Collecte / Gaven

In deze coronatijd zijn we voor uw donaties voor de collectedoelen die in de viering worden aangekondigd geheel aangewezen op uw bereidheid deze over te maken op de bankrekening van de Kerk. We vragen u dan ook aan deze collecten goede aandacht te geven.
De diaconale  collecten worden aangekondigd in de dienst en in het kerkblad. Daarnaast wordt tijdens de vieringen gecollecteerd voor de Kerk en voor de Zending.
De opbrengsten van de collecte  voor de Kerk hebben we hard nodig voor alle lopende kosten van de Kerk.

Tenslotte wordt tijdens  de viering van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor de Voedselbank.

U kunt uw bijdrage aan de collecten overmaken aan:

Protestantse Gemeente te Rijswijk
IBAN: NL90 INGB 0669 4102 41

Bij het kopje  “mededelingen”  vult u dan in welk bedrag u aan de verschillende doelen toe wilt delen. U kunt natuurlijk ook voor elk doel dat u wilt steunen een aparte overschrijving versturen.

Het kerkelijk bureau zal vervolgens de binnenkomende stortingen toedelen aan de doelen die zijn opgegeven.

 

Op 5 september collecteren
we voor een project van Kerk in Actie in  Noord-Ghana.

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hun kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwas- senen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.
ghanese kerkdienst
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

ghanese kerk

Op 12, 19 en 26 september staat bij de collecten in onze gemeente Israel centraal.
Wij belijden in onze kerkgemeenschap, dat we een onopgeefbare band hebben als kerk met het Joodse volk.
Het is goed om daar deze maand extra aandacht aan te geven.
We collecteren achtereenvolgens voor 3 projecten die inhoudelijk veel met elkaar te maken hebben maar ieder een apart facet van onze verbondenheid met, en onze zorg over mensen in Israel aan de orde stellen.

Op 12 september collecteren we voor het project
Rossing Centre, dat door Kerk in Actie gesteund wordt.

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. . Een klein begin naar meer vrede..

rossing center vrienden

Op 19 september willen we collecteren voor  Nes Ammim

Het doel van Nes Ammim was oorspronkelijk te helpen het land te bewerken en bij te dragen aan de opbouw van Israël. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog was dit een poging de relatie tussen joden en christenen te verbeteren door praktisch samen te werken. Op 15 april 1963, Tweede Paasdag, begon de bewoning van Nes Ammim. Een Zwitsers gezin en een Nederlandse vrijwilliger zetten die eerste stappen. De oprichters van Nes Ammim begonnen in een bus, gekregen van Arabische Israëli’s uit Nazaret. Water, elektriciteit of uitgaande telefoonlijnen ontbraken. Ook was er nog geen weg, zodat het tijdens het regenseizoen bijna onmogelijk was Nes Ammim te bereiken. De bus werd geplaatst op een kleine heuvel en omgebouwd tot de eerste huiskamer van het dorp.
Inmiddels heeft Nes Ammim zich ontwikkeld tot een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen dit dorp bevindt zich een oecumenische,
internationale gemeenschap van circa 30-40 vrijwilligers. Die met elkaar leven, werken studeren en bidden.
De naam ‘Nes Ammim’ is Hebreeuws en betekent ‘teken voor de volken’. Hij is ontleend aan Jesaja 11:10 en werd door de pioniers gegeven om uitdrukking te geven aan hun idealen. Deze idealen worden nog steeds nagestreefd door Nes Ammim.
Uitgangspunt is de dialoog tussen joden, christenen en moslims en tussen Europeanen en Joodse en Palestijnse Israëli’s. De dialoog wordt bevorderd door samen te werken en te leven. In Nes Ammim zijn zowel Europese vrijwilligers als lokale Joodse en Palestijnse krachten werkzaam.
Nes Ammim is een internationale beweging. Verschillende kerken, vooral in Nederland, Zwitserland  en Duitsland, hebben zich met Nes Ammim verbonden.

nes ammin

Op 26 september willen we collecteren voor Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de Kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

kerk en israel