Gang van zaken bij kerkelijke uitvaart

Gang van zaken bij kerkelijke uitvaart en
bijdrage in kosten

Door de Protestantse Gemeente Rijswijk is een nieuw protocol gemaakt, dat de gang van zaken beschrijft in geval van een kerkelijke uitvaart. Aanleiding voor dit protocol was de plotselinge en langdurige afwezigheid van twee van onze drie gemeentepredikanten.

Om toch de diensten van onze kerk te waarborgen bij uitvaarten (die nu eenmaal naar hun aard onregelmatig en onvoorspelbaar voorkomen), is een aantal externe voorgangers benaderd om dienst te doen als reservepredikant. Op hen kan in geval van nood een beroep worden gedaan, en dat is ook al enkele keren gebeurd, zeer tot tevredenheid overigens van de nabestaanden.

Gelukkig zijn alle drie de predikanten inmiddels weer volledig werkzaam, maar wel sinds dit jaar in verminderde formatie. Om de continuïteit en beschikbaarheid van predikanten in geval van een uitvaart te waarborgen, is besloten het protocol structureel in gebruik te gaan nemen. Een externe voorganger wordt echter alleen aangezocht als geen van de drie eigen predikanten beschikbaar zou zijn; iets wat we natuurlijk door goede onderlinge afspraken proberen te voorkomen.

Aangezien predikanten niet altijd direct bereikbaar zijn (of vanwege een vrije dag of vakantie), is gekozen voor een systeem met een aantal contactpersonen. Deze contactpersonen kunnen in voorkomende gevallen op zoek gaan naar een beschikbare predikant uit onze eigen gemeente, en als die niet te vinden is, een externe reserve-predikant benaderen.

Als duidelijk is wie de aangewezen predikant is voor de uitvaart (vanwege de sectie waarin men woont of omdat er al pastoraal contact is met een specifieke predikant), dan kunnen de nabestaanden of de uitvaartondernemer met deze predikant contact zoeken. Is deze predikant niet beschikbaar, of niet bereikbaar, dan kan een van de contactpersonen benaderd worden. En wel in deze volgorde:

1 Kerkelijk Bureau, tel.nr. 070-393 0015
(alleen op maandag en dinsdag van 08.30 tot 16.00 uur)

2 Mw. Trudy van Dop, tel.nr. 070-393 5787 / 06-3731 7006

3 Dhr. Harry van der Meijden, tel.nr. 070-393 4000 / 06-1254 7492

Wij zullen deze gegevens ook doorspelen aan alle uitvaartondernemers in de omgeving. Ook de predikanten zullen deze gegevens vermelden als ze niet beschikbaar zijn of op de voicemail als ze niet bereikbaar zijn (vanwege afwezigheid of vakantie).

Een andere wijziging betreft de kosten van de uitvaart. De kerk speelt een belangrijke en waardevolle rol bij het afscheid, maar ook een kostbare rol. Tot nog toe waren de diensten van de kerk bij een uitvaart kosteloos voor kerkleden. Vanaf 1 januari 2017 zal dit echter veranderen en wordt er een bijdrage gevraagd in deze kosten. Voor leden van de Protestantse Gemeente Rijswijk is dit een bedrag van € 350,- en voor niet-leden is dat
€ 500,-.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de kerk steeds meer moeite heeft om financieel het hoofd boven water te houden. Een andere reden is dat er zoals gezegd incidenteel – als geen van de eigen predikanten beschikbaar is – voor een uitvaart een beroep moet worden gedaan op een externe voorganger; hieraan zijn voor de kerk extra kosten verbonden.

Het bedrag dat gerekend wordt, is inclusief gebruik van de kerkzaal, koster, organist, en de voorbereiding, uitvoering en nazorg door de predikant. Als er een uitvaartverzekering is afgesloten, dan zijn de kosten voor de diensten van de kerk daarin mogelijk al (gedeeltelijk) gedekt.

Als de betaling van de bijdrage in de kosten om financiële redenen een probleem zou vormen, kan altijd een beroep worden gedaan op de diaconie van onze gemeente, die de bijdrage dan voor haar rekening neemt. Als dit het geval is, kan dit t.z.t. kenbaar worden gemaakt via het Kerkelijk Bureau. In alle gevallen bent u – hoe dan ook – zeker van de diensten van uw kerk voor een uitvaart. Dat staat uiteraard voorop.

Wij hopen als kerkenraad op uw begrip in dezen.
Huibert van Eijsden, Scriba Kerkenraad