Special

Hoe werkt nu de Kerkenraad?  (deel 2)

In het vorige kerkblad schreef ik een kort artikel over doelstelling, taken en samenstelling van de kerkenraad van de PGR en over de aanpak van zaken gedurende de afgelopen maanden door het (tijdelijke) corona-crisisteam. Sinds eind juli is het CCT opgeheven en zijn we weer teruggegaan naar de reguliere situatie met kerkenraad en moderamen. Maar er is nog meer te vertellen over de werkwijze van onze kerkenraad. Daarom een tweede artikel als vervolg op het eerste.

In de jaren voorafgaand aan 2005 was onze gemeente bekend onder de naam Hervormd-Gereformeerde Federatie, in het samen-op-wegproces. De gemeente bezat toen nog vier kerkgebouwen, die ieder hun eigen wijkkerkenraad hadden. De Protestantse Gemeente Rijswijk is geformeerd in ongeveer 2005. Op dat moment is besloten de wijkkerkenraden samen te voegen tot één grote Kerkenraad, waarbij we tevens teruggingen van vier naar twee kerkgebouwen: de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. De beleidsvergaderingen van de kerkenraad en de vergaderingen van het moderamen, het ‘dagelijks bestuur’, werden maandelijks gehouden. Maar het bleek heel complex te zijn om als gezamenlijke kerkenraad niet alleen beleidszaken vast te stellen, maar ook uitvoerende zaken voor ieder van de beide kerken te bewerkstelligen. Het bleek praktisch noodzakelijk voor ieder kerkgebouw een eigen ‘team’ samen te stellen voor uitvoerende zaken in en rond het kerkgebouw. Dit is op een pragmatische manier opgelost door met de ambtsdragers van beide kerken het eigen ‘kerkteam’ te formeren: het kerkteam van ieder kerkgebouw bestaat dus uit de eigen ambtsdragers van het kerkgebouw. Formeel bestaat deze regeling niet, althans niet volgens de Kerkorde van de PKN. Maar na een kerkenraadsbesluit is deze oplossing vastgelegd in de Plaatselijke Regeling PGR en daarmee geformaliseerd. Taken en werkzaamheden van beide kerkteams betreffen uitvoerende zaken rond liturgie, inrichting en uitvoering erediensten, diaconale en pastorale zaken rond de eigen kerk, activiteiten voor jongerenwerk, roosters en nog veel meer. Maar géén beleidsmatige zaken, want die vallen onder de kerkenraad.

Ieder kerkteam wordt ondersteund door een eigen liturgiecommissie, die als adviesorgaan fungeert voor het kerkteam. In de liturgiecommissie zit veelal een predikant en in ieder geval de cantor-organist van de eigen kerk, naast enkele andere ter zake kundige gemeenteleden. Zoals de naam al aangeeft worden vooral onderwerpen op het vlak van kerkmuziek en liturgie besproken en met een advies aan de eigen kerkteams voorgelegd. Ten minste één keer per jaar vergaderen de liturgiecommissies gezamenlijk, om zo kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van ideeën en liturgische voorstellen.

Terug naar de kerkenraad: veel zaken kunnen niet gedetailleerd worden besproken en uitgewerkt in gezamenlijke (plenaire) vergaderingen van de kerkenraad. Daarom kent de kerkenraad een aantal vaste ‘taakgroepen’, die speciale onderwerpen bespreken, uitwerken en voorleggen aan de kerkenraad. Deze taakgroepen bestaan veelal uit enkele ambtsdragers en mogelijk enkele gemeenteleden, die zich richten op de volgende onderwerpen: pastoraat, eredienst, vorming en toerusting, jeugd- en jongerenwerk. Ook is er een kleine commissie ‘communicatie en PR’, die adviezen uitbrengt aan de kerkenraad op dit specifieke vlak. En op ad-hoc basis zijn er andere commissies of werkgroepen, zoals de huidige Werkgroep Kerk-TV en natuurlijk de huidige Beroepingscommissie. U ziet het, van vele kanten worden aan de kerkenraad adviezen en voorstellen voorgelegd.

Maar het voorgaande overzicht is niet compleet zonder twee heel belangrijke colleges te noemen: het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zoals de namen al aangeven worden zij gevormd door de ouderlingen-kerkrentmeester respectievelijk door de diakenen. De namen van al deze ambtsdragers zijn al genoemd in het vorige kerkblad. Als het door u als gemeenteleden gewenst wordt ervaren, kan ik daar verder over schrijven in het volgende kerkblad.

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad