Collecte / Gaven

Zondag 1 april
Pasen
1e inzameling: Haags Straatpastoraat
De Stichting Straatpastoraat Den Haag biedt pastorale ondersteuning en geestelijke zorg aan mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. De drie straatpastors fungeren als vertrouwenspersoon, klankbord, vraagbaak en desgevraagd adviseur en begeleider m.b.t. de meest diverse levensvragen en praktische problemen.

eerste inzameling 1 april

De straatpastors doen hun werk niet vanuit een kerk, een kantoor of een (eigen) locatie, maar zij kiezen voor ‘professionele nabijheid’: zoveel mogelijk dáár zijn waar de ‘straatmensen’ zich bevinden: de straten, de pleinen, de parken, de duinen, de soepbus, maar ook de locaties van maatschappelijke dag- en nachtopvang en inloopplekken. Regelmatig worden mensen ook bezocht in instellingen als het ziekenhuis, een verpleeghuis, de psychiatrie of de gevangenis.
Website: straatpastoraatdenhaag.nl
2e inzameling: JOP, Jeugdwerk Protestantse Kerk
Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geeft JOP daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk. Je kunt als vrijwilliger en professional van een plaatselijke gemeente bij JOP terecht voor ondersteuning op verschillende terreinen van jeugdwerk en voor advies, begeleiding en inspiratie en materialen.
Website: jop.nl

Zondag 8 april
tweede zondag van Pasen
1e inzameling: MAF stichting Mission Aviation Fellowship
Niemand mag onbereikbaar zijn. MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het evangelie. Meer dan 1000 (hulp)orga-nisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens in de wereld een vliegtuig op om te helpen.

eerste inzameling 8 april

Al meer dan 65 jaar zijn de MAF-vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood: zo kunnen hulpgoede-ren en medici snel op de plek zijn waar de nood het hoogst is. MAF vliegt o.a. voor Flying Doctors, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis, Dorcas, Tear en Unicef. De familie Rodenburg, Rembrand, Margreet en dochters Liza en Thirza uit Rijswijk, is in 2013 voor de MAF uitge-zonden naar Oeganda. Rembrand is piloot voor de MAF.
Meer informatie: maf.nl.
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 15 april
derde zondag van Pasen
1e inzameling: Stichting Leergeld Rijswijk
Op dit moment leven in Nederland ongeveer 378.000 kinderen in armoede. Dat is 1 op de 9 kinderen. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen onvoldoen-de kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Meedoen op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van een-zaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoe-desituatie terecht te komen, of in de criminaliteit. Stichting Leergeld wil deze kinderen helpen.

eerste inzameling 15 april

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Meer informatie: leergeld.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 22 april
vierde zondag van Pasen
1e inzameling: Den Haag Wereldhuis
Het Wereldhuis is een project van Stek, Stichting voor Stad en Kerk. Het is een ontmoetingsplek en een advies- en kenniscentrum voor ongedocumenteerden in den Haag. Ongedocumenteerden zijn migranten zonder geldige verblijfsvergunning. ZIj zijn vaak uitgesloten van bepaalde sociale rechten.
Bij het Wereldhuis kunnen zij advies en ondersteuning krijgen op verschillende terreinen. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verhaal van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te benutten.
Ongedocumenteerden verkeren vaak in een geïsoleerde positie. Om dit isolement te doorbreken organiseert het Wereldhuis diverse activiteiten. Om het maatschappelijk draagvlak ten aanzien van de rechten van ongedocumenteerden te vergroten werkt het Wereldhuis samen met andere organisaties (o.a. VluchtelingenWerk Nederland) en overlegt het met de politiek.
Website: denhaagwereldhuis.nl
2e inzameling: Eredienst en Kerkmuziek (wereldwijd) van PKN
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander.

tweede inzameling 22 april

Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks de Bijbel leest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en wordt er materiaal gedeeld om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

Zondag 29 april
vijfde zondag van Pasen
1e inzameling: Het vakantiebureau
Het protestants christelijk Vakantiebureau organiseert al bijna 60 jaar vakantieweken in Nederland voor circa 2400 vakantiegasten. Het Vakantiebureau is specialist in seniorenvakanties en zorgvakanties. Samen met zo’n 1.400 vrijwilligers per jaar worden er onvergetelijke vakanties georganiseerd voor mensen die veel alleen zijn, mantelzorgers en partners met dementie en voor mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of visuele beperking.

eerste inzameling 29 april
Er is aandacht en tijd, er zijn voldoende verpleegkundigen en er zijn aangepaste faciliteiten als duofietsen en rolstoelbusjes. Niet voor alle gasten is het mogelijk om de volledige reissom te betalen. Met de collecte helpt u mee dat ook deze mensen weer de zonnige kant van het leven kunnen zien en nieuwe energie opdoen. Meer informatie vindt u op de website: www.hetvakantiebureau.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.