Collecte / Gaven

Zondag 3 juni
eerste zondag na Trinitatis

1e inzameling: Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Rijswijk ‘Noodfonds’
De doelstelling van het Noodfonds is het tijdelijk en incidenteel ondersteunen van vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden, die in een schrijnende situatie zijn beland. De steun wordt alleen maar gegeven als andere instanties zoals gemeente, de sociale dienst of de Rijswijkse kerken niet, nog niet of niet meer financiële steun kunnen geven en er geen andere voorliggende voorziening is. Er wordt steun verleend op individuele basis. Deze steun is altijd tijdelijk van aard. Ter overbrugging kan ook financiële steun worden verleend in de vorm van een lening. Ook is er enkele malen meegefinancierd in de reiskosten van nareizende gezinsleden (gezinshereniging).
eerste inzameling 3 juni
In de zomervakantie van 2017 heeft Vluchtelingenwelzijn enkele middagen voor vluchtelingenkinderen georganiseerd. Het Noodfonds heeft met een bescheiden bedrag, bestemd voor knutselspullen, papier e.d., deze middagen mogelijk gemaakt.
Website: vriendenvanvluchtelingenwerkrijswijk.nl .
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Z

Zondag 10 juni
tweede zondag na Trinitatis

1e inzameling: Bijenhouden biedt jongeren in Guatemala toekomst
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun

eerste inzameling 10 juni

levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte? Meer informatie op kerkinactie.nl/bijenhouden .
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

 

Zondag 17 juni
derde zondag na Trinitatis

1e inzameling: Inloophuizen als Ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften in de wijk.

eerste inzameling 17 juni

Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 24 juni
eerste zondag van de zomer

1e inzameling: Koffie met Inhoud Groep Rijswijk
Elke donderdagochtend vanaf 10.00 uur staat voor iedereen de koffie klaar aan de Piet van Vlietlaan 4. Sinds mei 2017 zijn Lina Balah en Therese van Kampen hier aanwezig voor wie zin heeft in koffie en een ontmoeting.

eerste inzameling 24 juni

Dat blijkt in een behoefte te voorzien want inmiddels komt er een vaste kern van zo’n 12 personen wekelijks bij elkaar. Dit in een wisselende samenstelling want er komen ook iedere week weer nieuwe mensen een kijkje nemen. De gemeente Rijswijk heeft belangeloos de locatie  ter beschikking gesteld. De deelnemers nemen vaak een kleine bijdrage mee in de vorm van een koek of andere zelfgebakken lekkernijen. Bijzonder is dat er zoveel diverse mensen op bezoek komen, mensen met een Arabische afkomst, Nederlandse afkomst, mensen vanuit allerlei gelovige achtergronden, zowel mannen als vrouwen en van alle leeftijden door elkaar. Er is een ongedwongen sfeer. Er komen mensen zelf spontaan met nieuwe activiteiten om met elkaar te gaan doen. Zo wil iemand heel graag gaan wandelen naast deze uurtjes. Dat is een bonus op deze activiteit. Als er behoefte is vanuit de deelnemers aan een 1-op-1-gesprek, dan is dit ook mogelijk is.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 1 juli
tweede zondag van de zomer

1e inzameling: Slimme Boefjes
Ieder kindje verdient een onbezorgde start. Toch lukt dat niet altijd. Eén op de negen kinderen die in Nederland geboren worden, wordt in financiële armoede geboren. En dan hebben we het niet over de moeders die om andere redenen niet goed in staat zijn om zelf in de basisbenodigdheden te voorzien. Denk aan psychische problemen, een ziekte, een vechtscheiding… Slimme boefjes is er speciaal voor al die moeders die een steuntje in de rug heel hard nodig hebben. Met de StartKid heb je een uitgebreide uitzet voor de eerste 6 maanden van de baby. Van gebruikt goed dat een tweede leven meer dan waard is. Slimme Boefjes is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, gedreven door

eerste inzameling 1 juli

(volledig onbetaalde) vrijwilligers. Het samenstellen van de StartKids brengt kosten met zich mee, zoals materiaalkosten, transportkosten en locatiekosten. Elke StartKid kost €50,-. Omdat de StartKid er is voor ouders die vaak van een heel smalle beurs moeten leven, wordt een kleine bijdrage van slechts €17,50 gevraagd. En ouders die dat echt niet kunnen betalen, krijgen de StartKid zelfs helemaal gratis als zij deze door een hulpverlener of zorgprofessional laten aanvragen. Op dit moment betreft dat maar liefst zo’n 70% van alle aanvragen. Meer informatie op de website: slimmeboefjes.nl .
2e inzameling: JOP, Met de school naar de Kerk
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

Zondag 8 juli
derde zondag van de zomer

1e inzameling: Leven in Laak
Leven in Laak is de jonge pioniersplek van de Protestantse Kerk in het stadsdeel Laak. Een interculturele jonge kerk van de wijkcombinatie Kerk-in-Laak/Marcuskerk. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten is iedereen welkom, wat de achtergrond ook is. Er zijn twintigers, dertigers, wat veertigers, jonge gezinnen, singles en allerlei culturen die meedoen. Actief bezig zijn, verdieping en gezelligheid staan centraal. Kernwoorden daarbij zijn geloof, ontmoeting, gastvrijheid, kleur, actie en duurzaamheid. De roeping van Leven in Laak is: Jezus volgen met elkaar, omzien naar elkaar én naar de wijk. Gods liefde handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier zodat mensen betrokken worden en iets van Christus gaan merken. Voor meer informatie over de pioniersplek Leven in Laak en een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd zie de website: leveninlaak.nl .
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.