In Memoriam

DS. J.D.B. VAN DER MEULEN (1930-2020)

Op 16 juni overleed ds. Jan Daniël Bouwe van der Meulen op de leeftijd van 89 jaar. Hij was gereformeerd predikant van Rijswijk van 1976-1993.

Jan van der Meulen werd op 5 augustus 1930 geboren in Kommerzijl, waar zijn vader dominee was. Hij trad in diens voetsporen, studeerde aan de VU in Amsterdam en koos als kandidaat uit vijf beroepingen voor Emmer-Compascuum (1959-1962); gevolgd door Ommen (1962-1967) en Sneek (1967-1976). Vanuit die gemeente nam hij het beroep aan naar Rijswijk, voor de wijk Oud-Rijswijk rond de Hofrustkerk. Daarnaast hield hij zich op landelijk gebied in de jaren zeventig als deputaat (commissielid) bezig met de stellingname van de Gereformeerde Kerken ten aanzien van racisme en apartheidspolitiek in zuidelijk Afrika. Van zijn hand verschenen over dit onderwerp enkele publicaties. Een rapport van zijn deputaat klinkt in juni 2020 (helaas) nog actueel: aan degenen die door een regime van discriminatie of racisme getroffen worden, krachtige diaconale hulp te bieden, en deze hulp waar en zolang dit mogelijk is uit te breiden en te intensiveren. Het toont tevens zijn betrokkenheid bij zending en werelddiaconaat.

In Rijswijk maakte hij belangrijke ontwikkelingen mee: de sluiting van de Hofrustkerk in 1987 en de groei naar de federatie met de Hervormde Gemeente in 1992. In datzelfde jaar sloot ook zijn tweede kerk, de Messiaskerk aan de Generaal Berenschotlaan. Door de intensieve samenwerking binnen de Federatie was het mogelijk dat hij overstapte naar de nabijgelegen Johanneskerk. Een gereformeerde preekplek in een hervormd gebouw! Het kón allemaal, en zijn wens tot samengaan lag er mede aan ten grondslag dat Rijswijk bij zijn emeritaat in 1993 een onomkeerbare samen-op-weg was ingeslagen.

Ds. Van der Meulen vestigde zich met zijn vrouw Bep in Nootdorp, maar de banden met Rijswijk bleven. Lang onderhielden zij vriendschappelijke contacten met voormalige gemeenteleden en elk jaar bezochten zij de oudejaarsdienst in de Oude Kerk. Hij werd geestelijk verzorger in Nieuw-Berkendael, een verzorgingshuis in Den Haag. Regelmatig kreeg ons kinder- en jeugdkoor De Rijswijkse Zangvogels een uitnodiging aan zijn vieringen daar mee te werken.

Ds. Van der Meulen was een aimabel mens, een toegankelijk pastor, met grote belangstelling voor zijn gemeenteleden. Wij bidden God om Zijn nabijheid voor Bep en de (klein)kinderen.

Ruud Poortier