Collecte / Gaven

Zondag 7 oktober
derde zondag van de herfst
1e inzameling: Tent of Nations Familie Nassar
eerste inzameling 7 oktoberDe familie Nassar is een Palestijns christelijke familie uit Betlehem, eigenaar van een boerenbedrijf op de Westbank tussen Joodse kolonisten. Zij zijn ervan overtuigd dat het juiste antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten of weglopen van de situatie. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een politieke oplossing is, maar zelf actief naar een oplossing moeten zoeken. Zij doen dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zo worden er iedere zomer kindervakanFlyer Cantemus, 26-6-2018 tiekampen georganiseerd voor kinderen uit Palestijnse vluchtelingenkampen in Betlehem. Naast sport en spel wordt er veel aandacht besteed aan geweldloos samenleven en respect voor elkaar en de natuur. De projecten van Tent of Nations bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening en vrede. Hun basismotto is: We Refuse to Be Enemies.
Meer informatie op de website: tentofnations.nl
2e inzameling: Kerk en Israël
Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we in de Protestantse Kerk Israëlzondag. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich verbonden met Israël, vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

Zondag 14 oktober
vierde zondag van de herfst
1e inzameling: Wereldvoedseldag, leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
eerste inzameling 14 oktoberIn deze regio ligt een groot meer, het Syarpumeer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal.
Meer informatie: kerkinactie.nl/nepalvisserij
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 21 oktober
vijfde zondag van de herfst
1e inzameling: Den Haag Wereldhuis
Het Wereldhuis is een project van Stek, Stichting voor Stad en Kerk. Het is een ontmoetingsplek en een advies- en kenniscentrum voor ongedocumenteerden in Den Haag. Ongedocumenteerden zijn migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Zij zijn vaak uitgesloten van bepaalde sociale rechten.
eerste inzameling 21 oktober

Bij het Wereldhuis kunnen zij advies en ondersteuning krijgen op verschillende terreinen. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verhaal van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te benutten.
Ongedocumenteerden verkeren vaak in een geïsoleerde positie. Om dit isolement te doorbreken organiseert het Wereldhuis diverse activiteiten. Om het maatschappelijk draagvlak ten aanzien van de rechten van ongedocumenteerden te vergroten werkt het Wereldhuis samen met andere organisaties (o.a. VluchtelingenWerk Nederland) en overlegt met de politiek.
Website: denhaagwereldhuis.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 28 oktober
zesde zondag van de herfst
1e inzameling: Hervormingsdag, Kerk als goede buur in Oekraïne
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving. Kerken genieten een groot vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. De partnerorganisatie van Kerk in Actie in Oekraïne is LEF (Lviv Education Foundation). Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt LEF lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken, die zoeken naar vernieuwing, te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. Meer informatie: kerkinactie.nl/hervormingsdag
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 4 november
zevende zondag van de herfst
1e inzameling: Kansen voor de inheemse bevolking in Brazilië
eerste inzameling 4 novemberBrazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan veel vooroordelen over de inheemse bevolking en er zijn regelmatig conflicten over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan. De Braziliaanse organisatie Comin (Conselho de Missão entre Povos Indigénas – Raad voor zending van de Lutherse Kerk) zet zich in voor de inheemse volkeren op het gebied van (grond)rechten, landbouw, gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil Comin de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen in het land. Comin stimuleert vooral dat binnen de Lutherse Kerk men meer te weten komt over de inheemse bevolking. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemse bevolking.
Meer informatie: kerkinactie.nl/nienkepruiksma
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 11 november
achtste zondag van de herfst
1e inzameling: Exodus, perspectief voor (ex)gedetineerden
eerste inzameling 11 novemberVeel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerken – werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Hun motto is: opvangen en begeleiden om de vicieuze cirkel te doorbreken.
Meer informatie op kerkinactie.nl/exodus.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.