Vacature

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk-ZH roept kandidaten op te solliciteren naar de functie van Diaconaal Werker m/v voor 20 uur per week.

Wie zijn wij:

Wij zijn diakenen van de Protestantse gemeente te Rijswijk. Rijswijk heeft te maken met de grootstedelijke problematiek en met de problematiek van een voorstad van Den Haag. Onze kerkelijke gemeente is ruimhartig, open en divers in samenstelling en wijze van geloven en is, zoals we dat noemen, vergrijsd; maar er zijn wel een aantal jonge gezinnen betrokken bij de kerk en er is bijvoorbeeld ook een groep jongeren en ouderen die met veel enthousiasme een musical instuderen.

Vanuit de Diaconie zijn we betrokken bij de sociale en maatschappelijke vraagstukken die in Nederland en ook in onze gemeente spelen. Er is mede door de Diaconie een weggeefwinkel opgestart. Samen met andere kerken hebben we Schuldhulpmaatje Rijswijk opgericht. Er is ook een samenwerkingsverband met kerken en fondsen voor individuele hulpverlening en we hebben het initiatief genomen voor intensieve samenwerking van kerken ten bate van de bewoners van het AZC in Rijswijk. Vanuit de contacten die dit opgeleverd heeft, ondersteunen we ook een aantal vluchtelingen gezinnen.

Er zijn goede contacten met de gemeentelijke instanties en andere organisaties die zich bezighouden met   de problematiek rond armoede. We hebben contact met de voedselbank die uitdeelt vanuit een RK-parochiekerk maar ook met Sint voor iedereen en het uitdelen van schoolspullen aan kinderen die dat nodig hebben.

Vanuit de diaconie ondersteunen we ook een aantal projecten in Afrika en elders op de wereld.

Door het werk zijn er goede contacten ontstaan met andere kerken in Rijswijk en met STEK, (voor STad En Kerk), in Den Haag.

De diaconaal werker, die de afgelopen 7,5 jaar in onze gemeente gewerkt heeft, had een dienstverband van 14 uur per week. Voor de goede voortgang en ontwikkeling van het werk willen we het dienstverband uitbreiden tot 20 uur per week.

De Protestantse Gemeente te Rijswijk heeft te maken met een begrotingstekort en werkt aan een Toekomstplan voor een houdbare toekomst voor de komende 10 jaar.

Op dit moment zijn aan de protestantse gemeente 2 predikanten voor 90% betrokken en 1 pastor voor 50%. Een van de predikanten stopt per 1 mei. De wijze waarop in die vacature wordt voorzien is nog onderwerp van gesprek.

Er zijn 2 kerkgebouwen. De monumentale Oude Kerk, de oude dorpskerk, en de Nieuwe Kerk in het gebied waar in de tweede helft van de vorige eeuw veel huizen zijn gebouwd.

 Wat vragen wij:

Voortzetting en uitbouw van het werk dat tot nu toe vanuit de diaconie is ontwikkeld.

Signaleren van maatschappelijke noden en uitdagingen.  Contacten leggen met mensen die maatschappelijk aan het kortste eindje trekken.

Goede contacten onderhouden met de samenwerkende kerken in Rijswijk op diaconaal terrein, de gemeente Rijswijk, het welzijnswerk en organisaties die binnen de gemeente Rijswijk actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied

In onze kerkelijke gemeente worden ook missionaire initiatieven ontwikkeld vanuit de huidige gebouwen. De Diaconie wil graag dat die ondersteund, en verder ontwikkeld worden.

We vragen om diakenen, kerkleden en anderen te betrekken bij de diaconale opdracht van de Kerkelijke Gemeente. Dat houdt ook in dat de diaconaal werker samen met de diakenen en anderen een zoektocht aan gaat en aanpakt wat kan.  We vragen om zodoende al werkende onze visie verder te ontwikkelen en in te vullen.

We vragen om samen met de diakenen 2 diaconale vieringen per jaar te organiseren, en regelmatig de gemeente te betrekken bij het werk door middel van berichten in het kerkblad.

We vragen een gedegen opleiding en ervaring.

Wat bieden wij:

Een aantal enthousiaste gemeenteleden die mee willen werken om aan de diaconale presentie van de Protestantse Gemeente vorm en inhoud te geven.

Goede samenwerkingsverbanden met de plaatselijke kerken en plaatselijke en gemeentelijke organisaties op het sociaal terrein.

Goede samenwerking in een collegiaal team van predikanten en pastor.

Beloning volgens de regelingen van de PKN voor kerkelijk werkers, passend bij ervaring en opleiding.

Op de website van de kerkelijke gemeente: www.pgrijswijk.nl kunt u ook meer informatie vinden over onze gemeente.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de diaconie/sollicitatiecommissie: diaconie@pgrijswijk.nl.

Sollicitaties worden graag voor 1 juni a.s. op het mailadres van de diaconie tegemoet gezien.