Nieuwsbrief 40 d.d. 30 september

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Er is sprake van een tweede corona-golf, de regionale en landelijke maatregelen van de overheid zorgen voor nieuwe beperkingen voor ons allemaal. Toch gelden er geen nieuwe beperkingen voor de kerken in Nederland, we mogen blijven uitgaan van zeventig kerkgangers in onze beide kerken. Wel blijft het zaak ons goed aan de veiligheidsregels te houden, maar de risico-taxaties aan de hand van de rekenmodellen van de PKN geven nu ruimte om de responsies en het Onze Vader sinds kort weer met elkaar uit te spreken. Helaas, samenzang in de kerk is op dit moment nog een stap te ver…

De Beroepingscommissie
Na een periode van bijna stilstand vanwege de coronacrisis heeft de Beroepingscommissie in juni het werk weer voortvarend opgepakt, waarbij sollicitanten op gesprek zijn geweest, kandidaten in hun eigen kerk zijn ‘gehoord’ en met enkele heel goede gegadigden vervolggesprekken zijn gevoerd. Dit heeft geleid tot een uiteindelijk definitief advies dat aan de kerkenraad kon worden uitgebracht. Op maandagavond 21 september is een extra vergadering van de kerkenraad gehouden, waarbij de Beroepingscommissie zijn werkwijze heeft toegelicht, het advies heeft uitgebracht voor de predikant van hun voorkeur en waarbij de kerkenraad werd geïnformeerd over de uitstekende wijze waarop de predikant aan de toetsingscriteria voldeed. Na een uitgebreide ronde van vragen en antwoorden en verdere besprekingen heeft de kerkenraad unaniem ingestemd met het voorgelegde advies.

De volgende stap in het proces is dat het besluit van de kerkenraad voor deze nieuwe predikant zal worden voorgelegd aan de gemeentevergadering, zoals ook is aangegeven in het nieuwe Kerkblad. De gemeentevergadering vindt plaats in twee bijeenkomsten: de eerste op dinsdag 6 oktober om 15.00 uur in de Oude Kerk en de tweede op woensdag 7 oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Houd u er rekening mee dat in beide kerkgebouwen plaats is voor ten hoogste 70 personen en dat de veiligheidsregels zoals we die kennen van de zondagse erediensten onverminderd van kracht zijn! U bent van harte welkom voor één van deze beide bijeenkomsten. Enkele dagen na deze gemeente- vergadering in twee sessies zal de beroepsbrief aan de gekozen predikant worden overhandigd. We mogen ons verheugen dat er nu op korte termijn zicht is op invulling van deze belangrijke vacature!

Doopdienst zondag 18 oktober in de Oude Kerk
Op zondag 18 oktober zal ds. Michiel de Leeuw uit Apeldoorn voorgaan in de Oude Kerk en tevens zal weer voor het eerst in heel lange tijd de doop worden bediend: geweldig mooi om dat mee te mogen maken! Maar zoals u allen weet moeten we rekening houden met de corona-beperkingen die van kracht zijn. En één daarvan is het maximale aantal van 70 personen bij de eredienst op zondag. Dat houdt in dat we voor het eerst sinds de kerken begin juli weer werden opengesteld een regeling voor het reserveren van zitplaatsen moeten treffen. Helaas, daar valt voor deze zondag 18 oktober niet aan te ontkomen. Het is beslist essentieel dat we ons houden aan de gestelde veiligheidsregels.

Hoe gaan we dat organiseren? Wilt u op zondagmorgen 18 oktober als kerkganger aanwezig zijn in de Oude Kerk, wilt u zich dan op donderdag 15 oktober opgeven bij de scriba van de kerkenraad, en wel per e-mail of per telefoon in de periode tussen 14.00 en 20.00 uur. Voor het e-mailadres en het telefoonnummer van de scriba: zie het Kerkblad pagina 2 linksboven. Daarbij is het van belang dat u duidelijk de voornaam én achternaam opgeeft van degenen die naar de Oude Kerk willen komen. De scriba houdt de telling bij en wanneer de ‘teller’ op 70 staat, stopt de aanmelding i.v.m. de veiligheid. Komt u alstublieft NIET zónder aanmelding naar de Oude Kerk, dit om teleurstelling te voorkomen. We zien uit naar een prachtige doopdienst op zondag 18 oktober!

Vervolg van de nieuwsbrieven
Het volgende Kerkblad (met de nieuwsbrief als inlegvel) wordt uitgebracht op woensdag 28 oktober.