Collecte / Gaven

Zondag 3 februari
vierde zondag na Epifanie
1e inzameling: Light for the world
Light for the world gelooft in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied. Daarom willen ze bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten eerste inzameling 3 februarivan Mensen met een Handicap is hun leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan het werk van Light for the world. Light for the world stimuleert dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven krijgen. Zij willen belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie beletten. Zij staan voor het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van inclusief onderwijs (de leerling volgt een eigen traject op een gewone school), revalidatie binnen de gemeenschap en rechten van mensen met een handicap. Zij richten zich hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen en vrouwen en kinderen, vooral in Afrika en Azië. Meer informatie: www.lightfortheworld.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Zondag 10 februari
vijfde zondag na Epifanie
1e inzameling: Catechese en educatie
Er is veel te leren over het christelijk geloof en de betekenis van het geloof voor het dagelijks leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te
eerste inzameling 10 februari.v1
ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. In dit materiaal komen alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bij voorbeeld een verhaal op instagram over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis beschikbaar via de website van JOP en er komen regelmatig nieuwe onderwerpen en programma’s bij. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in onze kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past. Meer informatie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerk-catechese-en-educatie

2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Zondag 17 februari
zesde zondag na Epifanie
1e inzameling: Droogte overleven in Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie eerste inzameling 17 februariondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hun om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn op de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie. Website: www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Zondag 24 februari
zevende zondag na Epifanie
1e inzameling: De Bijbel dichterbij
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken. Deze voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat andere gemeenten daarvan kunnen leren. Zo konden deelnemers aan het symposium ‘De Bijbel in Nederland’, eerste inzameling 24 februari.v1dat afgelopen december plaatsvond, in workshops kennismaken met verschillende initiatieven en werkvormen rond bijbellezen. Tijdens dit symposium werd de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd, over het bijbelgebruik en de betekenis van bijbelverhalen in onze tijd. De collecteopbrengst is bestemd om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen, met als doel bijbelgebruik en bijbelbeleving in Nederland te bevorderen.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.