Nieuwsbrief 31 d.d. 30 juni

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Goed nieuws: de via een PKN-protocol verplicht gestelde gebruiksplannen voor de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk zijn de afgelopen week namens de kerkenraad goedgekeurd, wat inhoudt dat de beide kerkgebouwen zondag 5 juli eindelijk na bijna vier maanden weer mogen worden opengesteld voor de erediensten. Wat heeft het lang moeten duren voordat we weer naar de kerk kunnen gaan! Veel gemeenteleden zien er verlangend naar uit om in het vertrouwde kerkgebouw te kunnen zijn. Maar anderen betonen zich bezorgd: hoe veilig is het allemaal, lopen we risico op besmetting wanneer we met velen in de kerk aanwezig zijn? Reactie op uw zorgen: ja, we moeten inderdaad heel voorzichtig zijn, daarom houden we anderhalve meter afstand in de kerk, geven we geen handen en is er geen gemeentelijke samenzang. En zo zijn er nog meer regelingen om besmetting te voorkomen. Het is nu immers anders geworden in het ‘nieuwe normaal’. Maar nogmaals, het goede nieuws is dat we weer samen naar de kerk mogen gaan. Voor degenen die niet naar de kerk (kunnen) gaan: de eredienst in de Nieuwe Kerk wordt op zondagmorgen 10.00 uur online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Op de tweede pagina van deze nieuwsbrief leest u verdere informatie over de regelingen om samen veilig in de kerk te kunnen zijn. En op de website van de PGR kunt u de twee gebruiksplannen van de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk inzien, met de uitgebreide regelingen voor veiligheid en hygiëne.

Deze zomer opnieuw Oude Kerk Open
De Commissie Oude Kerk Open laat weten dat met ingang van zaterdag 11 juli tot eind september op alle zaterdagen van 12.00 tot 14.00 uur de Oude Kerk open is voor kleine aantallen bezoekers. De leden van de Commissie OKO zijn dan aanwezig om (op gepaste en veilige afstand) een toelichting te geven over de bijzonderheden van dit schitterende historische monument van Rijswijk. Graag willen we mw. Margreet Aantjes en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de vele uren die ze beschikbaar zijn geweest voor de openstelling van de Oude Kerk in de afgelopen maanden voor momenten van rust en bezinning en voor het branden van een kaarsje.

Werkgroep Kerk-TV
Zoals u weet is de apparatuur voor het online uitzenden van de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk aan vervanging toe. En de Oude Kerk heeft nog geen opnamevoorzieningen. De Werkgroep Kerk-TV is nu aan de slag om na te gaan hoe we met nieuwe apparatuur een goede uitzendkwaliteit kunnen reali- seren voor de beide kerkgebouwen. Momenteel worden ervaringen verzameld van andere kerken in Nederland en wordt een pakket van wensen en eisen opgesteld. Zowel vanuit de technische kant als vanuit de mogelijkheden voor plaatsing in de kerken. Om zorgvuldig te werk te gaan worden aan- sluitend verschillende stappen doorlopen, worden offertes verzameld en technische en financiële mogelijkheden uitgewerkt voordat gestart kan worden. En dankzij de ondersteuning van velen van u als gemeenteleden is er al een eerste budget verzameld voor financiering van deze activiteiten.
In het eerstvolgende Kerkblad leest u meer over de plannen en voornemens voor Kerk-TV in Rijswijk.

Afkondiging van overlijden 
Via het kerkelijk bureau ontvingen we bericht dat op 11 juni op 99-jarige leeftijd is overleden mevrouw Johanna (To) Euser-de Bruin, sinds 1998 weduwe van Cornelis Euser. De begrafenis heeft op 13 juni in kleine familiekring plaatsgevonden. Op het rouwbericht staat de tekst ‘Een lang mooi leven is voorbij, ontvang een laatste groet van mij.’

Bloemen van de kerk
De bloemen van de Nieuwe Kerk zijn bezorgd bij mevrouw Van Luijk en bij mevrouw Van Teijlingen met een hartelijke groet vanuit de kerkelijke gemeente.
De bloemen van de Oude Kerk zijn gebracht bij mw. Sjaan Vreugdenhil, van harte beterschap en sterkte gewenst namens kerkteam en gemeenteleden.

 

Zomergebedsdienst
Op donderdag 16 juli om 19.30 uur komen de samenwerkende kerken van ‘Wij Geloven in Rijswijk’ bijeen in de HH. Benedictus en Bernadettekerk aan de Sir Winston Churchilllaan om in deze tijd van crisis samen het geloof te vieren, elkaar hoopvol te bemoedigen, liefdevol stil te staan bij het leed dat het coronavirus heeft veroorzaakt en om te bidden voor hen die onder lijden gebukt gaan. In de nieuwsbrief PGR van volgende week krijgt u meer informatie over deze gebedsdienst.

Zondag 5 juli worden de beide kerkgebouwen weer geopend!
We mogen ons verheugen op het feit dat we weer naar de kerk kunnen en mogen gaan! Maar zoals aan het begin van deze nieuwsbrief al werd gemeld: er zijn regelingen voor veiligheid en hygiëne, waar we ons dringend aan moeten houden om nieuwe corona-besmettingen te voorkomen. Vanaf 09.30 uur op zondagmorgen bent u welkom. Voor beide kerken geldt dat er in totaal 70 zitplaatsen zijn voor kerkgangers. Meer personen kunnen niet worden toegelaten uit veiligheidsoverwegingen.

Voor ieders veiligheid: houd steeds de gepaste afstand van anderhalve meter aan, ook in de kerk. En bij gezondheidsklachten: blijft thuis! U zult hier bij aankomst bij de kerk naar worden gevraagd en als u klachten hebt, wordt u dringend verzocht terug naar huis te gaan. Bij binnenkomst in de kerk moet u de handen desinfecteren met de aanwezige handgel. En u dient uw naam te (laten) noteren op de naamlijst, die de komende weken wordt bewaard voor geval er zich in de kerk een besmetting blijkt te hebben voorgedaan. De naamlijst is essentieel voor het evt. noodzakelijke contactonderzoek.

Vanwege gebrek aan goede ventilatie staan in de beide kerken de deuren open (vanaf 09.30 uur) om doorstroming van frisse lucht te bewerkstelligen. In beginsel ook tijdens de eredienst!
In de kerk wordt de garderobe niet gebruikt, u dient uw jas mee te nemen en op de stoel naast u te leggen. De stoelen zijn zodanig geplaatst dat een veilige onderlinge afstand wordt aangehouden. Maar kerkgangers uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten. Let u op de aanwijzingen die door de commissie van ontvangst worden gegeven. De toiletten worden niet gebruikt, tenzij in geval van ‘hoge nood’: dan is er één toilet beschikbaar. Gebruik thuis het toilet voordat u naar de kerk gaat.

Samenzang is niet toegestaan vanwege het risico van aerosolen, Liedboeken worden niet uitgereikt. Liederen worden gezongen door een solist, eventueel zijn er extra muziekinstrumenten in gebruik. Collectezakjes worden niet doorgegeven, maar bij de uitgang staan twee collectemanden. Na afloop van de kerkdienst worden er geen handen gegeven en is er geen koffiedrinken. We verlaten de kerk rij voor rij op aangeven van de ouderling van dienst. Bijpraten kan buiten de kerk, maar let ook dan op de onderlinge veilige afstand.

Enkele specifieke regelingen voor de Oude Kerk
U hoeft zich niet vooraf op te geven voor de kerkdienst in de Oude Kerk, maar dat mag wel: bij de scriba op de vrijdagavond, bij voorkeur per e-mail (zie het Kerkblad pag. 2, de colofon linksboven). Iedere kerkganger pakt van de tafel naast de ingang een papieren liturgie, waarop alle bijzonder- heden van de eredienst staan vermeld. Er zijn precies 70 liturgieën: als de stapel op is, is helaas het maximale aantal kerkgangers bereikt en kunnen er geen kerkgangers meer worden toegelaten. Heeft u zich vooraf opgegeven, dan is er een eigen liturgie voor u beschikbaar.
Houdt u aan de aanwijzingen die op de papieren liturgie staan vermeld! Het is voor ieders veiligheid.

Enkele specifieke regelingen voor de Nieuwe Kerk
Alleen de kerkdeuren aan de kant van de parkeerplaats zijn geopend, de zijdeur aan het grasveld blijft gesloten. Uw aanwezigheid in de kerk wordt op een naamlijst genoteerd en u wordt begeleid naar een zitplaats. U kunt kiezen aan welke kant u wilt zitten: aan de orgelkant of de raamkant. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders met de gele hesjes. Via de beamer krijgt u verdere informatie over de eredienst, de schriftlezingen en de collectes.

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200629-PGR-nieuwsbrief 31 dd 30 juni
voor verdere verspreiding.