Collecte / Gaven

Zondag 3 november
zevende zondag van de herfst
eerste inzameling 3 november-1Light for the world
Light for the world gelooft in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied. Daarom willen ze bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is hun leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan het werk van Light for the world. Light for the world stimuleert dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven krijgen. Zij willen belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie beletten. Zij staan voor het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van inclusief onderwijs (de leerling volgt een eigen traject op een gewone school), revalidatie binnen de gemeenschap en rechten van mensen met een handicap. Zij richten zich hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen en vrouwen en kinderen, vooral in Afrika en Azië. Meer informatie: www.lightfortheworld.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 10 november

achtste zondag van de herfst
1e inzameling: Charilove
In Nigeria heb je het als kind of jongere, zeker als je gehandicapt bent, bijzonder moeilijk. Er zijn nauwelijks speciale scholen. Hier eindig je meestal bedelend langs de weg, verwaarloosd door de mensen om je heen. Gelukkig kunnen ongeveer 80 blinde, dove, eerste inzameling 10 november 1verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen naar Charilove in Benin-City. Dove kinderen leren gebarentaal en volgen onderwijs waarmee ze door kunnen naar verdere studies. Blinde kinderen leren het brailleschrift lezen en schrijven op de speciale braille-typemachines. Kinderen met een verstandelijke beperking krijgen dagbesteding aangepast aan hun niveau, met aandacht voor sociale, communicatieve en motorische vaardigheden. Daarnaast krijgen alle kinderen tussen de middag een warme maaltijd. Project Charilove ondersteunt ook kinderen van leprapatiënten in het dorp Ossiomo, ongeveer 75 km verwijderd van Benin-City. Deze kinderen krijgen onderwijs en er is een soepkeuken, die elke schooldag 300 hongerige mensen van een warme maaltijd voorziet.
Zie ook de website: www.charilove.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 17 november

negende zondag van de herfst
1e inzameling: Haags Straatpastoraat
De Stichting Straatpastoraat Den Haag biedt pastorale ondersteuning en geestelijke zorg aan mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. De drie straatpastors fungeren als vertrouwenspersoon, eerste inzameling 17 november 2klankbord, vraagbaak en desgevraagd adviseur en begeleider m.b.t. de meest diverse levensvragen en praktische problemen. De straatpastors doen hun werk niet vanuit een kerk, een kantoor of een (eigen) locatie, maar zij kiezen voor ‘professionele nabijheid’: zoveel mogelijk dáár zijn waar de ‘straatmensen’ zich bevinden: de straten, de pleinen, de parken, de duinen, maar ook de locaties van maatschappelijke dag- en nachtopvang en inloopplekken. Regelmatig worden mensen ook bezocht in instellingen als het ziekenhuis, een verpleeghuis, de psychiatrie of de gevangenis. Website: straatpastoraatdenhaag.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 24 november

tiende zondag van de herfst
1e inzameling: Eenzaamheid draaglijk maken
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, eerste inzameling 24 novemberzo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. De Protestantse Kerk biedt plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips aan rond dit thema, en ondersteunt initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden.

2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.