Special

Hoe werkt nu de Kerkenraad?

Vanuit onze kerkelijke gemeente kreeg ik de afgelopen paar maanden meerdere keren vragen over de kerkenraad: hoe werkt die nu precies in deze crisistijd? Wanneer wordt het weer ‘normaal’? Wie maken nu na bijna vier maanden crisistijd deel uit van de kerkenraad? Kan daar in het volgende kerkblad iets over worden geschreven? Tja, ik kan me indenken dat de leden van onze kerkenraad de afgelopen vier maanden wellicht ‘hoorbaar’ zijn geweest voor onze gemeenteleden, maar nauwelijks ‘zichtbaar’. Er zijn geen kerkdiensten geweest, de ouderlingen en diakenen hebben geen dienst kunnen doen in de zondagse eredienst, de onbekendheid met de persoon van de ambtsdrager lijkt te zijn toegenomen. Daarom hierbij een korte toelichting in het kerkblad over onze kerkenraad.

De taak van de kerkenraad wil ik hier heel eenvoudig omschrijven als: het leiding geven aan de Protestantse Gemeente Rijswijk binnen onze classis en binnen de Protestantse Kerk in Nederland, volgens de regels zoals die in de Kerkorde zijn vastgelegd. Om het werk hier in Rijswijk te kunnen doen zijn gemeenteleden bevestigd in de functie van ambtsdrager in de kerkenraad: ouderlingen voor pastorale ondersteuning, ouderlingen-kerkrentmeester voor personele, materiële en financiële zaken, en diakenen voor hulp en steunverlening voor onze gemeenteleden en voor hulp buiten onze kerk.
De kerkenraad bestaat uit ongeveer dertig ambtsdragers (inclusief predikant en kerkelijk werkers) en bepaalt het beleid van onze kerk in Rijswijk. Vijf leden van de kerkenraad (waaronder preses en scriba) vormen het moderamen, het dagelijks bestuur, dat steeds de dagelijkse gang van zaken regelt en besluiten van de kerkenraad voorbereidt.

Het moderamen neemt dus geen besluiten, maar in de afgelopen maanden van crisistijd was dat juist heel hard nodig. Daarom is medio maart het corona-crisisteam geformeerd, dat uit vijf personen bestaat waarvan vier leden van het moderamen. Dit crisisteam kreeg mandaat van de kerkenraad om bij de wekelijkse onlinevergade- ringen ook besluiten te nemen, zij het op voorwaarde dat de kerkenraad steeds (d.m.v. vergaderverslagen) op de hoogte wordt gehouden. Zo is dat de afgelopen maanden gegaan. Maar wel is er nu besloten dat we teruggaan naar de ‘nieuwe normale’ situatie: eind juli wordt het corona-crisisteam opgeheven, het mandaat eindigt en we gaan als vanouds verder met kerkenraad en moderamen.

Wie vormen nu de kerkenraad? Dat zijn dus alle ambtsdragers van de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk, inclusief ds. Susan Karreman, pastor Maria Opgelder en diaconaal werker Therese van Kampen. Het wordt een heel verhaal, maar ik noem hier de namen: ouderling-pastoraat zijn Henny Aartsen, Henk Beindorff, Annette Brouwer, Gerarda de Goeij, Koos van Helden, Jan Hoogeveen, Florence Kuipers, Marjo Lievaart, Brechtje de Man en Liza Zandee. Ouderling-kerkrentmeester zijn: Tom Brouwer, Hugo Elbers, Cor Notenboom, Ine van der Ree en Frits Slotema. Diaken zijn: Klaas Aantjes, Cora van den Berge, Hans van den Berge, Rina van den Broeke, Hans Dominicus, Marianne Douma, Huibert van Eijsden, Nelet Kuipers, Truus Thielen, Lineke Vermeer en Leendert Verzijden.

U kunt hen allen weer ontmoeten in de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk, waarin ze ook bij toerbeurt dienst doen. Overigens: als een ambtsdrager afscheid neemt, wat met enige regelmaat gebeurt, valt er een functie vrij. Denkt u met ons mee en meldt u aan als ouderling of diaken: er is grote behoefte aan opvolgers voor vertrekkende ambtsdragers. En het is heel mooi werk om te mogen doen voor onze kerk in Rijswijk!

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad