Nieuwsbrief 18 d.d. 13 mei

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Kerk-zijn in Rijswijk gedurende coronatijd (Sponsoractie kerk-TV Oude Kerk en Nieuwe Kerk)

Hoewel de beperkende maatregelen om het coronavirus te overwinnen langzaam maar zeker wat worden versoepeld, is het zeer waarschijnlijk dat het nog geruime tijd zal duren voor we weer op de gebruikelijke manier onze erediensten kunnen en mogen houden. Er zijn mensen die betwijfelen of we dat punt ooit nog zullen bereiken. Maar het lijkt er nu op dat misschien over enkele weken een eredienst door een beperkt aantal mensen kan worden bijgewoond (op onderling 1,5 meter afstand). Hierdoor zal men wellicht bij toerbeurt aanwezig kunnen zijn bij de erediensten. Als Protestantse Gemeente Rijswijk willen we voor zowel de Oude Kerk als de Nieuwe Kerk zoveel mogelijk mensen kunnen laten deelnemen aan de erediensten: aanwezig in de kerk, of via kerkradio of kerk-TV.

De analoge kerk-TV installatie in de Nieuwe Kerk is nu 10 jaar oud, wat al een zeer respectabele leeftijd is voor zulke apparatuur. In feite is de installatie hoognodig aan vervanging toe. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door de storingen die we de afgelopen tijd helaas hebben gehad tijdens de wekelijkse verpervieringen op woensdagavond in de Nieuwe Kerk. Twee keer hadden die storingen niets te maken met onze apparatuur en lag het probleem bij Kerkdienstgemist, wat niet wegneemt dat het uitermate vervelend was voor zowel de vijf aanwezigen in de kerk (voorganger, organist, solist, geluidsman, regisseur) als voor de kijkers die thuis zaten te wachten tot de uitzending begon. Om de storingen zoveel mogelijk uit te bannen en er zeker van te zijn dat de dienst tevens wordt opgenomen op een extern opname-apparaat is aanpassing of vervanging van de installatie nodig. Als de dienst alsnog door een storing niet rechtstreeks kan worden uitgezonden zal het altijd mogelijk zijn deze later vanaf het opname-apparaat op te sturen naar Kerkdienstgemist. Hierdoor komt de dienst in een archief te staan van waaruit men op elk gewenst moment deze thuis kan gaan bekijken.

Voor de Oude Kerk wordt gedacht aan een eenvoudige installatie, waarbij gewerkt wordt met één camera (in de buurt van de ‘Herenbank’). Aan deze camera wordt een opname-apparaat gekoppeld. De diensten worden niet rechtstreeks uitgezonden maar vanaf de het opname-apparaat later doorgestuurd naar Kerkdienstgemist, zoals hierboven beschreven. Aanleg van een permanente, complete TV-installatie is vanwege het monumentale karakter van het gebouw niet mogelijk.

U begrijpt dat voor deze plannen geld nodig is. Geld dat binnen de financiële administratie van onze kerk momenteel niet beschikbaar is. Vandaar dat we vorige week een sponsoractie zijn begonnen. U heeft daar in de nieuwsbrief van 4 mei al in het kort iets over kunnen lezen. Het streven is om een bedrag van € 10.000 op te halen om deze plannen te kunnen verwezenlijken. Wij vragen u hierbij om uw bijdrage. Samen gemeente zijn in deze tijd is belangrijker dan ooit. Velen missen het naar de kerk gaan en het contact met anderen. We merken aan het aantal mensen dat de vesperdienst bekijkt hoe zinvol deze diensten zijn. We willen dan ook alles in het werk stellen dit op een goede manier vorm te geven.

Misschien is het een idee om het bedrag dat u in de afgelopen 10 weken niet in de collectezak hebt gedaan nu in één keer over te maken als sponsorbedrag? En bedenk dat u zeer waarschijnlijk ook de komende weken nog niet een eredienst in uw geliefde kerkgebouw kunt bezoeken, dus dat bedrag aan ‘uitgespaarde collectes’ kunt u wellicht nu ook opnemen in uw sponsorbijdrage. Met elkaar moeten we die € 10.000 dan toch kunnen opbrengen? Wij rekenen op u.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL53 RABO 0373 7279 76 t.n.v. Protestante Gemeente Rijswijk o.v.v. “Sponsoractie kerk-TV”. Heel veel dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Koos van Helden namens de Commissie Communicatie & Publiciteit

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200513-PGR-nieuwsbrief 18 dd 13 mei
voor verdere verspreiding.