Nieuwsbrief 54 d.d. 2 juni

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
De afgelopen dagen heeft het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerkenraad) overlegd over verdere mogelijkheden voor verlichting van de coronabeperkingen. Het besluit van het moderamen van 18 mei om met Pinksteren weer dertig kerkgangers toe te laten is bij veel gemeenteleden met vreugde ontvangen. Enerzijds wordt nu aangedrongen op spoedige verdere verlichtingen. Anderzijds horen we ook bezorgde geluiden van ‘gaat het niet te snel, de vaccinaties zijn de komende tijd nog in volle gang’. De persconferentie van het Kabinet van vrijdag 28 mei gaf verdere maatschappelijke verlichtingen aan, maar de PKN in Utrecht heeft nog geen nader standpunt ingenomen voor wat betreft verlichtingen binnen de kerkelijke gemeenten. Dat standpunt volgt pas medio deze week.

Het lijkt verstandig om niet al te zeer vooruit te lopen op de volgende adviezen van de PKN. Ook omdat het moderamen slechts een beperkt mandaat heeft gekregen van de kerkenraad voor het besluiten over verdere verlichtingen. Na besprekingen heeft het moderamen het volgende besloten, inclusief de hierna genoemde mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen.

Met ingang van zondag 6 juni mogen de volgende kinderactiviteiten in beide kerken weer worden georganiseerd en uitgevoerd.

  1. Activiteiten met kinderen vanuit de kindernevendienst op zondagmorgen, waarbij de kinderen zowel in de kerkzaal als in een eigen ruimte (Nieuwe Kerk zaal 4, Oude Kerk Mariakapel) aanwezig kunnen zijn om onder leiding van één of meer ouders de nevendienst te vieren.
  2. Activiteiten met kinderen in en rond het kerkgebouw (zowel Nieuwe Kerk als Oude Kerk), ook op andere tijdstippen dan de zondagmorgen, om onder leiding van meerdere ouders, waaronder leiding van de kindernevendienst, leuke kerkgebonden activiteiten te ondernemen.

Omdat met ingang van zaterdag 5 juni de restaurants ook weer binnen gasten mogen toelaten, is het per zondag 6 juni mogelijk om bij activiteiten na afloop van de kerkdienst, wanneer de kerkgangers vertrokken zijn, eigen meegebrachte versnaperingen en limonade aan de kinderen aan te bieden; wel dienen voorlopig nog eigen kartonnen of plastic bekertjes en bordjes te worden meegenomen en dienen de gebruikte kerkruimten schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.

Let wel, de coronaregels blijven van kracht, d.w.z. voor de ouders geldt dat de onderlinge afstand dient te worden aangehouden en dat het mondkapje dient te worden gedragen wanneer daadwerkelijk door de kerkpaden wordt gelopen. Voor de kinderen geldt geen mondkapjesplicht.
En ook nog een beperking: van de keukenfaciliteiten in Nieuwe Kerk Oude Kerk kan vooralsnog geen gebruik worden gemaakt uit oogpunt van coronaveiligheid.

Ook zal het moderamen aan de kerkenraad voorstellen om bij de vergadering van de kerkenraad van maandag 21 juni te spreken over de volgende onderwerpen: het opnieuw organiseren van koffie- ochtenden voor ouderen, het weer bijeenkomen van de leden van de Ontmoeting, het vaststellen wanneer de Creagroepen weer samen mogen zijn in de kerkgebouwen, het bespreken wanneer de kookgroep JamJam weer actief kan worden met maaltijden in de Nieuwe Kerk, en ook wanneer we weer met 50 of zelfs 70 kerkgangers (inclusief medewerkers) de zondagse erediensten mogen bijwonen. Ook het oefenen van cantorijen en koren komt ter sprake. Het moderamen beseft dat er nog wel meer groeperingen weer bijeen willen komen. Maar dit wordt dus in deze maand juni in de kerkenraad besproken. We hopen dat er spoedig meer mogelijk zal zijn.

Vervolg van de nieuwsbrieven
Het nieuwe kerkblad, met de volgende nieuwsbrief als inlegvel, verschijnt op woensdag 14 juli. Mocht er eerder besloten worden tot verdere verlichtingen, dan volgt in juni een extra nieuwsbrief.