Nieuwsbrief 37 d.d. 4 augustus

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Het is zomervakantie: namens de kerkenraad spreek ik als scriba de hoop uit dat u mag genieten van een mooie en veilige en gezonde zomer: blijft u voorzichtig, het coronavirus is nog steeds heel actief!

De kerkdiensten in de maand juli
Op zondag 5 juli konden we voor het eerst in vele maanden weer samenkomen in de beide kerken, zij het met inachtneming van de nodige veiligheidsregels. Ondanks de beperkingen mochten we ons toch verheugen in mooie erediensten, waarbij in beide kerkgebouwen steeds 35 tot 50 kerkgangers aanwezig waren. De ervaring leerde dat dit beslist veilig gebeurde, de regels waren duidelijk en alle kerkgangers hielden zich hier goed aan, zoals u al eerder in de nieuwsbrieven kon lezen. Wel werden de aloude samenzang en het koffiedrinken met de gesprekken na afloop node gemist. Maar op een prachtige wijze werd veelal invulling gegeven aan nieuwe vormen van kerkmuziek. Zo was het een grote verrassing dat zondag jl. in de Oude Kerk de gastpredikant deelnam aan de uitvoering van een aria uit een cantate van Bach: samen met Henny Heikens aan het orgel en met Klaas Aantjes als solozanger had de gastpredikant op de hobo een belangrijk deel in deze geweldig mooie kerkmuziek.

De kerkdiensten in de maand augustus
De zomer is in volle gang, veel gemeenteleden zijn met vakantie, veelal in eigen land, wellicht ook naar het buitenland. We verwachten als kerkenraad dat het de komende weken niet drukker zal zijn in de kerken dan het in de maand juli was. Naast de erediensten waarin ds. Susan Karreman en pastor Maria Opgelder en enkele gastpredikanten voorgaan, zal ook (net als in voorgaande jaren) in beide kerken een keer de dienst worden geleid vanuit het eigen kerkteam. Er zijn op dit moment nog geen plannen voor bijzondere erediensten, zoals een dienst van Schrift en Tafel. Toch verwacht de kerkenraad na de zomer weer een paar bijzondere diensten te kunnen gaan realiseren, zij het met inachtneming van de veiligheid en hygiëne. We zien er naar uit dit te mogen en kunnen gaan doen.

Gezinnen met jonge kinderen
Zoals altijd in de periode van de zomervakantie zijn de kindernevendiensten en de crèchediensten opgeschort totdat de scholen weer beginnen. Voor gezinnen met jonge kinderen is het daardoor lastiger op zondag naar de kerk te komen. In de Oude Kerk is de vraag opgekomen of er dan in ieder geval een crècheregeling kan worden getroffen, zodat jonge gezinnen wellicht toch naar de kerk kunnen gaan. Op zondag 9 en 16 augustus is daarom de crèche in de Oude Kerk geopend, waarbij mw. Margreet Aantjes de leidster in de crèche zal zijn. Ook op zondag 23 augustus is de crèche dan beschikbaar, in een regeling voor de leiding in de crèche wordt alsnog voorzien.

De Beroepingscommissie
De werkzaamheden van de Beroepingscommissie zijn in volle gang, ook in deze zomerweken. Na de stilte in de heftige coronatijd is er nu sprake van snelle voortgang: gesprekken met een flink aantal kandidaten vinden plaatsen, het ‘horen’ van potentiële gegadigden verloopt goed, de commissie hoopt wellicht zelfs al later in september een eerste advies te kunnen uitbrengen aan de kerkenraad. Het is nog te vroeg om over een goede afronding te speculeren, maar we mogen heel hoopvol zijn. We wensen de leden van de Beroepingscommissie sterkte en zegen toe bij hun prachtige werk!

Vervolg van de nieuwsbrieven
Onze eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 26 augustus. De nieuwsbrief wordt vanaf die datum iedere maand als inlegvel in het nieuwe Kerkblad gevoegd. Graag wil ik hier een woord van dank uitspreken jegens alle bijna dertig vrijwilligers die enthousiast hebben meegeholpen om de ‘papieren’ nieuwsbrieven gedurende de afgelopen maanden vanaf medio maart wekelijks te helpen bezorgen bij enkele honderden adressen van onze gemeenteleden. Grandioos, hartelijk dank!

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200804-PGR-nieuwsbrief 37 dd 4 aug
voor verdere verspreiding.