Kerkelijk werker

Beste mensen,
De komende weken zult u mij niet zien; de vakantietijd is aangebroken. Op 8 juli ben ik weer terug op mijn post. Ik verwacht dan veel mensen thuis op te kunnen zoeken. Daar is dan ook extra veel ruimte voor omdat de meeste kerkelijke activiteiten in juli en augustus stilliggen. Tevens zal ik dan werken aan de organisatie van nieuwe activiteiten die in het nieuwe seizoen van start zullen gaan, zoals Kerk-aan-huisavonden voor de Oude Kerk (de inmiddels vastgelegde data geef ik u alvast door: dinsdag 17 en donderdag 26 september, u kunt kiezen. Nader bericht volgt in het volgende kerkblad). Huisbijeenkom- sten van de Nieuwe Kerk voor wie wonen in de flats aan de Mgr. Bekkerslaan, en een nieuwe gespreksgroep waar Lief en Leed gedeeld en met elkaar in verbinding gebracht kan worden. Meer hierover leest u ook in de komende editie van Van Binnenuit en/of in het kerkblad.
Ik wens u allen graag een heel goede tijd -tot we elkaar weer ontmoeten!
Hartelijke groet,
Maria Opgelder

We gedenken Truus Vogelaar-de Vries
kaart tstTruus was een vrouw met veel warme belangstelling voor allen om haar heen. Haar kinderen en kleinkinderen gingen boven alles en ook andersom was dat zo. Dat werd ook zichtbaar in de Dank- en Afscheidsdienst op 5 juni. De drie dochters zongen, speelden mooie muziek, hielden een toespraak of deden de Schriftlezing. Een kleinzoon speelde piano, een kleindochter haalde herinneringen aan haar oma op. Wat een warme liefde sprak uit dat alles! In de overdenking kwam de verbinding tussen de trouwtekst van Truus en haar echtgenoot Jaap, die bijna negen jaar geleden is overleden, en de Schriftlezing uit Psalm 23 voor het voetlicht. “Wandel in de liefde, zoals Christus u heeft liefgehad”, dat was hun trouwtekst (Efeze 5: 2b). Truus en Jaap hebben zich gedurende hun hele huwelijk van bijna 50 jaar, ingezet om deze opdracht te vervullen. In Psalm 23 vonden zij kracht daar voor. Grazige weiden en rustige wateren waren er om uit te rusten. Teleurstellingen in het leven konden zij onder ogen zien, net als David (die deze Psalm dichtte), die voor zijn benauwenissen en diepe dalen hetzelfde adres had als Truus en Jaap. “Ga met God”, zongen we, “en Hij zal met je zijn”. Die woorden weerklonken ook aan het graf; “mét je zijn met al Zijn raad en troost en zegen”. Dat de familie daar kracht uit mag putten. Het steentje voor Truus legt gewicht in de schaal in de Nieuwe Kerk.
Maria Opgelder