achtste zondag van de herfst
Crèche: Azien Fieret
Martinus
11 november is de gedenkdag van de heilige Martinus van Tours. De man is ‘heilig’ zoals ieder gelovig mens ‘heilig’ genoemd kan worden: in wat je doet en zegt komt iets van Gods goedheid mee. (Zo noemt Paulus de gelovigen in Filippi ‘heiligen’ – Filippenzen 4,21.)
Deze zondag staan we stil bij het goede dat de verhalen over Martinus bewaren. Leidt dat niet af van het evangelie van Jezus Christus? Ik denk: integendeel! Hoe inspirerend is het niet wanneer je in het leven van mensen iets van Gods goedheid herkent?. Mij helpt dat om zelf ‘instrument’ van die goedheid te zijn.
Voor ‘Sint-Maarten’ schreven Wim Pendrecht en Jan Jansen een Maartenslied. Het verwijst naar allerlei verhalen over Martinus. Een paar losse regels daaruit, die er de kern van raken:
Sint-Maarten, strijdbaar man
  zo hoog te paard gezeten
  zich zelve niet verhogend
  gehoorzaam en bewogen
  vervuld van mededogen

We zullen het op 11 november in z’n geheel zingen: Lied 744. Het evangelie voor deze zondag is Marcus 12,28-34. Vanwege de heilige Maarten lezen we daarbij Lucas 12, 33-37a.
Ds Kees G. Zwart, Amsterdam