Collecte / Gaven

Zondag 16 december
derde zondag van advent
1e inzameling: East African Care
In augustus 2004 is de stichting East African Care opgericht. De stichting financiert kleinschalige projecten in Kenia. Ze zijn actief in Kwale County, de kuststrook tussen Mombasa en Tanzania. Sinds 2004 zijn er meer dan 50 waterputten en latrines eerste inzameling 16 december.v1overgedragen aan scholen en dorpsgemeenschappen. East African Care werkt aan verschillende projecten zoals: met hulp van de International School of Amsterdam het upgraden en renoveren van water en sanitatieprojecten; een kleuterschool in Mwachande helpen met een nieuw dak en een latrine; bij de moeder van Omari, een van de kinderen, het Makuti dak vervangen door golfplaten die langer mee gaan. Er is ook geld nodig voor medicijnen, doktersbezoeken, transportkosten, kleding en toiletartikelen. Ook willen ze waka waka lampen geven aan de EAC kinderen die in een dorp wonen waar geen elektriciteit is, een koe aan vrouwengroepen en een geit aan arme gezinnen. Meer informatie: www.eastafricancare.org
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Zondag 23 december
vierde zondag van advent
1e inzameling: Weggeefwinkel Rijswijk
eerste inzameling 23 december.v3De Diaconie heeft samen met anderen de weggeefwinkel Rijswijk opgericht.  In de weggeefwinkel maken 30 vrijwilligers het mogelijk dat 1000 personen met een inkomen op of onder het minimum goed gekleed kunnen gaan  en hun noodzakelijke huisraad kunnen aanvullen. Soms kan er in een noodsituatie een heel huis worden ingericht. De spullen worden gedoneerd door mensen die ze over hebben. Omdat er via het werk van de weggeefwinkel weinig geld binnen komt is men afhankelijk van donaties en subsidies. De weggeefwinkel vindt u in de Ottoburg, Esdoornlaan 3A, eerste etage.
Meer informatie: www.weggeefwinkelrijswijk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Maandag 24 december
Kerstnacht
1e inzameling: Haags Straatpastoraat
De Stichting Straatpastoraat Den Haag biedt pastorale ondersteuning en geestelijke zorg aan mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere eerste inzameling 24 december.v3sociaal kwetsbare mensen. De drie straatpastors fungeren als vertrouwenspersoon, klankbord, vraagbaak en desgevraagd adviseur en begeleider m.b.t. de meest diverse levensvragen en praktische problemen. De straatpastors doen hun werk niet vanuit een kerk, een kantoor of een (eigen) locatie, maar zij kiezen voor ‘professionele nabijheid’: zoveel mogelijk dáár zijn waar de ‘straatmensen’ zich bevinden: de straten, de pleinen, de parken, de duinen, de soepbus, maar ook de locaties van maatschappelijke dag- en nachtopvang en inloopplekken. Regelmatig worden mensen ook bezocht in instellingen als het ziekenhuis, het verpleeghuis, de psychiatrie of de gevangenis.
Website: straatpastoraatdenhaag.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.
 

Dinsdag 25 december
Kerstmis
1e inzameling: Kinderen in de knel
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in eerste inzameling 25 december.v3Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische- en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
Website: www.kerkinactie.nl/projecten/kerst-geloof-hoop-en-syrie
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 30 december
1e inzameling: Stichting Urgente Noden Rijswijk
Soms komen mensen in situaties terecht waarbij extra financiële hulp nodig is. Er zijn dan niet altijd regelingen waarop zij een beroep kunnen doen. Voor deze mensen is er de particuliere Stichting Urgente Noden (SUN) Rijswijk. SUN Rijswijk is een stichting met een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. De stichting gaat plaatselijke, regionale, landelijke, kerkelijke en particuliere liefdadigheidsinstellingen en fondsen benaderen en zal namens de fondsen die geld aan de stichting hebben toevertrouwd, optreden. Ook gaat de stichting aan de slag om subsidies, sponsoren en donaties te werven van organisaties, bedrijven of particulieren. Deze gelden worden in noodsituaties aangewend. Vaak betreffen dit kosten van woninginrichting, aanschaf duurzame gebruiksgoederen, huurachterstanden en achterstanden voor energielevering ter voorkoming van huisuitzetting of afsluiting. Website: www.sunrijswijk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Maandag 31 december
Oudejaarsavond
1e inzameling: Leids Straatpastoraat
Het Leidse Straatpastoraat zorgt voor dak- en thuislozen in de omgeving van Leiden. Vragen rond zingeving zijn bij dak- en thuislozen niet anders dan bij ‘gewone’ mensen, maar de mensen zijn anders. Het zijn kwetsbare en bijzondere mensen die bij de straatpastor een luisterend oor vinden voor zaken die in de zorg niet aan de orde komen. De Leidse straatpastor is Folly Hemrica. In de regio Leiden zijn er ongeveer 400 mensen die voor hun overnachting zijn aangewezen op de straat of op de gastvrijheid van anderen (zoals familie, vrienden, kennissen of opvangvoorzieningen).
De dagopvang van daklozen in Leiden is vanouds verbonden met het Diaconaal Centrum De Bakkerij.
eerste inzameling 31 december.v1De Protestantse Gemeente in Leiden en de RK Parochie steunen het Straatpastoraat. Het past in de lange diaconale traditie van de Leidse kerken waarbij het oog voor de zwakken in de samenleving centraal staat. Ook vanuit andere geloofsgemeenschappen in het Leidse is er veel steun via de Raad van Kerken. Website: straatpastoraatleiden.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.

Zondag 6 januari
Epifanie
1e inzameling: Buddy Netwerk Haaglanden
Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. De cliënten worden aangeduid met de term ‘maatjes’. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s). Het motto van Buddy Netwerk Haaglanden is “tijd, aandacht en versterking”. Dit staat centraal in de dienstverlening. Meer informatie op de website: buddynetwerk.nl
2e inzameling: Kerk
Deze collecte is bestemd voor dekking van kerkelijke uitgaven.